Đặt Lại Lịch Hẹn Thị Thực Định Cư 

Trên Trang này:


Tổng Quan

Trang này dành cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư đủ điều kiện (không bao gồm đương đơn xin thị thực diện K-1 và diện Thường trú nhân xin tái nhập cảnh SB-1) đặt lại lịch hẹn thị thực định cư nếu họ đã lỡ cuộc hẹn ban đầu của mình.

Những ai đủ điều kiện để đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Quý vị chỉ có thể đặt lại lịch hẹn thị thực định cư nếu quý vị đã lỡ cuộc phỏng vấn được lên lịch trước đây của mình, hoặc nếu đương đơn chính đã phỏng vấn và quý vị đủ điều kiện được đi theo đương đơn chính (là vợ chồng hoặc con của đương đơn chính) nhưng trước đó chưa được phỏng vấn). Nếu quý vị chọn ngày phỏng vấn mới trước ngày hẹn ban đầu, hoặc quý vị thuc mt trong các trường hp dưới đây, thì quý vị sẽ không được dự cuộc phỏng vấn đó.

 

 

Nếu quý vị thuộc mt trong các trường hợp dưới đây, vui lòng không đặt lại lịch hẹn thị thực định cư. Trong các trường hợp này quý vị cần gửi câu hỏi tại trang web: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/.

  • Quý vị đã được phỏng vấn
  • Quý vị là đương đơn chính và đã không liên lạc với Lãnh sự trong vòng một năm
  • Hồ sơ của quý vị chưa đến lượt giải quyết dựa trên ngày ưu tiêncủa hồ sơ, bao gồm cả hồ sơ bị lùi ngày đến lượt giải quyết, và những hồ sơ thay đổi loại thị thực
  • Loại thị thực của hồ sơ quý vị đã thay đổi

Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Tất cả các đương đơn cần phải đăng ký một tài khoản hoặc một hồ sơ dành cho người sử dụng mới để đặt lại lịch hẹn thị thực định cư.  Nếu quý vị chưa có tài khoản, vui lòng truy cập vào đây để tạo hồ sơ.

Nếu quý vị đã có tài khoản, vui lòng đăng nhp vào tài khon và làm theo các bước hướng dẫn.

Lưu ý:

  • Khi đặt lại lịch hẹn phỏng vấn, quý vị cần có Thư mời phỏng vấn cũ (Packet 4) trên đó thể hiện số hồ sơ và tên của tất cả các đương đơn đủ điều kiện được đi theo đương đơn chí Nếu không có thư này, quý vị có thể gửi câu hỏi tại địa chỉhttps://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/ để yêu cầu một bản sao.
  • Nếu thư mời phỏng vấn cũ không có tên các đương đơn đi theo mà quý vị muốn thêm vào hồ sơ của quý vị, vui lòng gửi câu hỏi tại địa chỉ: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/.  Để bổ sung tên con, vui lòng đính kèm bản sao giấy khai sinh của con. Để bổ sung tên vợ hoặc chồng, vui lòng cung cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn của quý vị và bản sao giấy khai sinh của vợ hoặc chồng của quý vị.
  • Xin lưu ý nếu con của quý vị hiện tại không còn độc thân hoặc đã đủ 21 tuổi trở lên, con của quý vị sẽ không đủ điều kiện đi theo hồ sơ của quý vị. Trong trường hợp quý vị là đương đơn chính và muốn kiểm tra xem những người con sắp đủ 21 tuổi hoặc đã quá 21 tuổi của quý vị có đủ điều kiện áp dụng Đo lut Bo v Tình trng Con Đc thân Dưới 21 tui(CSPA), vui lòng gửi yêu cầu trước khi đặt lại lịch hẹn phỏng vấ Những người con đã đủ 21 tuổi trở lên nhưng chưa nhận được thông báo chính thức từ văn phòng chúng tôi về việc có đủ điều kiện đi theo hồ sơ của đương đơn chính hay không, vui lòng không đặt lịch hẹn tại trang web: www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-iv-reschedulevisa.asp  và không tiến hành khám sức khỏe.
  • Các trường hợp hồ sơ khác nhau nhưng có cùng người bảo lãnh không nên đặt nhiều lịch hẹn phỏng vấn riê Vui lòng đặt một lịch hẹn duy nhất và thêm tên tất cả những đương đơn khác vào cùng ngày hẹn.

Nếu quý vị chưa từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web http://www.ustraveldocs.com/, thì sau khi đăng nhập vào tài khoản, quý vị cần chọn mục “Hồ sơ mới/Đặt hẹn phỏng vấn” trên cột bên trái màn hình để đặt lại lịch hẹn.

 Nếu quý vị đã từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web http://www.ustraveldocs.com/, và muốn đặt lại lịch hẹn lần nữa, thì quý vị cần đăng nhập vào tài khoản và chọn “Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư.”    

Vui lòng lưu ý rằng lịch hẹn sẽ đóng trong vòng 48 giờ. Nếu không thể đến buổi phỏng vấn đã đặt hẹn lại, vui lòng hủy hoặc đặt lại lịch hẹn trong vòng ít nhất ba ngày trước ngày hẹn. Nếu không, quý vị sẽ phải chờ qua ngày đặt hẹn lại mới có thể đặt thêm một lịch hẹn phỏng vấn mới.

Thông tin thêm