Mga Aplikasyong Nangangailangan ng Karagdagang Gawain

Sa pahinang ito:


Pangkalahatand Ideya

Pagtanggi sa ilalim ng Section 221(g) ay nangangahulugang ang mahalagang impormasyon ay wala sa aplikasyon o ang aplikasyon ay nailagay sa administrative hold. Ang opisyal ng konsulado ng nagpapanayam ay magsasabi sa inyo sa pagtapos ng panayam kung ang pagpatuloy sa inyong ay sinusupende sa ilalim ng 221(g) habang naghihintay ng karagdagang inpormasyon. Maaring sabihin sa inyo ng opisyal na ang kaso ay dapat sumailalim sa pagproseso ng pang administratibo, o hihilingin ka niya na mag sumite ng karagdagang impormasyon.

Kung karagdagang impormasyon ay kailangan, sasabihin ng opisyal sa inyo kung paano i-sumite ang impormasyon na iyon. Bilang bahagi ng prosesong ito, ang aplikante ay bibigyan ng sulat at bibigyan ng 12 buwan mula sa petsa ng aplikasyon upang i-sumite ang hinihinging mga dokumento nang hihingan ng bagong bayad para sa aplikasyon. Pagkatapos ng isang taon, ang isang aplikasyon na napigil sa ilalim ng Section 221(g) ay ihihinto ayon sa Section 203(e).

Kung ang Embahado/Konsulado ay humingi ng karagdagang impormasyon, i-susumite ninyo ito gamit ang 2Go document collection office. Paki-click ang Submission Process para sa karagdagang impormasyon.

Mahalagang Paalala:

Hindi tatangapin ang mga dokumento kung walang kasamang document submission letter. Ang Document Submission Letter ay maaaring i-download  dito.

Karagdagang Impormasyon

Ang ilang aplikasyon ng visa ay nangangailangan ng dagdag na pag-proseso, na kailangan ng dagdag na panahon matapos ang panayam ng Opisyal ng Konsulado sa aplikante ng visa. Ang mga aplikante ay pinapaalalahanan ukol sa kailangang ito sa panayam nila. Karamihan sa pag-prosesong administratibo ay na-reresolba sa loob ng 60 araw pagtapos ng panayam sa visa. Kapag ang pag-prosesong administratibo ay kailangan, ang panahong kailangan ay iba-iba base sa kanya-kanyang pagkakaiba ng bawat kaso. Ang mga aplikante ng visa ay pinapaalalahanan na mag-apply para sa visa ng maaga, higit na mas maaga sa inaasahang pagbiyahe.

Mahalagang Paunawa: Bago magtanong ukol sa status ng pagprosesong administratibo, ang mga aplikante o kanilang sugo ay dapat maghintay ng 60 days man lamang mula sa petsa ng panayam o petsa ng pag-sumite ng mga karagdagang dokumento, kung alin ang nahuli. Mangyari sanang maging mapagpasensya, Kokontakin ka ng Embahada (sa bilang ng telepono o email na iyong naipatunay sa panayam) kapag nakompleto na ang pagproseso.

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang "here" at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Visa Ineligibilities and Waivers

Kung ikaw ay sinabihang hindi maaaring makatangap ng visa, ngunit maaaring mag-apply para sa waiver of visa ineligibility, pumunta lamang sa website na ito http://manila.usembassy.gov/wwwh3023/waiver-applications.html o http://www.uscis.gov/i-601 Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa waiver application procedures.