Makipag-ugnay sa Amin

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Mga Oras na Bukas

Nagsasalita ng Ingles at Tagalog ang lahat ng mga ahente ng customer service na handa kayong tulungan Lunes – Biyernes mula 08:00 ng umaga hanggang 08:00 ng hapon. Ang call center ay sarado kapag pista opisyal sa Pilipinas at U.S.

Alamin ang Katayuan ng iyong Visa Application

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang “here” at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Alamin ang status ng inyong Pasaporte

Instant: Ilagay ang inyong passport number sa ibaba upang malaman ang status nito. Kung ang inyong pasaporte ay handa na para inyong kunin, maaari lamang na magdala ng mga dokumentong kailangan upang ito ay inyong makuha. Kung hindi ninyo kaagad makukuha ang pasaporte, ito ay ibabalik sa embahada.

 

 

Email: Magpadala ng email sa passportstatus@ustraveldocs.com at sa paksa at/o kabuuan ay ilagay ang naaangkop na numero ng pasaporte kung paano ito nailagda nung oras na na-schedule ang appointment, at makakatanggap kayo ng automatic na response tungkol sa status.

Kinakailangang Impormasyon

Siguraduhing inyong tangan ang mga impormasyong nakasaad sa ibaba bago tumawag sa call center:

  • Ang pangalan ng aplikante
  • Ang passport number ng aplikante
  • Ang petsa ng kapanganakan ng aplikante
  • Ang email address ng aplikante
  • Ang lugar kung saan ang Embahada/Konsulado ng Estados Unidos kung saan nais ng aplikante na mag pa interview

 

Kung ikaw ay hindi makapagbibigay ng lahat ng impormasyon na nakalista sa itaas ang call center ay hindi makakatulong sa iyo. Mangyari na kumpletuhin muna ang lahat ng impormasyon at muling tumawag.

Impormasyon sa Pagtawag

Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong para sa iyong pag-aaplay ng visa o may higit pang nais malaman tungkol sa pagkuha ng visa upang makapag-lakbay sa U.S., mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng anumang paraan na ipinakita sa ibaba. Ang visa application services call center agents ay maaaring kayong matulungan sa pamamagitan ng telepono, chat o email.

Telepono: Mangyaring makipag-ugnay sa kinatawan ng serbisyo sa customer gamit ang isa sa mga numerong nakalista sa ibaba:

  • Impormasyon: Kung ikaw ay nasa Pilipinas at nais na matuto nang higit pa tungkol sa pagkuha ng visa upang maglakbay sa U.S., pakitawagan ang (02)9768500-02 o (02)9818300.
  • Mga Tumatawag mula sa Ibang Bansa: Ang mga aplikanteng tumatawag mula sa Estados Unidos ay maaaring maabot ang kinatawan ng serbisyo sa customer sa +1 703 520 2235. Ang mga oras na bukas sa kontinente ng U.S. ay 5pm-9am ET / 4pm-8am CT / 3pm-7am MT / 2pm-6am PT.

 

Chat (8am-8pm): Upang makipag-chat sa isang kinatawan ng serbisyo sa customer, mangyaring mag-click dito. Ang Chat Software ay naangkop na ginagamit sa pamamagitan ng Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 6 Service Pack 2 at Firefox 3.6.

Email: Upang maabot ang isang kinatawan ng serbisyo sa customer sa pamamagitan ng email, mangyaring sumulat sa amin sa:

Contact Address

Skype: Upang makausap ang aming customer service representative gamit ang Skype, mangyaring idagdag sa ingyong Skype account and Skype name ustraveldocs-philippines. Maaring gamiting ang Skype mula Lunes hangang Byernes simula 8:00 ng umaga hangang 8:00 ng gabi.

Paki-verify ang Skype ID ng US Visa Service Desk bago ito idagdag, Ang aming Skype ID ay (ilagay ang Skype ID). Ang mga ahente ay hindi ka bbigyan ng tagubilin upang bayaran moa ng iyong MRV fee sa pamamagitan ng telepono ; mahigpit po naming ipinapayo na i-verify ninyo ang mga tagubilin sa Bank and Payment option page (hypelink ito) bago mo bayaran ang iyong MRV fee. Ang aming call center agents ay hindi nakikipagusap sa pamamagitan ng chat gamit ang Skype. Ang chat option ay maari mong makita sa ibang application sa pahinang ito. Upang ikaw ay makasigurado na nakakakonekta sa tamang Skype ID, mangyaring i-click ang icon sa baba ng pahinang ito upang makatawag.

Skype Me™!

 

Pagdulog ng mga Panloloko

Idulog sa fraud@ustraveldocs.com kung kayo ay nakaranas ng panloloko o kung kayo ay hiningan ng pera  na sa tingin ninyo ay hindi nararapat upang magbayad ng MRV fee, mag schedule ng interview, magpadala o sa pag deliver ng inyong dokumento o kahit na ng consular section..

Chat (8:00 a.m. to 8:00 p.m.): To chat with a customer service representative, please click below.