Hồ sơ đang chờ xử lý

Trên trang này:


Tổng quan

 Việc bị từ chối theo Điều khoản 221(g) có nghĩa là hồ sơ xin thị thực của quý vị còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc còn đang chờ giải quyết thủ tục hành chính. Viên chức lãnh sự sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu trường hợp của quý vị bị từ chối theo Điều khoản 221(g). Viên chức sẽ báo cho quý vị biết nếu đơn xin thị thực của quý vị cần phải chờ thêm thời gian để giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu quý vị nộp thông tin bổ sung.

Nếu cần thêm thông tin, viên chức sẽ báo cho quý vị biết cách gửi thông tin đó. Quý vị sẽ nhận được giấy từ chối và quý vị sẽ có 12 tháng tính từ ngày ghi trên giấy từ chối để nộp bổ sung các giấy tờ được yêu cầu mà không phải đóng lệ phí thị thực mới. Vui lòng làm theo đúng hướng dẫn trên giấy từ chối. Sau 12 tháng, hồ sơ bị từ chối theo Điều khoản 221(g) sẽ bị hủy theo Điều khoản 203(e). Nếu quý vị muốn liên hệ Bộ phận Thị thực Định cư về hồ sơ của mình, vui lòng gửi câu hỏi tại: https://vn.usembassy.gov/ivcontact.

Thông tin Khác

Sau cuộc phỏng vấn với viên chức lãnh sự, một số hồ sơ xin thị thực phải cần thêm thời gian để giải quyết thủ tục hành chính. Quý vị sẽ được thông báo về khả năng này trong cuộc phỏng vấn. Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, thời gian xử lý sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Lưu ý: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mình, quý vị hoặc đại diện của quý vị phải đợi ít nhất 60 -120 ngày kể từ ngày quý vị phỏng vấn hoặc ngày quý vị nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.