การยื่นเอกสารเพิ่มเติมกรณี 221(g)

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาสามารถให้จดหมายปฏิเสธ 221(g) เพื่อกำหนดให้ท่านยื่นเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครวีซ่าของท่านเพิ่มเติม ในกรณีนี้ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกเก็บไว้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจนกว่าท่านจะยื่นเอกสารดังกล่าว

ผู้สมัครควรยื่นเอกสารและข้อมูลทั้งหมดตามที่ได้ระบุในจดหมาย 221(g) ที่จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่ใกล้ที่สุดภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ท่านได้รับจดหมาย 221(g) หากไม่ยื่นเอกสารตามที่ได้รับแจ้งภายในหนึ่งปี คำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกระงับ ซึ่งท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ต้นและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินการสมัครขอวีซ่าใหม่ต่อไป

วิธีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม 221(g)

ส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

หากท่านได้รับคำแนะนำให้ส่งสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ให้ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาที่ออกจดหมาย 221(g) ให้แก่ท่าน โดยที่ไฟล์แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 3MB

Bangkok_files@ustraveldocs.com ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

หากท่านได้รับคำแนะนำให้ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่นี่เพื่อสั่งพิมพ์จดหมายแนบสำหรับการขอยื่นเอกสารเพิ่มเติม กรอกรายการตรวจสอบให้สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่ใกล้ที่สุด พร้อมนำจดหมายแนบสำหรับการยื่นเอกสาร 221(g) จดหมาย 221(g) ที่ท่านได้รับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา และเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในจดหมาย 221(g) ไปด้วย

ขั้นตอนที่ 3

ยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยจดหมายแนบสำหรับการยื่นเอกสาร 221(g) ที่จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย ทางไปรษณีย์ไทยจะให้สำเนาแอร์เวย์บิลแก่ท่านเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4

ไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งเอกสารของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

ขั้นตอนที่ 5

ไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งเอกสารและหนังสือเดินทางของท่านคืนให้ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือสถานที่รับวีซ่าที่ท่านได้ระบุไว้ หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ จะมีวีซ่าติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทางของท่านที่ส่งคืนไปให้ หรือไม่เช่นนั้นท่านอาจจะได้รับจดหมาย 221(g) ฉบับใหม่