วีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือ

ในหน้านี้:


คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไป

วีซ่าผ่านแดน (วีซ่าประเภท C)

บุคคลต่างชาติที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาไปยังจุดหมายปลายทางต่างชาติจะต้องมีวีซ่าผ่านแดนที่ยังไม่หมดอายุ ข้อกำหนดนี้ไม่รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องมีวีซ่าภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าหรือผู้ถือสัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการอนุญาตให้บุคคลสัญชาติดังกล่าวเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีวีซ่าได้

ในกรณีที่ต้องการหยุดระหว่างทางในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการผ่านแดน เช่น เพื่อพบเพื่อนหรือเพื่อท่องเที่ยว ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอและได้รับวีซ่าประเภทที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอันได้แก่ วีซ่าประเภท B-2

ลูกเรือ (วีซ่าประเภท D)

ลูกเรือที่ทำงานให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศอื่นหรือสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าลูกเรือ ลูกเรือของสายการบินหรือเรือเดินสมุทรทีจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินหรือเดินทางผ่านน่านน้ำของสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีวีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือ (C-1/D) ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีลูกเรือบางคนอาจจำเป็นต้องมีเพียงวีซ่าประเภท D เท่านั้น

ลูกเรือที่ทำงานบนเรือเดินสมุทรของต่างประเทศที่แล่นอยู่ในบริเวณน่านน้ำภายในไหล่ทวีปนอกชายฝั่งอาจมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าประเภท B-1 ชนิดพิเศษแทนวีซ่าลูกเรือ

ลูกเรือที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานอกเวลางานระหว่างเที่ยวบินหรือการเดินเรือจะต้องมีวีซ่าประเภท B-1/B-2 ด้วยสำหรับใช้ในระหว่างวันหยุดงาน ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่า C-1/D และ B-1/B-2 พร้อมกันจะชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติ

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านแดน ท่านต้องมี:

 • ความประสงค์ที่จะผ่านแดนสหรัฐอเมริกาไปยังอีกประเทศหนึ่ง
 • ตั๋วเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงแผนการเดินทางผ่านไปยังจุดหมายปลายทางของท่าน
 • ทุนทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายระหว่างการผ่านแดน
 • เอกสารอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศอื่นหลังการเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา

หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท D หรือ C-1/D ท่านต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อแก่เจ้าหน้าที่กงสุล

 • วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาของท่านนั้นเป็นการผ่านแดนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ของลูกเรือเท่านั้น
 • ท่านไม่ได้มีความประสงค์ที่รับเงินค่าจ้างจากนายจ้างในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีวีซ่าทำงานชั่วคราว
 • ท่านวางแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแค่ตามเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ท่านมีหลักฐานการเงินที่จะครอบคลุมการจ่ายระหว่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าลูกเรือ ท่านต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

 • ใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160) ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บเพจ DS-160
 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยหนังสือเดินทางนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง (1) ใบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถหาได้จากเว็บเพจนี้
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากับ 185 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้ เว็บเพจนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในบางกรณีหากวีซ่าของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว ท่านยังอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการออกวีซ่า โดยจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของท่าน เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีข้อมูลที่ช่วยระบุว่าท่านต้องจะชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • (ถ้ามี) หนังสือคนประจำเรือที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมถึงวันสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างงานของท่าน และหนังสือคนประจำเรือก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ท่านเคยมี ลูกเรือจะต้องแนบใบแจ้งความระบุว่าหนังสือคนประจำเรือหายมาด้วยหากไม่สามารถนำหนังสือคนประจำเรือมายื่นได้

นอกจากเอกสารข้างต้น ท่านยังต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านบริการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท่านยังสามารถนำเอกสารประกอบอื่นๆที่ท่านเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กงสุลได้ติดตัวมาด้วย

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3

ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บนี้ ท่านจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำการนัดสัมภาษณ์

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
 • หมายเลขใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน (คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
 • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
ขั้นตอนที่ 4

ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ ท่านต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมด และใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริงมาด้วย คำร้องที่ไม่มีเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมาพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินคำร้องแต่ละกรณีจากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอื่นๆ ขณะตัดสิน โดยอาจดูเจตนา สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของท่าน ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลภายใต้กฎหมาย

แม้ว่าเอกสารประกอบเหล่านั้นจะช่วยเหลือท่านระหว่างการสัมภาษณ์ได้ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่กงสุลก็จะพิจารณาคุณสมบัติการได้รับวีซ่าของท่านจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่าเอกสารประกอบนั้นเป็นเอกสารเสริมและมีความสำคัญเป็นรอง

ข้อควรระวัง: อย่าแสดงเอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ท่านควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ใดและจะเคารพข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

 • เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์
 • หนังสือจากนายจ้างแสดงรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และรายละเอียดวันหยุดที่ได้รับอนุมัติจากนายจ้าง หรือในบางกรณี ให้ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
 • รายละเอียดการเดินทางและ/หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทางของท่าน ถ้ามี (สามารถใช้รายละเอียดเบื้องต้นได้)
 • สำหรับลูกเรือ หนังสือจากสำนักงานใหญ่และ/หรือหนังสือคนประจำเรือของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเดินทางและวีซ่าลูกเรือได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ