ข้อมูลวีซ่าถาวร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับการอนุมัติคำร้อง (Petition) จากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรได้ โดยญาติผู้มีคุณสมบัติหรือนายจ้างจะเป็นผู้ยื่นคำร้อง (Petition) โดยตรงที่สำนักงาน USCIS ในประเทศสหรัฐฯ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเรื่องคำร้อง (Petition) เว็บไซต์ของสำนักงาน USCIS ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติคำร้องและมี Priority date ที่ถึงกำหนดแล้วเท่านั้น (เฉพาะบางกรณี) จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าคู่หมั้นได้

คำร้อง

ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านจะต้องได้รับการยื่นคำร้อง (petition) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (USCIS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง โปรดดูจากเว็บไซต์ https://www.uscis.gov/

หากท่านต้องการยื่นคำร้องเป็นกรณีพิเศษหรือฉุกเฉินที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯโดยตรง โปรดดูข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/request-form-file-i-130-exceptional-situations/

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้อง I-130 กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ที่กรุงเทพฯได้ เนื่องจากสำนักงานได้ปิดทำการแล้ว

ค่าธรรมเนียมผู้อาศัยถาวร (ค่าธรรมเนียมกรีนการ์ด)

นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรในต่างประเทศ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้อาศัยเป็นจำนวนเงิน 220 เหรียญสหรัฐก่อนจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ  จะมีในบางกรณีเท่านั้นที่ผู้สมัครได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว เช่น บุตรบุญธรรมที่ได้รับวีซ่าประเภท Orphan (IR3/IR4) หรือ Hague (IH3/IH4) พนักงานชาวอิรักและอัฟกานิสถานที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐฯและได้รับวีซ่าประเภท Special Immigrant (SE) ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทผู้มีถิ่นพำนักที่จะเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯหรือ Returning Resident (SB1) หรือวีซ่าคู่หมั้น K ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผู้อาศัยถาวรและติดต่อสอบถามรายละเอียดๆเพิ่มเติมได้จาก USCIS ได้ที่เว็บไซต์ www.USCIS.gov/immigrantfee

การตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้ได้รับการรับรองจากสถานทูตอเมริกาเท่านั้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพได้ ที่นี่ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำนัดเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพจาก NVC หรือจากสถานทูตฯ กรุณาอย่าทำการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพจนกว่าท่านจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ

การทำนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

หากท่านได้รับวันนัดหมายแล้ว ท่านต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงสิ่งที่สามารถนำติดตัวมาได้และสิ่งที่ห้ามนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์ ท่านควรนำเอกสารยืนยันการนัดหมายและเอกสารที่จำเป็นต่างๆตามข้อบังคับของวีซ่าแต่ละประเภทมาในวันสัมภาษณ์ด้วย