ติดตามสถานะหนังสือเดินทาง / สถานที่รับหนังสือเดินทาง

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

หากสถานทูตฯ หรือ สถานกงสุลฯ พิจารณาออกวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯให้กับท่าน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะทำการจัดส่งหนังสือเดินทางที่มีหน้าวีซ่าให้กับท่าน โดยจะทำการจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านได้เลือกไว้ตอนที่ท่านทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

โปรดทราบว่า ที่ทำการไปรษณีย์จะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้ 7 วันเท่านั้น หากไม่มีผู้รับในการจัดส่งครั้งแรก บริษัทไปรษณีย์ไทย จะทิ้งใบแจ้งเตือนให้ท่านติดต่อให้ทำการจัดส่งเป็นครั้งที่สอง หรือ ท่านอาจนำใบแจ้งเตือนมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองภายใน 7 วัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งเตือนนั้นก่อนเวลา 16.30 น. หากท่านไม่มารับหนังสือเดินทางภายใน 7 วัน หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปที่ ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง (สำหรับผู้สัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯที่กรุงเทพฯ) หรือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ (สำหรับผู้สัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลฯที่เชียงใหม่) ในวันจัดส่งที่ 8 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อท่านเป็นครั้งสุดท้าย หากยังไม่มีผู้รับ หนังสือเดินทางจะถูกส่งคืน สถานทูตฯ หรือ สถานกงสุลฯ ที่ท่านยื่นสมัครวีซ่าในวันจัดส่งที่ 15 ต่อไป

**หากท่านเดินทางมารับหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางได้ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น**

 

ติดตามสถานะวีซ่า

ท่านสามารถติดตามสถานะใบยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่ เวปไซต์

เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนที่อยู่ในจัดส่งหนังสือเดินทางของท่านออนไลน์ หรือผ่านเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ ภายในเที่ยงของวันทำการก่อนหน้าวันนัดหมายสัมภาษณ์จริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

การติดตามสถานะหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถติดตามสถานะหนังสือเดินทางของท่านได้หลายวิธี

ที่นี่ทันที: ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทาง

 

 

อีเมล์: ส่งอีเมล์ไปยัง passportstatus@ustraveldocs.com โดยระบุหัวข้อ และ เนื้อความ ด้วยการใส่หมายเลขหนังสือเดินทางของท่านให้ตรงกับรายละเอียดที่ท่านได้ระบุในระบบตอนทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า**ห้ามใส่ข้อความนอกเหนือจากนี้** หลังจากนั้นท่านจะได้รับการตอบกลับถึงสถานะหนังสือเดินทางของท่าน โดยอัตโนมัติจากระบบ

ออนไลน์: ท่านสามารถตติดตามสถานะหนังสือเดินทางของท่านได้ ที่นี่

แชท และ โทรศัพท์: ท่านสามารถติดตามสถานะหนังสือเดินทางได้จากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์โดยช่องทาง แชท หรือ สนทนาทางโทรศัพท์ ท่านสามารถดูรายละเอียดของคอลเซ็นเตอร์ เบอร์ติดต่อ และเวลาทำการโดยคลิก ที่นี่

รับหนังสือเดินทาง

หากท่านเลือกรับหนังสือเดินทางของท่าน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ท่านสามารถไปติดต่อขอรับได้ในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ได้ โดยคลิก ที่นี่ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล และคลิก ที่นี่ สำหรับจังหวัดอื่นๆ

หลักฐานในการขอรับหนังสือเดินทาง

ท่านต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายในบัตร **ไม่รับสำเนา**

หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ท่านระบุไว้ บุคคลที่มารับหนังสือเดินทางแทนท่านต้องนำหลักฐานมาแสดงดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายในบัตร และ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ของเจ้าของหนังสือเดินทาง เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องกำกับ และ
 • หนังสือมอบอำนาจ ให้ตัวแทนรับหนังสือเดินทางแทนท่านได้ พร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าของหนังสือเดินทางและบุคคลที่มารับแทน โดยต้องระบุรายละเอียดข้างล่างให้ชัดเจน ดังนี้
  • ชื่อเต็ม ของผู้มารับแทนตรงตามบัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
  • ชื่อเต็ม ของเจ้าของหนังสือเดินทาง โดยระบุให้ตรงกับหนังสือเดินทาง และ ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางด้วย

หากเจ้าของหนังสือเดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องแสดงเอากสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ เซนต์ชื่อโดยผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประชาชนตัวหรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายในบัตร ของผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของหนังสือเดินทางและผู้ปกครอง
 • บัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายในบัตร ของผู้มารับแทน

โปรดทราบ : หากมารับแทนครอบครัว หรือ หมู่คณะ อนุโลมให้ออกหนังสือมอบอำนาจฉบับเดียว ระบุรายละเอียดของเจ้าของหนังสือเดินทางให้ครบทุกคน และ นำหลักฐานที่กำหนดด้านบนมาแสดงให้ครบ