ประกาศสำคัญ:

การขยายอายุค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า: สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ทราบว่าผู้สมัครวีซ่าจำนวนมากได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและยังคงรอทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าอยู่  ทางสถานทูตฯ กำลังดำเนินการให้กลับมาสัมภาษณ์วีซ่าแบบปกติโดยเร็วและปลอดภัยที่สุด ในระหว่างนี้ทางสถานทูตฯ จะขยายอายุของค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าไปจนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่สามารถทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้เนื่องจากการระงับการให้บริการของแผนกกงสุลก่อนหน้านี้ สามารถทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว กรุณากลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่แผนกวีซ่าจะทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าเป็นปกติอีกครั้ง


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวทุกประเภท โดยทางสถานทูตฯ จะจำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละวันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม


เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผู้สมัครอาจสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visarenew.asp โปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์


ผู้สมัครวีซ่า H1B, H2B, L1 และ J บางประเภทรวมถึงสมาชิกครอบครัวที่ระบุไว้ในประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 10052 ควรจะขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าเฉพาะในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นดังกล่าว โปรดดูจากเว็บไซต์นี้


สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ได้กลับมาดำเนินการพิจารณาคำร้องวีซ่าถาวรในหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเคสที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากทางแผนกวีซ่าถาวรได้ทำการยกเลิกนัดสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยแผนกวีซ่าถาวรจะทำการติดต่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยตรง


ค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่านจะยังใช้ได้และสามารถใช้ได้ในประเทศที่ท่านได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยมีอายุ 1 ปีนับจากวันชำระค่าธรรมเนียม หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อขอวีซ่าเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp


โปรดทราบว่าท่านต้องสวมหน้ากากเมื่อท่านเดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 โปรดอย่าเดินทางมายังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ และโปรดทำการเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์ของท่าน


ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ของบุคคลต่างชาติที่ได้เดินทางไปประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐฯ (ตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯฉบับที่ 9984, 9992, 9993, 9996, และ 10041) และประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ของบุคคลต่างชาติและผู้อพยพเข้าเมืองที่เป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานสหรัฐฯ หลังการระบาดของไวรัสโคโรน่า (ตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯฉบับที่ 10014 และ 10052) ยังคงมีผลบังคับใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับดังกล่าว โปรดดูที่นี่


โปรดทราบ: ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ก่อนทำจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า โปรดอัปเดตโปรไฟล์ของท่านที่มีหมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 โดยการคลิก “อัปเดตโปรไฟล์” ในเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านทำการจองนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ โปรดใช้หมายเลขบาร์โค้ดจากแบบฟอร์ม DS-160 อันล่าสุดของท่าน หากท่านได้ทำการจองนัดสัมภาษณ์โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน ท่านต้องทำการอัปเดตหมายเลขบาร์โค้ดนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และจะต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดอันใหม่ โปรดพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 และใบยืนยันการนัดหมายอันใหม่ และนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์

Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร