วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน

ในหน้านี้:


คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับจากผู้สนับสนุนโครงการที่มีอำนาจก่อน เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการตอบรับจากสถาบันการศึกษาหรือผู้สนับสนุนโครงการที่ต้องนำมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วีซ่าประเภท J ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคคล ความรู้ และทักษะทั้งในด้านการศึกษา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ นักเรียนในทุกระดับการศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติตามบริษัท สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนครูจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเฉพาะทางอื่นๆ อาจารย์ที่เดินทางมาสอนหรือค้นวิจัย ณ สถาบันในระดับอุดมศึกษา ผู้ได้รับทุนด้านการทำวิจัย ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชาทางการแพทย์และสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา ทำวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน หรือแสดงความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคล

ผู้ติดตาม

คู่สมรสหรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีและถือสภานภาพโสด ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามผู้ถือวีซ่าประเภท J-1 ขณะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าประเภท J-2 แต่สำหรับคู่สมรสหรือบุตรที่ไม่ได้มีความประสงค์จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการ่วมกับผู้ถือวีซ่าหลัก แต่ต้องการไปเยี่ยมเพียงเพื่อการพักผ่อนเท่านั้น สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (B-2) ได้

คู่สมรสและ/หรือบุตรของนักเรียนแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาขณะถือวีซ่าประเภท J-2 ได้ หากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตทำงาน I-765 โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) จะเป็นผู้ตรวจสอบแบบฟอร์มนี้ I-765 และพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภท J-2 สามารถทำงานได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดูเอกสารในรูปแบบ PDF จากเว็บไซต์ในหัวข้อ "การขออนุญาตทำงาน"

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท J ท่านต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

 • ใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160) ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บเพจ DS-160
 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยหนังสือเดินทางนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง (1) ใบ รายระเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถหาได้จากเว็บเพจนี้
 • ท่านต้องแสดงใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เท่ากับ 185 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากโครงการ J ของท่านจะได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (รหัสโครงการเริ่มด้วย "G") โดยค่าธรรมเนียมนี้จะไม่สามารถขอคืนได้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากเว็บเพจนี้ ในบางกรณีหากวีซ่าของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว ท่านยังอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการออกวีซ่า โดยจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของท่าน ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะมีข้อมูลที่ช่วยระบุว่าท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ รวมถึงอัตราของค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • แบบฟอร์ม DS-2019 ที่มีการลงนามรับรองโดยผู้สนับสนุนโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมSEVIS  นอกจากว่าโครงการ J ของท่านได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (รหัสโครงการเริ่มด้วย "G") กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ SEVIS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากโปรแกรม J ของท่านได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (รหัสโครงการเริ่มด้วย "G") โปรดส่งอีเมลไปที่ support-thailand@ustraveldocs.com และแนบแบบฟอร์ม DS-2019 ของท่านพร้อมเขียนหัวข้ออีเมลว่า "Fee-Exempt J-1 Scheduling Request" เพื่อขอวันนัดสัมภาษณ์จากสถานทูตสหรัฐฯ

นอกจากเอกสารเหล่านี้แล้ว ท่านยังต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านบริการนี้เป็นที่เรียบร้อย และท่านยังสามารถนำเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ท่านเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กงสุลได้ติดตัวมาด้วย

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3

ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บนี้ ท่านจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำนัดสัมภาษณ์

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
 • หมายเลขใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน (คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
 • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
ขั้นตอนที่ 4

ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ ท่านต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมด และใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริงมาด้วย ใบคำร้องที่ไม่มีเอกสารทั้งหมดนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมาพิจารณาในระหว่างการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินใบคำร้องแต่ละกรณี จากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่ขณะที่ทำการพิจารณา โดยอาจดูจากเจตนา สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของท่าน ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลภายใต้กฎหมาย

ข้อควรระวัง: อย่าแสดงเอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ท่านควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ใดและจะเคารพข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

 • เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นในด้านการเงิน สังคม และครอบครัวที่มีต่อประเทศของท่านที่แสดงได้ว่าท่านจะต้องเดินทางกลับมายังประเทศของท่านหลังจากโครงการศึกษาในสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง
 • เอกสารด้านการเงินและเอกสารอื่นๆที่จะสนับสนุนใบคำร้องของท่าน และมีความน่าเชื่อถือในการยืนยันว่าท่านมีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการศึกษาของปีแรก ทั้งยังต้องบ่งบอกว่าท่านจะสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • ไม่สามารถใช้สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารยื่นประกอบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านนำใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารตัวจริงหรือสมุดเงินฝากติดตัวมาแสดงด้วย
 • ในกรณีที่ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลอื่น ให้ท่านนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ให้การสนับสนุนนั้น (เช่นสูติบัตร) แบบฟอร์มผู้เสียภาษีตัวจริงของผู้สนับสนุน สมุดเงินฝากและ/หรือใบรับรองเงินฝากประจำ
 • เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่แสดงถึงความเตรียมพร้อมด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียน (ควรนำตัวจริงมาแสดง) ที่มีรายละเอียดผลการศึกษาระบุไว้ ใบประกาศนียบัตรยืนยันการผ่านการสอบวัดระดับตามระบบของอังกฤษ (A-levels ฯลฯ) ผลการสอบที่มีมาตรฐาน (SAT, TOEFL ฯลฯ) และประกาศนียบัตรอื่น

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ติดตาม

หากท่านมีผู้ติดตาม ท่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของท่านกับคู่สมรสและ/หรือบุตร (เช่น ใบสำคัญการสมรสและสูติบัตร)
 • คู่สมรสหรือบุตรของท่านจะต้องมีแบบฟอร์ม DS-2019 ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องใช้แบบฟอร์มนี้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่จำเป็นสำหรับคู่สมรสหรือบุตรเพื่อเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับท่านซึ่งเป็นผู้ถือวีซ่าหลักของวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเพื่อเดินทางติดตามท่านไปยังสหรัฐอเมริกาในภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ