รายการแสดงประเภทวีซ่าชั่วคราว

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

สหรัฐอเมริกาเปิดกว้างในการต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน โดยบุคคลสัญชาติแคนาดาและบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าสามารถเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วีซ่าชั่วคราวถูกจำแนกออกเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์การเดินทางและปัจจัยอื่นๆ ผู้มาเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันหรือถือกรีนการ์ด จะต้องมีวีซ่าที่ตรงตามประเภทตามที่กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯได้กำหนดไว้ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบวีซ่าชั่วคราวที่ท่านต้องมีสำหรับการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯตลอดจนขั้นตอนต่างๆในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านล่างเพื่อช่วยในการระบุประเภทวีซ่าที่ท่านจะต้องสมัคร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท ขั้นตอนในการยื่นคำร้องและข้อมูลอื่นๆ โปรดเลือกเปิดลิงค์ตามประเภทวีซ่าที่แสดงอยู่ในตาราง

วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและวีซ่าชั่วคราว ประเภทวีซ่า
นักกีฬา ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง P
แรงงานชาวออสเตรเลีย - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง E-3
บัตรข้ามแดน: เม็กซิโก BCC
ผู้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ B-1
ลูกเรือ (ซึ่งทำงานให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศอื่นหรือสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา) D
นักการทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ A
คนรับใช้หรือพี่เลี้ยงเด็ก (เดินทางติดตามนายจ้างชาวต่างประเทศ) B-1
ลูกจ้างขององค์กรระดับนานาชาติบางองค์กรที่ได้ระบุไว้ และองค์การนาโต G1-G5, NATO
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน J
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน – ออแพร์หรือพี่เลี้ยงเด็ก J-1
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน – ผู้ติดตาม(บุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีหรือคู่สมรส)ของผู้ถือวีซ่าประเภท J-1 J-2
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน - อาจารย์ นักเรียนทุน ครู J-1
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน – แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ J, Q
คู่หมั้น K-1
บุคลากรด้านการทหารที่ประจำการในประเทศสหรัฐอเมริกา A-2, NATO1-6
ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ และกีฬา O-1
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA): ชิลี H-1B1
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA): สิงคโปร์ H-1B1
ตัวแทนสื่อมวลชน(สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว) I
พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน L
ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล B-2
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA): เม็กซิโก แคนาดา TN/TD
พยาบาลที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ H-1C
แพทย์ J-1, H-1B
ผู้เผยแผ่ศาสนา R
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง H-1B
นักเรียน - นักเรียนสายวิชาการหรือผู้มาเรียนภาษา F-1
ผู้ติดตามนักเรียน - ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท F-1 F-2
นักเรียน – นักเรียนสายวิชาชีพ M-1
ผู้ติดตามนักเรียน – ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท M-1 M-2
แรงงานชั่วคราว - เกษตรกรตามฤดูกาล H-2A
แรงงานชั่วคราว – ภาคอื่นๆนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม H-2B
นักท่องเที่ยว B-2
ผู้เข้ารับการฝึกงาน H-3
นักลงทุนตามสนธิสัญญา E-2
ผู้ค้าตามสนธิสัญญา E-1
ผู้เดินทางผ่านแดนประเทศสหรัฐอเมริกา C
ผู้เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ T-1
การต่อวีซ่าขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา - A, G และ NATO A1-2, G1-4, NATO1-6