Pag renew ng aking Visa

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Ang mga biyaherong paulit ulit na pumapasok sa Estados Unidos ay maaaring, sa ilalim ng ilang mga pangyayari , ay i-renew ang kanilang visa nang hindi pumupunta sa Embahada ng Estados Unidos para sa isang interbyu . Kung matugunan mo ang mga kwalipikasyon ng Interview Waiver Program , maari mong ipadala  ang aplikasyon ng iyong visa sa isang  tanggapan ng 2GO courier.

Mga Kwalipikasyon

Kung ang sagot mo sa mga sumusunod na katanungan ay “OO”, ikaw ay maaring maging kwalipikado para sa aming programang Interview Waiver “Drop-Box”.  Kung gayon, ikaw ay hindi na mangangailangan ng mag-iskedyul ng interbyu appointment sa Embahada ng Estados Unidos. 

**Tandaan:  Kung ang iyong sagot ay “OO” sa mga katanungan sa ibaba, ngunit natagpuan na hindi karapat-dapat para sa serbisyo ng drop-box, ang iyong application ay maaring ibalik sa’yo sa pamamagitan ng courier at ikaw ay kinakailangan na mag-iskedyul ng isang visa interbyu.  Mangyari na basahing mabuti ang lahat ng criteria.  Kung mag-aaply bilang isang pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya ay dapat ay dapat natugunan ang lahat ng criteria. 

Mga Kwalipikasyon na pagiging Karapat-dapat sa pag-aply ng Drop -Box:

 • Mayroon akong isang nakaraang B1 / B2 visa na gusto ko i-renew.
 • Ang aking visa ay naissue pagkatapos ng July 1, 2007
 • Ang huli kong visa ay valid ng limang taon
 • Ang huli kong visa ay may bisa pa o nag expire sa loob ng huling 12 buwan
 • Ako ay isang mamayan ng Pilipinas
 • Aking paunang visa ay walang nakasaad na " Clearance Received" o " Travel with Employer”
 • Ang pasaporte ko na mayroong B1/B2 visa ay nasa aking pagiingat
 • Ang pinaka bago kong visa ay inisyu sa araw ng o pagkatapos ng aking ika-14 na kaarawan
 • Ang huling kong B1/B2 visa application ay aprubado

Kung ang iyong sinagot sa alin mang tanong ay “HINDI”, mangyaring sundin ang link na ito upang mag-iskedyul ng isang pakikipanayam. http://www.ustraveldocs.com/p

Kung ang iyong sinagot sa lahat ng tanong ay “YES” mangyaring sundin ang limang madaling hakbang sa ibaba:

 

Paano Mag-apply

Hakbang  1

Bayaran ang visa application fee. http://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-paymentinfo.asp 

Hakbang 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form. Matapos kumpletuhin ang form, i-print at i-save ang iyong confirmation page. 

Hakbang 3

Magrehistro ng isang account sa https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Philippines&language=en_US

Mangyaring sagutin ng mabuti ang mga tanong.

Kung ikaw ay kwalipikado para magsumite ng Drop –Box,  makakatanggap ka ng isang Drop -Box submission na sulat na naglalaman ng isang dokumento para sa checklist. I-print ang dalawang kopya ng Confirmation letter pang Drop -Box (isa para sa iyong mga tala at iba pa upang isumite sa inyong aplikasyon ). I-drop off ang iyong pasaporte kasama ang nakalistang dokumento nabanggit sa Confirmation letter sa anumang 2go outlet. Mangayaring isama ang mga sumusunod: 

 •  Ang iyong kasalukuyang pasaporte sa iyong pinakahuling B1 / B2 visa.
 • Ang lahat ng mga pasaporte na inisyu mula sa petsa ng iyong huling visa (Kung ikaw ay kulang ng isang pasaporte, isang apidabit ng pagkawala o ulat ng pulisya ay hindi katanggap-tanggap - kakailanganin mong mag-iskedyul ng isang pakikipanayam.)
 • Isang kopya ng Confirmation letter Drop- Box (** Mangyaring tandaan: ang bawat isang aplikante ay dapat magsumite tig-iisang Drop Box Confirmation Letter)
 • Dalawang pirasong larawan na kinunan sa loob ng huling anim na buwan. I-click dito para sa mga alituntunin ng larawan. Hindi ka maaaring magsumite na kaparehong larawan na ginamit sa  iyong iyong visa. Ang iyong larawan ay dapat ipakita ang parehong tainga , ang kilay ay dapat na nakalantad at kailangan mong magkaroon ng isang neutral expression (hindi nakikita ang ngipin at hindi nakangiti ). Kapag hindi na-isubmit ang tamang larawan, ang iyong application ay maaring ibalik sa iyo.
 • DS-160 Confirmation Page
 • Katibayan ng pagbabayad

** Mangyaring siguraduhin na ang lahat ng mga nabanggit sa itaas ay kasama sa iyong Drop -Box application. Ang hindi pagsama ng lahat ng mga nabanggit - kabilang na ang isang bagong larawan at DS-160 application - ay magreresulta sa pagbabalik ng iyong application sa pamamagitan ng courier. 

Hakbang 4

Mangyaring ihatid ang iyong mga dokumento para sa Drop -Box serbisyo sa anumang 2GO outlet. : http://supplychain.2go.com.ph/CustomerSupport/tools/outlets.asp 

Hakbang 5

Kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan, ang iyong pasaporte at visa ay ihahatid sa address na iyong ibinigay. Mangyaring Tandaan : Ang paggamit ng serbisyo ng Drop -Box ay hindi ginagarantiya ang visa issuance . Sa ilang sitwasyon, maaaring ikaw ay kinakailangang pumunta para sa isang interbyu ng visa sa Embahada ng Estados Unidos. Kung isusumite mo ang isang hindi kumpleto at / o hindi tamang application, o kung hindi mo matugunan ang mga pamantayan na nakalista sa itaas , ibabalik naming ang iyong application sa pamamagitan ng courier at bibigyan ka ng instruction upang mag-iskedyul ng isang interbyu. Dapat mong isumite ang iyong application nang maaga ng iyong nakaplanong paglalakbay, upang mabigayang oras ang posibilidad kakailanganin ang isang visa interbyu.