การขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งตรงตามเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดด้านล่างนี้ ท่านอาจมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางนัดสัมภาษณ์ที่ว่างอยู่ของสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา โปรดศึกษาคุณสมบัติด้านล่างให้ละเอียด เนื่องจากท่านสามารถขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนได้เพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติ

ก่อนยื่นขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน ท่านต้องแน่ใจว่ามีเอกสารเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการเดินทาง ถ้าในระหว่างการสัมภาษณ์วีซ่าปรากฏว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางอันเร่งด่วนนั้น จะมีการบันทึกการกระทำดังกล่าวลงในข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ผู้สมัครทุกท่านที่ขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับการนัดสัมภาษณ์แบบธรรมดาก่อน ผู้สมัครที่ได้สัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน แต่ในภายหลังถูกสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปฏิเสธไม่ให้วีซ่า ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงื่อนไขนี้เพื่อขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนอีก ผู้สมัครสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ แต่ไม่ควรร้องขอวันและเวลานัดสัมภาษณ์ที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: การเดินทางเพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งงานและฉลองการสำเร็จการศึกษา ช่วยเหลือญาติที่ตั้งครรภ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีทางธุรกิจ/วิชาการ/วิชาชีพ หรือเพื่อสนุกสนานกับการท่องเที่ยวที่ท่านตัดสินใจที่จะเดินทางในนาทีสุดท้ายนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนได้ เราไม่เร่งการนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้เร็วขึ้น เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางหรือตั๋วเครื่องบินที่มีการจองไว้ก่อนล่วงหน้า สำหรับการเดินทางดังกล่าว โปรดนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบปกติล่วงหน้านาน ๆ

ความจำเป็นทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็คือเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ หรือเพื่อติดตามญาติหรือนายจ้างที่มารับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

เอกสารประกอบที่สำคัญ:

 • จดหมายจากแพทย์ที่ทำการรักษาท่านซึ่งอธิบายถึงรายละเอียดทางการแพทย์และบอกเหตุผลว่าทำไมท่านต้องมารักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จดหมายจากแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่าได้มีการเตรียมการรักษาสำหรับกรณีของท่านและได้ทำการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว
 • หลักฐานแสดงว่าท่านจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินเท่าใด
งานศพ/การตาย

วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็คือเพื่อเข้าร่วมงานศพในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจัดการนำร่างของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ (มารดา บิดา พี่น้องชายหญิง บุตรธิดา) กลับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบที่สำคัญ:

 • จดหมายจากผู้จัดการพิธีศพระบุข้อมูลสำหรับติดต่อ รายละเอียดของผู้ตาย และวันที่จัดพิธีศพ
 • ท่านต้องแสดงหลักฐานอันเป็นปัจจุบันที่แสดงว่าผู้ตายเป็นญาติสนิท
การเดินทางเพื่อธุรกิจแบบเร่งด่วน

วัตถุประสงค์ของการเดินทางคือการติดต่อธุรกิจเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ข้อกำหนดการเดินทางได้ล่วงหน้า

เอกสารประกอบที่สำคัญ:

 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันถึงความเร่งด่วนของการเดินทางที่วางแผนไว้ และอธิบายลักษณะธุรกิจ รวมถึงระบุว่าบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทในท้องถิ่นจะสูญเสียโอกาสอย่างมหาศาลถ้าหากไม่สามารถนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนได้

หรือ

 • หลักฐานเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมที่จำเป็นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน รวมถึงจดหมายจากทั้งนายจ้างในท้องถิ่นและบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดการฝึกอบรมดังกล่าว จดหมายทั้งสองฉบับควรมีคำอธิบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยละเอียด และอธิบายว่าทำไมบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทในท้องถิ่นจะสูญเสียโอกาสอย่างมหาศาลถ้าไม่สามารถนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนได้
นักเรียนหรือนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน

วัตถุประสงค์ของการเดินทางคือการเริ่มหรือเข้าร่วมต่อในโครงการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน 60 วันเมื่อไม่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบปกติว่าง ทางเลือกนี้จำกัดเฉพาะสำหรับนักเรียนและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดวันเริ่มต้นโครงการภายใน 60 วันเท่านั้น

เอกสารประกอบที่สำคัญ:

 • แบบฟอร์ม I-20 เดิมหรือแบบฟอร์ม DS-2019 ที่ระบุวันเริ่มต้นโครงการภายใน 60 วัน
 • หลักฐานแสดงว่าท่านได้ชำระค่าธรรมเนียม SEVIS แล้ว (ถ้ามี)

ESTA ถูกยกเลิก

ท่านอาจยื่นขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนหากท่านเป็นพลเมืองจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า แต่ได้รับการแจ้งว่าถูกยกเลิกการขออนุมัติเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) ท่านต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง หากท่านเป็นพลเมืองหรือเพิ่งเดินทางไปประเทศอิรัก อิหร่าน ซีเรีย ลิเบีย เยเมน หรือ โซมาเลีย หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2011 กรุณาระบุวันและวัตถุประสงค์การเดินทางด้วย

เอกสารประกอบที่สำคัญ:

 • หลักฐานการแจ้งถูกปฏิเสธการขออนุมัติเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) จากกองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา/กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ

วีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนตามสนธิสัญญา
วีซ่าผู้ประกอบการค้า (E-1) และนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E-2) เป็นวีซ่าสำหรับพลเมืองของประเทศซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำสนธิสัญญาทางการค้า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศคู่สนธิสัญญาดังกล่าว
 
เอกสารประกอบที่สำคัญในการสมัครวีซ่าผู้ประกอบการค้า (E-1) และนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E-2):

 • สำหรับผู้สมัครทุกท่านที่ขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนแบบเร่งด่วน ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอแบบเร่งด่วนท่านจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ BangkokBusinessTravel@state.gov ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การยื่นคำร้องขอแบบเร่งด่วนของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่าท่านจะส่งเอกสารการสมัครวีซ่าทั้งหมดมายังสถานทูตฯ และได้รับการยืนยันจากทางเรา

วิธีการขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน

ท่านต้องระบุเหตุผลเป็นภาษาอังกฤษในการขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนโดยละเอียดและชัดเจนเพื่อประกอบเอกสารหรือไฟล์ใดๆที่ท่านแนบมาด้วย คำร้องขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนที่ไม่ระบุเหตุผลโดยละเอียดและชัดเจนจะไม่ได้รับการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 1

กรอก แบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3

นัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านระบบออนไลน์เพื่อเลือกวันนัดสัมภาษณ์เร็วที่สุดที่ว่างอยู่ โปรดจำไว้ว่าท่านจะต้องทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะขอเลื่อนวันสัมภาษณ์ให้เร็วขึ้นได้ ในระหว่างที่ทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่านจะเห็นข้อความบนหน้าจอแสดงวันสัมภาษณ์เร็วที่สุดที่ยังว่างอยู่ ทั้งนี้ได้รวมการยื่นขอนัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนด้วยแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้น ท่านอาจพบว่าไม่จำเป็นต้องขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน เนื่องจากว่าไม่มีวันสัมภาษณ์เร็วกว่าที่ยังว่างอยู่

หากผู้สมัครต้องการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือในขั้นตอนนี้ได้ ผู้สมัครจะต้องระบุเหตุผลของความเร่งด่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนได้ เมื่อท่านยื่นคำร้องแล้วให้ท่านรอการติดต่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาซึ่งจะตอบกลับมาทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 4

หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนให้ท่านทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ทางศูนย์บริการข้อมูลไม่สามารถทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนให้ท่านได้ แต่เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในกรณีที่มีข้อสงสัย ในกรณีที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปฏิเสธการขอสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล และท่านจะต้องมาสัมภาษณ์ตามวันเวลาของนัดสัมภาษณ์เดิม

หมายเหตุ: อีเมลที่แจ้งยืนยันหรือปฏิเสธคำร้องของท่านจะถูกส่งจาก no-reply@ustraveldocs.com โดยอีเมลบางประเภทจะทำการคัดกรองอีเมลจากผู้ส่งที่ผู้รับไม่รู้จักไปไว้ที่โฟลเดอร์สแปมหรือเมลขยะ หากท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ให้ตรวจสอบข้อความในโฟลเดอร์เมลขยะหรือสแปมในกล่องอีเมลของท่านดูอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5

ให้ผู้สมัครไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ โดยท่านจะต้องสั่งพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งรูป หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทุกเล่ม รวมถึงเอกสารประกอบอื่น ๆติดต่อตัวมาด้วย ใบคำร้องที่ไม่มีเอกสารดังที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา