วีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา

ในหน้านี้:


คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไป

วีซ่าประเภท R เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเป็นการชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (INA) §101(a)(15)(R)

คุณสมบัติ

ผู้เผยแผ่ศาสนาได้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำหน้าที่อื่นๆ ซึ่งมักจะดำเนินการโดยคณาธิการของศาสนานั้น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาสนาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับศาสนา ท่านต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้หากท่านต้องการวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา

 • ท่านต้องเป็นสมาชิกของนิกายในศาสนาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา
 • นิกายในศาสนาของท่านรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือมีถือสถานะยกเว้นการเสียภาษี
 • ท่านต้อง

(ก) เป็นสมาชิกของนิกายในศาสนานั้นเป็นเวลาสองปีก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา
(ข) วางแผนที่จะเป็นผู้ดูแลนิกายในศาสนาของท่าน หรือเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจให้กับองค์กรศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร (หรือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี)
(ค) หากท่านเคยได้วีซ่าประเภทนี้มาก่อนและพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาห้าปี ท่านจะต้องกลับออกมาอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหนึ่งปีก่อนจะยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาใหม่อีกครั้ง

แม้ท่านจะไม่จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยในประเทศของท่านที่จะแสดงถึงเจตนาที่จะไม่ละทิ้งถิ่นฐาน แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องแสดงความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเมื่อสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านสิ้นสุดลง โดยไม่มีปัจจัยหรือหลักฐานอื่นบ่งชี้เจตนาที่เป็นไปในทางตรงกันข้าม

คำร้อง (Petition)

ผู้ที่จะว่าจ้างต้องยื่นแบบฟอร์ม I-129 ซึ่งเป็นคำร้องสำหรับแรงงานชั่วคราวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อบังคับเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-129 นี้ โปรดไปที่เว็บเพจผู้เผยแผ่ศาสนาชั่วคราว USCIS R-1

หมายเหตุ: ผู้ที่จะว่าจ้างควรยื่นคำร้องทันทีที่สามารถทำได้ (แต่ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการว่าจ้างจะเริ่มต้น) เพื่อให้เวลาที่เพียงพอในการดำเนินการยื่นคำร้อง (Petition) และการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำร้องของท่าน หรือแบบฟอร์ม I-129 ต้องผ่านการอนุมัติก่อน ท่านจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาได้ เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของท่านจะได้รับ Notice of Action, Form I-797 ซึ่งเป็นการแจ้งว่าคำร้องของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว เมื่อท่านมาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบคำร้องของท่านผ่านระบบจัดการข้อมูลคำร้อง (PIMS)

ท่านต้องนำใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม I-129 SEVIS มาด้วยในวันสัมภาษณ์ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการอนุมัติคำร้องของท่าน โปรดทราบว่าการได้รับอนุมัติคำร้อง (Petition) ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติหากพบว่าท่านไม่มีคุณสมบัติได้รับวีซ่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสหรัฐฯ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา ท่านต้องส่งเอกสารต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160) ไปที่เว็บเพจ DS-160สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DS-160
 • หนังสือเดินทางสำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง (1) ใบ เว็บเพจนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเทียบเท่ากับจำนวน 205 ดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินท้องถิ่น โดยค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้ เว็บเพจนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากท่านได้รับวีซ่าแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติของท่าน เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ รวมทั้งจำนวนเงินค่าธรรมเนียม
 • หมายเลขใบเสร็จที่พิมพ์อยู่ในคำร้อง I-129 ของท่าน โปรดทราบว่าท่านไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์ม I-797 ประกอบการสัมภาษณ์อีกต่อไป

นอกจากเอกสารดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านบริการนี้ ท่านยังสามารถนำเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ท่านเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กงสุลได้

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3

ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บนี้ ท่านจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำการนัดสัมภาษณ์

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
 • หมายเลขใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน (คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
 • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
ขั้นตอนที่ 4

ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ ท่านต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมด และใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าตัวจริงมาด้วย ใบคำร้องที่ไม่มีเอกสารทั้งหมดนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมาพิจารณาในระหว่างการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินใบคำร้องแต่ละกรณีจากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่ขณะที่ทำการพิจารณา โดยอาจดูจากเจตนา สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของท่าน ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลภายใต้กฎหมาย

ข้อควรระวัง: อย่าแสดงเอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ท่านควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ใดและจะเคารพข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

 • หนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจขององค์กรทางศาสนาที่ท่านสังกัดอยู่ในปัจจุบัน ที่ยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้นับถือนิกายในศาสนาดังกล่าวมาเป็นเวลาตามที่ได้กำหนดไว้คือสองปีก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท R และองค์กรทางศาสนาที่อยู่ในประเทศใดๆที่นอกเหนือจากประเทศสหรัฐฯที่ท่านสังกัดอยู่นั้นอยู่ภายใต้นิกายในศาสนาเดียวกับองค์กรที่ในสหรัฐฯอเมริกาที่ท่านจะเดินทางไป
 • ในกรณีที่ท่านเป็นศาสนาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของนิกายดังกล่าว ท่านจะต้องยื่นเอกสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของท่านโดยละเอียด
 • ในกรณีที่ท่านประกอบอาชีพทางศาสนา ท่านจะต้องยื่นเอกสารที่ยืนยันวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และแสดงหลักฐานที่บ่งบอกว่าปริญญาดังกล่าวเป็นข้อบังคับสำหรับการประกอบอาชีพทางศาสนานั้นๆ หรือ
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปเพื่อช่วยงานศาสนกิจที่ไม่ได้เป็นอาชีพ ท่านต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาดังกล่าว
 • หลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของค่าตอบแทน อันได้แก่ค่าจ้างและที่มาของค่าจ้างนั้น เรวมถึงเบี้ยเลี้ยงอื่นเช่น ค่าอาหารค่าที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ โดยระบุชัดเจนว่าค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นเป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานของท่านหรือไม่
 • ชื่อและที่ตั้งขององค์กรทางศาสนาที่ท่านจะเดินทางไปเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
 • หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์กรทางศาสนาในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งรายละเอียดการประกอบการ
 • ใบอนุญาตประกอบการขององค์กรทางศาสนาในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายของรัฐที่บังคับใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ