คำร้องที่ถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 221 (g) ของพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

การถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 221(g) หมายความว่าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านยังขาดข้อมูลสำคัญ หรือใบคำร้องขอวีซ่านั้นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 221(g) เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีหลังสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่จะระบุชัดเจนว่ากรณีของท่านต้องรอกระบวนการพิจารณาหรือท่านจะต้องยื่นเอกสารใดเพิ่มเติม

สำหรับกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูลดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ท่านจะได้รับจดหมายที่อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงการถูกปฏิเสธวีซ่า และ (หากมี) แจ้งถึงเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม 

หากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ท่านจะต้องยื่นเอกสารเหล่านั้นที่จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย หน้าเว็บนี้ได้อธิบายขั้นตอนในการยื่นเอกสารของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำร้องขอวีซ่าในบางกรณีอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครต้องรอผลวีซ่านานขึ้นกว่าปกตินับจากวันที่ได้เข้ารับสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล ทั้งนี้หากคำร้องขอวีซ่าของท่านจะต้องใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งให้ท่านทราบช่วงการสัมภาษณ์วีซ่า แต่หากจำเป็นต้องมีกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมอื่นๆอีก ระยะเวลาที่ใช้อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี ผู้สมัครจึงควรยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนวันที่ตั้งใจจะเดินทางแต่เนิ่นๆ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อผ่านเว็บไซต์นี้

โปรดทราบ: ท่านต้องรออย่างน้อย 180 วันนับจากวันสัมภาษณ์ หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณารอตามระยะเวลาที่ระบุดังกล่าว ยกเว้นกรณีการเดินทางฉุกเฉิน (เช่น การเจ็บป่วยรุนแรง การบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตของญาติโดยตรง)