Patakaran sa Privacy

Sa pahinang ito:

Mga importanteng impormasyon ukol sa pag-gamit ng website na ito

Ang inyong privacy ay napakahalaga sa amin. Alinsunod dito, binuo namin ang patakarang ito para maunawaan ninyo kung papaano namin kikokolekta, ginagamit, magbigay alam at ilathala ang inyong personal na impormasyon. Ang mga sumusunod na balangkas ay ang aming patakaran sa privacy.

  • Bago o sa oras ng pagkolekta ng personal na impormasyon, inaalam muna namin ang layunin kung para saan ang mga impormasyon na kinokolekta.
  • Kami ay mangongolekta laamang ng mga personal an impormasyon na para lamang sa pagtupad ng alituntunin na ipinagkaloob sa amin at para sa iba pang kahintulad nito, maliban lamang kung kami ay pahihintulutan ng mga tinutukoy na indibidwal o alinsunod sa batas.
  • Kami ay mangongolekta laamang ng mga personal an impormasyon na para lamang sa pagtupad ng alituntunin na ipinagkaloob sa amin at para sa iba pang kahintulad nito, maliban lamang kung kami ay pahihintulutan ng mga tinutukoy na indibidwal o alinsunod sa batas.
  • Kami ay nangongolekta at gumagamit ng personal na impormasyon ukol lamang sa layuning pagtupad ng layuning tinutukoy namin at para sa iba pang mga katugmang mga layunin, maliban lamang kung makuha namin ang pahintulot ng mga tinutukoy na indibidwal o bilang kinakailangan ng batas.
  • Pinapanatili lamang namin ang mga impormasyon hanggat kinakailangan para sa katuparan ng mga layunin.
  • Kami ay nanongolekta lamang ng personal na impormasyon na ayon sa batas at sa patas na paraan at kung saan naaangkop, na may kaalaman o pahintulot ng mga tinutukoy na indibidwal.
  • Ang personal na datos ay dapat na may kaugnayan sa mga layunin kung saan ito ay gagamitin, at, sa lawak na kinakailangan para sa mga layunin na dapat ay tama, kumpleto, at updated
  • Pinoprotektahan namin ang personal na impormayson sa pamamagitan ng makatuwirang pagbabantay sa seguridad laban sa pagkawala o pagnanakaw, pati na rin ang hindi awtoridsadong pag-access, pagsiswalat, pangongopya, pagamit o pagbabago nito
  • Kami ay gumagawa ng impormasyon na magagamit kaagad ng mga customer tungkol sa aming patakaran at kasanayan na may kaugnayan sa pamamahala ng mga personal na impormasyon.

Kami ay nakatuon sa pagsasagawa sa aming negosyo alinsunod sa mga prinsipyong ito upang masiguro na ang pagiging kompidensiyal ng personal na impormasyon ay protektado at pinananatili.