การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

หมายเหตุ:

  • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ 
  • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ  
  • การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุจะใช้เวลาประมาณ30 วันทำการ หากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ 
  • ไม่มีการยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

หากท่านเป็นผู้สมัครที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป หรือต้องการยื่นขอวีซ่าให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ท่านอาจมีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ หากท่านตอบคำถามทุกข้อด้านล่างว่า “ใช่” (Yes) 

 1. ข้าพเจ้าต้องการยื่นขอวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว)  
 2. ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศไทยขณะที่สมัคร
 3. ข้าพเจ้าไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศคิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย ซูดาน หรือ อิรัก  
 4. ข้าพเจ้าตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160 ทุกข้อ  
 5. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
 6. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ หรือ หากข้าพเจ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯมาก่อน ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติวีซ่าในภายหลัง ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ากำลังต่ออายุ 

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี 

 • บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่านจะต้องมีวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านไม่เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือ               กรีนการ์ด) หรือ ไม่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ  

หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น คลิกที่นี่เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ 

วิธีการสมัคร

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1  

กรอกแบบฟอร์ม DS-160  

กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกนั้นถูกต้องและตรงตามความจริง หลังจากท่านได้ทำการกดยืนยัน (submitted) แบบฟอร์ม DS-160 ของท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้ 

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้  

ขั้นตอนที่ 2  

สร้างโปรไฟล์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า  

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้าค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภทและค่าธรรมเนียมทั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท สำหรับรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาคลิกที่นี่ หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้ 

ขั้นตอนที่ 3  

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านเดิมที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อตอบคำถามและพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด  

ข้อมูลที่ท่านจะต้องกรอกในขั้นตอนนี้คือ  

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน 
 • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (คลิกที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า) และ  
 • หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักที่ระบุไว้บนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน  

ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นตอนสุดท้าย)  

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์ไทย (กรุณาตรวจสอบเอกสารตาม checklist ที่ระบุด้านล่าง)  

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนใน checklist ที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด และส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่ เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งหนังสือเดินทางและเอกสารคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์  

 1. แบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด   
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของท่านซึ่งจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าเพื่อการติดวีซ่า  
 3. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด ซึ่งกรอกครบถ้วนและได้ทำการกดยืนยัน (submitted) ออนไลน์แล้ว  
 4. รูปถ่ายสี สองรูป (ขนาด 5x5 เซนติเมตร หรือ 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกินหกเดือน ไม่ได้มีการปรับแต่งหรือดัดแปลง ห้ามสวมแว่นตา คอนแทคเลนส์สี หรือหมวก) การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติอาจมีผลให้กระบวนการยื่นขอวีซ่าของท่านล่าช้า และ 
 5. ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี 

 • สำเนาใบสูติบัตร หรือ เอกสารการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
 • สำเนาหน้าวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ของบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่ง หรือทั้งสองท่าน หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย (หากมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารการสมัครวีซ่า

หากท่านยื่นเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่