การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

หมายเหตุ:

  • การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ ทางสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ จะไม่คืนหนังสือเดินทาง หรือแจ้งสถานะการยื่นคำร้องต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ หากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลฯ
  • การยื่นขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ
  • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจได้รับการติดต่อจากสถานทูตฯ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า
  • ไม่มีการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน
  • การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ให้บริการเฉพาะที่สถานทูตสหรัฐฯเท่านั้น

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

หากท่านเป็นผู้สมัครที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป หรือต้องการยื่นขอวีซ่าให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ท่านอาจมีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ หากท่านตอบคำถามทุกข้อด้านล่างว่า “ใช่” (Yes)

 1. ท่านมีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือ มีอายุ 80 ปีขึ้นไปในขณะที่สมัคร
 2. ท่านอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
 3. ท่านมีสัญชาติไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย
 4. ท่านไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ นับตั้งแต่ที่ท่านได้รับวีซ่าล่าสุด
 5. ท่านไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
 6. ท่านตอบคำถามทุกข้อว่า “ไม่” (No) ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติและความปลอดภัย (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี 

 • บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่านจะต้องมีวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านไม่เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด) หรือ ไม่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ

หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น คลิกที่นี่ เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ  

วิธีการสมัคร

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1  

กรอกแบบฟอร์ม DS-160  

กรุณาอ่าน วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกนั้นถูกต้องและตรงตามความจริง หลังจากท่านได้ทำการกดยืนยัน (submitted) แบบฟอร์ม DS-160 ของท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้ 

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้  

ขั้นตอนที่ 2  

สร้างโปรไฟล์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า  

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้าค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภทและค่าธรรมเนียมทั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท สำหรับรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาคลิกที่นี่ หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้ 

ขั้นตอนที่ 3  

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านเดิมที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อตอบคำถามและพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด    

ข้อมูลที่ท่านจะต้องกรอกในขั้นตอนนี้คือ  

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน 
 • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (คลิกที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า) และ  
 • หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักที่ระบุไว้บนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน  

ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นตอนสุดท้าย)  

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารที่จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย ท่านสามารถดูที่ตั้งจุดรับยื่นเอกสารต่างๆได้โดย  คลิก ที่นี่ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล และคลิก ที่นี่ สำหรับจังหวัดอื่นๆ

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนใน checklist ที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มยืนยันการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด  และส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่ เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งหนังสือเดินทางและเอกสารคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์  

 1. แบบฟอร์มยืนยันการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด  
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของท่านซึ่งจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าเพื่อการติดวีซ่า  
 3. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด ซึ่งกรอกครบถ้วนและได้ทำการกดยืนยัน (submitted) ออนไลน์แล้ว  
 4. รูปถ่ายสี สองรูป (ขนาด 5x5 เซนติเมตร หรือ 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกินหกเดือน ไม่ได้มีการปรับแต่งหรือดัดแปลง ห้ามสวมแว่นตา คอนแทคเลนส์สี หรือหมวก) การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติอาจมีผลให้กระบวนการยื่นขอวีซ่าของท่านล่าช้า และ 
 5. ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี 

 • สำเนาใบสูติบัตร หรือ เอกสารการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหน้าวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ของบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่ง หรือทั้งสองท่าน หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย (หากมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารการสมัครวีซ่า

หากท่านยื่นเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่