ข้อมูลวีซ่าถาวร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับการอนุมัติคำร้อง (Petition) จากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรได้ โดยญาติผู้มีคุณสมบัติหรือนายจ้างจะเป็นผู้ยื่นคำร้อง (Petition) โดยตรงที่สำนักงาน USCIS ในประเทศสหรัฐฯ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเรื่องคำร้อง (Petition) เว็บไซต์ของสำนักงาน USCIS ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติคำร้องและมี Priority date ที่ถึงกำหนดแล้วเท่านั้น (เฉพาะบางกรณี) จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าคู่หมั้นได้

การยื่นคำร้อง

บุคคลสัญชาติอเมริกันและผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรให้กับบิดามารดา คู่สมรส หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ท่านจะต้องยื่นคำร้องแบบ I-130 กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (USCIS) โปรดคลิกที่นี่เพื่อกำหนดสถานที่ส่งคำร้องที่ถูกต้องสำหรับครอบครัวของท่าน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นฟอร์ม I-130 กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯที่ชิคาโก โปรดไปที่เว็บไซต์ www.uscis.gov หรือติดต่อทางโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาที่หมายเลข 1-800-375-5283

ค่าธรรมเนียมการย้ายถิ่นที่

หากท่านกำลังจะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐฯในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฏหมาย ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการย้ายถิ่นฐานผ่านช่องทางออนไลน์ เว้นแต่ท่านจะมีคุณสมบัติที่ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าถาวรซึ่งเรียกเก็บโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
คลิกที่ USCIS Immigrant Fee เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการย้ายถิ่นฐาน

การตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้ได้รับการรับรองจากสถานทูตอเมริกาเท่านั้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพได้ ที่นี่ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำนัดเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพจาก NVC หรือจากสถานทูตฯ กรุณาอย่าทำการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพจนกว่าท่านจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ

การทำนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

หากท่านได้รับวันนัดหมายแล้ว ท่านต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงสิ่งที่สามารถนำติดตัวมาได้และสิ่งที่ห้ามนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์ ท่านควรนำเอกสารยืนยันการนัดหมายและเอกสารที่จำเป็นต่างๆตามข้อบังคับของวีซ่าแต่ละประเภทมาในวันสัมภาษณ์ด้วย