วีซ่า Returning Resident (SB-1)

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

วีซ่า SB-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรตามกฏหมาย (LPRs) ซึ่งเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี หรือเกินเวลาของใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หากท่านยื่นคำขอวีซ่า SB-1 ขั้นตอนแรกที่ท่านจะต้องทำคือการนัดหมายออนไลน์เพื่อพิจารณาสถานภาพ Returning Resident ที่นี่ ก่อนเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ

SB1 – Returning Resident (นัดสัมภาษณ์ครั้งที่ 1) – เพื่อพิจารณาสถานภาพ Returning Resident

นัดหมายออนไลน์ :

การทำนัดหมายออนไลน์สำหรับเข้าสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาสถานภาพ Returning Resident :

 • สร้างโปรไฟล์ของท่าน ที่นี่ โดยทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอน
 • กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ออนไลน์สำหรับ SB1 – Returning Resident (นัดสัมภาษณ์ครั้งที่ 1) – เพื่อพิจารณาสถานภาพ Returning Resident ที่นี่

หมายเหตุ :

 • หากท่านไม่สามารถมาสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามวันนัดหมาย กรุณาทำการยกเลิกและเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าทางออนไลน์
 • หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์และการทำนัดหมายออนไลน์ กรุณาดูรายละเอียดที่ www.ustraveldocs.com/th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลของเราที่ https://www.ustraveldocs.com/th/th-main-contactus.asp

การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาสถานภาพ Returning Resident:

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ โดยสถานทูตสหรัฐฯรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินบาทไทย หรือรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีเครือข่ายดังต่อไปนี้: Visa, MasterCard, Discover และ American Express การชำระค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนได้และไม่รับประกันว่าใบสมัครจะได้รับการอนุมัติ

 • ยื่น แบบฟอร์ม DS-117 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อขอพิจารณาสถานภาพ Returning Resident
 • แสดงหลักฐานที่มีถิ่นพำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรีนการ์ด (I-551), ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit) / เอกสารการเดินทาง ฯลฯ
 • ระบุวันที่ที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และแสดงหลักฐานการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน, พาสปอร์ตที่มีตราประทับ ฯลฯ)
 • แสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของท่านกับประเทศสหรัฐอเมริกาและความตั้งใจของท่านที่จะกลับเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่น หลักฐานการคืนภาษีและหลักฐานทางเศรษฐกิจ, ครอบครัว, ความสัมพันธ์ทางสังคมกับประเทศสหรัฐอเมริกา, ตั๋วไปกลับ ฯลฯ) และ
 • หลักฐานที่แสดงว่าการอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานนั้น เนื่องจากมีเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของท่าน (เช่น เหตุผลด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากแพทย์, ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ)

เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ยื่นมา, ดำเนินการสัมภาษณ์, และพิจารณาสิทธิ์การได้รับวีซ่า SB-1 ของท่าน

หลังการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสถานภาพ Returning Resident:

หากท่านได้รับการอนุมัติสำหรับสถานภาพ Returning Resident (SB-1) สถานทูตสหรัฐฯจะแนะนำถึงขั้นตอนที่เหลือของการดำเนินการขอวีซ่า SB-1 โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารและข้อกำหนดตามกฎหมายทั้งหมด เพื่อการออกวีซ่า SB-1

หากเจ้าหน้าที่กงสุลระบุแล้วว่าท่านไม่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่า SB-1 การตัดสินนี้จะไม่ถูกนำมาพิจารณาใหม่และไม่มีกระบวนการอุทธรณ์

หากท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสถานะ Returning Resident ท่านจะต้อง ยื่นคำร้องใหม่ ในนามของท่านกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา (USCIS) หรืออีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในระยะสั้นคือ การยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยว (B2)

SB1 – Returning Resident (นัดสัมภาษณ์ครั้งที่ 2) – เพื่อสัมภาษณ์วีซ่า Returning Resident

นัดหมายออนไลน์ :

  • ล็อกอินเข้าสู่โปรไฟล์ปัจจุบันของท่านที่ ที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์ จากนั้นให้เลือก SB1 – Returning Resident (นัดสัมภาษณ์ครั้งที่ 2) – เพื่อสัมภาษณ์วีซ่า Returning Resident
  • ชำระค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์วีซ่าที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ โดยสถานทูตสหรัฐฯรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินบาทไทย หรือรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีเครือข่ายดังต่อไปนี้: Visa, MasterCard, Discover และ American Express การชำระค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนได้และไม่รับประกันว่าใบสมัครจะได้รับการอนุมัติ
  • ยื่นแบบฟอร์ม DS260 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทางกฏหมายทั้งหมดตามคำแนะนำของสถานทูตสหรัฐฯ
  • เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ส่งมา, ดำเนินการสัมภาษณ์, และพิจารณาสิทธิ์การได้รับวีซ่า SB-1 ของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า SB1 ได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศึกษารายละเอียดที่ เว็บไซต์ของสถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทย