ประกาศสำคัญ:

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าโดยจำกัดเฉพาะวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เท่านั้น  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/th/visas-th/ และ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typefandm.asp  หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อขอวีซ่าเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp


ณ วันที่ 22 เมษายน และ 22 มิถุนายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามอนุมัติประกาศประธานาธิบดี การระงับเข้าประเทศสหรัฐฯ ของผู้อพยพเข้าเมืองบางกลุ่มที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีและขยายระยะเวลาการระงับผู้อพยพบางประเภทเข้าประเทศสหรัฐฯ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ข้อจำกัดตามประกาศประธานาธิบดีฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่เวลา 12.01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก ณ วันที่ 24 มิถุนายน และจะหมดอายุการบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เว้นแต่จะได้รับการขยายเวลาโดยประธานาธิบดี   พลเมืองสหรัฐฯ  ผู้มีถิ่นที่พำนักถาวรในประเทศสหรัฐฯ และชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ หรือชาวต่างชาติที่มีวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวรที่มียังมีอายุการใช้งาน ณ วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ จะไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับนี้  

ประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้ระงับการออกวีซ่าประเภทดังต่อไปนี้ H-1B, H-2B, J (สำหรับชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ฝึกงาน ครู/อาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษาในค่ายนักเรียน พี่เลี้ยงเด็ก หรือนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน) และ L รวมถึงคู่สมรสและบุตร  อย่างไรก็ตามผู้ที่มีวีซ่าที่มียังมีอายุการใช้งานอยู่จะไม่ถูกยกเลิกวีซ่าภายใต้ประกาศประธานาธิบดีฉบับใหม่นี้   ประกาศประธานาธิบดี 10014 และ 10052 นี้มีข้อยกเว้นสำหรับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวบางประเภท  สำหรับประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับเต็ม โปรดดูจากเว็บไซต์ของทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัครวีซ่าเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่: เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2563 สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ ได้ทำการยกเลิกวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราว และเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่จะไม่รับคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าสหรัฐฯ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม โดยสถานทูตฯ จะเปิดทำการอีกครั้งให้เร็วที่สุดหากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางสถานทูตฯ ยังไม่สามารถแจ้งวันที่เปิดทำการใหม่อีกครั้งได้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่านจะยังใช้ได้และสามารถใช้ได้ในประเทศที่ท่านได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยมีอายุ 1 ปีนับจากวันชำระค่าธรรมเนียม หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อขอวีซ่าเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp


บุคคลต่างชาติที่ได้เดินทางไปประเทศตามที่ได้ระบุด้านล่างภายใน 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐฯ ตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9984 9992 9993 9996 และประกาศฉบับถัดมา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563:

- ประเทศบราซิล

- สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (อังกฤษ) และไอร์แลนด์เหนือ ไม่รวมถึงดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร

- สาธารณรัฐไอร์แลนด์

- กลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ (ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)

- สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

- สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า)

โดยบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นได้แก่ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศสหรัฐฯ และสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐฯ ตามที่ระบุในประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการยกเว้นตามประธานาธิบดีสหรัฐฯ หากท่านอาศัยอยู่ เพิ่งเดินทางไป หรือกำลังจะเดินทางไปประเทศในรายการด้านบน ก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ  โปรดทำการเลื่อนนัดสัมภาษณ์วีซ่า และกรุณาจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ให้เกินระยะเวลา 14 วันหลังจากท่านเดินทางออกจากประเทศดังกล่าว

นอกจากนี้หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทางแผนกกงสุลขอให้ท่านเลื่อนนัดสัมภาษณ์ไปอย่างน้อย 14 วัน  ท่านมิจำเป็นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเลื่อนนัด  ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่ามีอายุเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำการชำระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการทำนัดหมายกับแผนกกงสุล โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลบริการวีซ่าสหรัฐฯ ตามเว็บไซต์ https://ustraveldocs.com/th_th/th-main-contactus.asp


ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป หมายเลขบาร์โค้ดบนแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวันสัมภาษณ์ จะต้องเป็นเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า โปรดทราบว่าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบาร์โค้ดบนแบบฟอร์ม DS-160 ท่านต้องทำการอัพเดทหมายเลขนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์ของท่าน พร้อมกับพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมายตัวใหม่และนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์ หากหมายเลขบาร์โค้ดไม่ตรงกัน ผู้สมัครจะต้องจองนัดสัมภาษณ์ใหม่

Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร