วิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า /ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในหน้านี้:


อัตราแลกเปลี่ยนใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 แผนกกงสุลสถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทยจะเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสถานทูตจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 37 บาท เป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ 38 บาท

ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวและวีซ่าคู่หมั้น (วีซ่าประเภท K) ทุกท่านที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ วันที่หรือหลังวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราแลกเปลี่ยนใหม่คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ 38 บาท

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 37 บาท ณ วันที่หรือก่อนวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567 ยังคงสามารถใช้ใบเสร็จที่ชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดิมได้จนถึงวันหมดอายุของใบ
เสร็จ

หากมีข้อสงสัยหรือท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐฯ ที่ support-thailand@ustraveldocs.com หรือโทร 02 105 4110 (จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตฯ)


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครโดยส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯ ไม่ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืน และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี ก่อนการยื่นขอวีซ่าผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯหรือไม่

ผู้สมัครที่อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ได้แก่

 • หากท่านยื่นขอวีซ่าประเภท A หรือ G เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • หากท่านยื่นขอวีซ่าประเภทJ เพื่อเข้าร่วมในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯที่โปรแกรมเริ่มต้นด้วยหมายเลข G1 G2 G3 หรือ G7 ท่านไม่ต้องชำระทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียม SEVIS
 • หากท่านมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่านอยู่แล้ว ท่านอาจไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าอีก
 • หากท่านเป็นบุคคลสัญชาติแคนาดา หรือ เบอร์มิวดา (แต่ไม่ได้ยื่นขอวีซ่าประเภท A E G K หรือ V) ท่านอาจไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า

หากท่านไม่ได้ยื่นขอวีซ่าที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้านล่าง ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่านอาจจะไม่สามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ หากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ถูกต้องตรงตามประเภทวีซ่าของท่าน

หลังจากจองนัดสัมภาษณ์ครั้งแรกแล้ว ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงนัดสัมภาษณ์ได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการยกเลิกและการเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ หากผู้สมัครใช้ใบเสร็จครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้งในการทำนัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไป  กรุณาวางแผนล่วงหน้าเพื่อท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มอีกครั้ง เนื่องจากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี

ชำระค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee)

ผู้สมัครยังอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (reciprocity fee) ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครและประเภทวีซ่าที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอ ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนไม่ใช่ค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า และไม่สามารถใช้ในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้ หากผู้สมัครทำนัดหมายวีซ่าผ่านระบบนี้ ท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนแผนกกงสุลจะเป็นผู้ตัดสินว่าท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนหรือไม่ และไปชำระได้ที่สถานทูต หรือ สถานกงสุลที่ทำการนัดหมายสัมภาษณ์หน้าเว็บนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวแต่ละประเภท

กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee) ของแต่ละประเทศ  

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาในประเทศไทย หรือ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) ได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน โดยท่านต้องทำการสร้างโปรไฟล์ในระบบและเลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” เพื่อเลือกวิธีการชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบและสร้างโปรไฟล์ เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ เพื่อยืนยันว่าท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าถูกต้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแสดงเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แต่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หน้านี้ แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2

คลิก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ดำเนินการตามขั้นตอนโดย เลือกชนิดวีซ่า สถานทูตฯ/สถานกงสุลที่ท่านยื่นขอวีซ่าและประเภทวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงินทั้งหมด” บนหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อเลือกวิธีการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาท ต่อ ดอลล่าร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ผู้สมัครไม่สามารถจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้
ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก โปรดทราบว่าการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ได้เป็นการรับประกันว่า วีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนที่ 5

ท่านต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า ไม่ว่าท่านจะเลือกวิธีการชำระเงินด้วยวิธีใดก็ตาม และท่านจะไม่สามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์ได้ หากไม่มีหมายเลขอ้างอิงดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ท่านสามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามตารางแสดงระยะเวลาสำหรับการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่ระบุด้านล่าง เข้าสู่ระบบโปรไฟล์และทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่านด้วยเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

การโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - Electronic Funds Transfer (EFT)

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน โปรดทราบว่าธนาคารของท่าน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำหรับการยื่นขอวีซ่าเป็นกลุ่มหรือครอบครัว ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมกันในหนึ่งใบเสร็จได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ายอดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ท่านชำระถูกต้องครบตามจำนวนผู้สมัครทั้งหมด

 1. หลังจากเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ เมื่อถึงขั้นตอนในหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้ท่านเลือกโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) จากนั้นเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID จะปรากฏบนหน้าจอ ท่านต้องใช้เลขที่อ้างอิงนี้ ในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)
 2. เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID จะสามารถใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้เพียงหนึ่งครั้ง และท่านจะไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร ที่ต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า
 3. กรอกรายละเอียดที่ระบุอยู่ด้านล่างนี้ลงในแบบฟอร์มโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้การโอนเงิน (ACH Transfer-SMART) ของท่านโดยชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น
  ธนาคารผู้รับเงิน: Bank of America N.A., Bangkok Branch
  SWIFT CODE: BOFATH2X
  Bank Sort Code: 0270001
  เลขที่อ้างอิง: เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ของผู้สมัคร
  จำนวน: xxx.00 กรุณาชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น
 4. เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ท่านสามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามตารางแสดงระยะเวลาสำหรับการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าด้านล่าง เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ และทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่านด้วยเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID
ชำระเงินสดที่ธนาคาร

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาในประเทศไทย กรุณาคลิกที่นีเพื่อดูที่ตั้งสาขาต่างๆของธนาคาร ท่านต้องพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐฯ ที่ระบุเลขที่อ้างอิง CGI และ ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากระบบ จากนั้นนำทั้งสองรายการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร

 1. หลังจากเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ และเมื่อถึงขั้นตอนในหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้ท่านเลือก “การชำระเงินสด”
 2. ท่านต้องพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ระบุเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID และ เลขที่อ้างอิง CGI ของท่านและใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อนำไปใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดที่ธนาคาร หากท่านไม่มีเลขที่อ้างอิงดังกล่าว หรือ ชำระจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถจองนัดสัมภาษณ์ได้
 3. หลังจากธนาคารรับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะคืนสำเนาใบฝากเงินส่วนครึ่งล่างพร้อมตราประทับรับรองการชำระที่สมบูรณ์ให้ท่าน กรุณาเก็บใบเสร็จนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 4. เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ท่านสามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามตารางแสดงระยะเวลาสำหรับการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าด้านล่าง เข้าสู่ระบบโปรไฟล์และทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่านด้วยเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID

คลิก ที่นี่ สำหรับใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โปรดทราบว่าใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ามีวันหมดอายุ หากท่านพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้ล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุก่อนการชำระค่าธรรมเนียม เนื่องจากธนาคารจะไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า หากใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่านหมดอายุ และจะต้องกลับเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ใหม่อีกครั้ง หลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะได้รับสำเนาใบฝากเงินส่วนของลูกค้าพร้อมตราประทับ ใช้แทนใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุณาเก็บสำเนาใบฝากเงินส่วนนี้ไว้ เพื่อนำเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ในใบเสร็จรับเงินมาทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าต่อไป หากสูญหาย ธนาคารไม่สามารถออกใบใหม่ให้ได้ และท่านจะไม่สามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้

การจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ท่านต้องใช้เลขที่อ้างอิง CGI หรือเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID บนใบเสร็จของท่าน เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ตารางแสดงระยะเวลาสำหรับการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ระยะเวลาสำหรับการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
เวลาชำระค่าธรรมเนียม – โอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)
(จันทร์ถึงศุกร์ ไม่รวมวันหยุด)
กำหนดเวลาที่เข้าไปทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้
เริ่มวันจนถึงเวลา 14.00 น. 2 วันทำการถัดไป: หลังเวลา 12:00 น.
เวลาชำระค่าธรรมเนียม – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(จันทร์ถึงศุกร์ ไม่รวมวันหยุด)
กำหนดเวลาที่เข้าไปทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้
ทุกเวลาทำการ ณ สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันทำการถัดไป: หลังเวลา 12:00 น.