ระยะเวลารอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่แสดงบนเว็บไซต์ travel.state.gov หมายถึงระยะเวลาสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยหรือผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น ผู้สมัครวีซ่าที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยจะเห็นวันนัดสัมภาษณ์หลังจากจองนัดในฐานะผู้ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย(Non-resident)ได้อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th_th เท่านั้น

โปรดทราบว่าระยะเวลารอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าของผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยจะมีระยะเวลานานกว่าของผู้สมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยหรือผู้สมัครสัญชาติไทย ผู้สมัครชาวต่างชาติที่จองนัดในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย (Regular) ต้องแสดงใบอนุญาตหรือวีซ่าระยะยาวประเทศไทยในวันสัมภาษณ์วีซ่า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์


สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ เป็นความรับผิดชอบของท่านในการนำล่ามแปลภาษามาในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน โดยล่ามแปลภาษาของท่านจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางติดตัวมาในวันนัดหมาย


เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกเป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ยกเลิกคำสั่งให้สายการบินหรือผู้โดยสารอากาศยานประเภทต่างๆ แสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบหรือ ใบรับรองแพทย์กรณีหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเดินทางไปยังสหรัฐฯ

หมายเหตุ: คำสั่งของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ว่าด้วยการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ซึ่งถือวีซ่าชั่วคราวที่ต้องการจะเดินทางไปยังสหรัฐฯ ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อย ดูได้ที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารทางอากาศ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคน และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้ขยายเวลาเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กงสุลสามารถยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่ยื่นต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันตามที่กำหนด ก่อนหน้านี้เฉพาะผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่วีซ่าหมดอายุไม่เกิน 24 เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ขยายระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นการชั่วคราวโดยยืดอายุวีซ่าเดิมที่หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน นโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้กงสุลสามารถพิจารณาคำร้องวีซ่าชั่วคราวบางประเภทได้ในขณะที่มีการจำกัดจำนวนผู้สมัครวีซ่าที่ต้องเข้าติดต่อเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าที่แผนกกงสุล ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ทั้งกับผู้สมัครวีซ่าและเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล ผู้เดินทางโปรดศึกษาข้อมูลการให้บริการที่เว็บไซต์ของสถานทูตฯและสถานกงสุลฯที่ใกล้ท่าน ตลอดจนคุณสมบัติและคำแนะนำในการยื่นต่อวีซ่าโดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) กําหนดให้ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสที่กำหนดจึงถือได้ว่าผลตรวจสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ กําหนดว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผู้สมัครวีซ่าได้รับต้องผ่านการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจยกเว้นได้ในประเทศที่มีวัคซีนไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่วัคซีนไม่เหมาะสมกับอายุของผู้สมัคร กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถดูประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ได้ที่ลิงก์นี้ https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/panel-physicians/covid-19-technical-instructions.html


ผู้สมัครวีซ่าจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำเมื่อคำร้องของท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับวันนัดสัมภาษณ์ กรุณาอย่าทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลโดยตรงจากแผนกวีซ่าถาวร สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ถึงแม้ว่าคำร้องของท่านจะมีสถานะเป็น “Ready” แล้วก็ตาม หากคำร้องของท่านมีสถานะเป็น “Ready” เกินกว่า 30 วัน และท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว ท่านสามารถอีเมลเพื่อสอบถามสถานะคำร้องล่าสุดของท่านที่ visasbkk@state.gov โปรดทราบ: หากท่านไม่พบวันที่สามารถทำการจองวันนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าถาวร แสดงว่าวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งหมดเต็มแล้ว แผนกวีซ่าถาวรเปิดตารางวันนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นระยะ กรุณาติดตามวันนัดสัมภาษณ์ที่ว่างสำหรับการจองนัดหมายบนเว็บไซต์ต่อไป


ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าชั่วคราวทั้งหมด (หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียม MRV) ที่ท่านได้ทำการชําระเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หรือหลังจากวันดังกล่าว จะมีอายุ 365 วันนับจากวันที่ออกใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม MRV ผู้สมัครต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือยื่นใบสมัครการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา 365 วันนี้ โปรดทราบว่าผู้สมัครต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือยื่นใบสมัครการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา 365 วันเท่านั้นโดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้อยู่ภายในช่วงระยะเวลา 365 วันนี้ การสัมภาษณ์วีซ่าไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 365 ดังที่กล่าวไป ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะยังสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และยังมีอายุการใช้งานจนถึง ณ วันนี้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคน และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้ขยายเวลาเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กงสุลสามารถยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่ยื่นต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันตามที่กำหนด ก่อนหน้านี้เฉพาะผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่วีซ่าหมดอายุไม่เกิน 24 เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ขยายระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นการชั่วคราวโดยยืดอายุวีซ่าเดิมที่หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน นโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้กงสุลสามารถพิจารณาคำร้องวีซ่าชั่วคราวบางประเภทได้ในขณะที่มีการจำกัดจำนวนผู้สมัครวีซ่าที่ต้องเข้าติดต่อเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าที่แผนกกงสุล ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งกับผู้สมัครวีซ่าและเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล ผู้เดินทางโปรดศึกษาข้อมูลการให้บริการที่เว็บไซต์ของสถานทูตฯและสถานกงสุลฯที่ใกล้ท่าน ตลอดจนคุณสมบัติและคำแนะนำในการยื่นต่อวีซ่าโดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า


การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ30 วันทำการ หากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ สำหรับนักบิน และลูกเรือ ไม่ควรยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์ หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางภายใน 30 วันทำการ ไม่มีการยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน โปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ที่ https://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-visarenew.asp.


โปรดทราบว่าท่านต้องสวมหน้ากากเมื่อท่านเดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 โปรดอย่าเดินทางมายังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ และโปรดทำการเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์ของท่าน


โปรดทราบ: ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ก่อนทำจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า โปรดอัปเดตโปรไฟล์ของท่านที่มีหมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 โดยการคลิก “อัปเดตโปรไฟล์” ในเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านทำการจองนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ โปรดใช้หมายเลขบาร์โค้ดจากแบบฟอร์ม DS-160 อันล่าสุดของท่าน หากท่านได้ทำการจองนัดสัมภาษณ์โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน ท่านต้องทำการอัปเดตหมายเลขบาร์โค้ดนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และจะต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดอันใหม่

สำหรับผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่: โปรดพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 และใบยืนยันการนัดหมาย และนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์

 


Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร