Chính sách về Quyền riêng tư

Trên trang này:

Thông tin Quan trọng về việc Sử dụng Trang web Này

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã xây dựng Chính sách này để bạn hiểu được cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân. Nội dung sau đây sẽ mô tả chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

  • Trước khi hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định rõ mục đích thu thập thông tin.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục tiêu duy nhất là thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã xác định và các mục đích phù hợp khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc khi có yêu cầu của luật pháp.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và trung thực và, nếu thích hợp, với sự hiểu biết hoặc đồng ý của cá nhân liên quan.
  • Dữ liệu cá nhân cần phù hợp với mục đích sử dụng, và cần phải chính xác, đầy đủ và cập nhật trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý để tránh mất mát hoặc mất cắp cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành công việc của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo việc bảo vệ và duy trì tính bí mật của thông tin cá nhân.