การทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการพำนักในประเทศแบบชั่วคราว หรือวีซ่าถาวรสำหรับการย้ายถิ่นฐานถาวรก็ตาม บุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่ได้รับการรับรองอาจจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า. หากท่านไม่มีคุณสมบัติตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า หรือเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าคนอยู่ชั่วคราว

ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าอเมริกาจะต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการทำนัดผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์นี้หรือโดยผ่านศุนย์บริการข้อมูล

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการนัดสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวท่านต้องมีข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทางสำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
  • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  • หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
  • อีเมลแอดเดรสของท่านและ
  • เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาตามข้อกำหนดของวีซ่าแต่ละประเภท (เช่น ใบคำร้องที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภทที่ต้องได้รับอนุมัติคำร้อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าและข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภทได้ ที่นี่)

ข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ระบบของเราจะให้ท่านทำการนัดและเปลี่ยนแปลงนัดสัมภาษณ์วีซ่า ได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โปรดวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่าใหม่ซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นัดสัมภาษณ์วีซ่า
เปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน