Kiểm tra Tình trạng Visa Định cư của Tôi

Trên trang này:

Tổng quan

Để kiểm tra tình trạng cho phép định cư, truy cập trang web của USCIS ở đây. Bạn phải nhập số hồ sơ đơn xin visa, là số biên nhận 13 ký tự bắt đầu với chữ EAC, WAC, LIN or SRC, sau đó là con số.