Program bezvízového styku

Na tejto strane:


Prehľad

Program bezvízového styku (VWP) umožňuje štátnym občanom niektorých krajín cestovať do Spojených štátov amerických na turistickú a služobnú cestu na 90 dní alebo menej bez víz. Nie všetky krajiny sú zapojené do programu VWP a nie všetci cestujúci z krajín VWP môžu využívať tento program. Cestujúci VWP musia požiadať o schválenie prostredníctvom systému elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA), sú preverení na vstupnom letisku na území USA a zaregistrovaní do programu OBIM Ministerstva vnútornej bezpečnosti.

*Členské krajiny
Andorra
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brunej
Čile
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Írsko
Taliansko
Japonsko
Lotyšsko
Lichtenštajnsko
Litva
Luxembursko
Malta
Monako
Nový Zéland
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Kórejská republika
San Maríno
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Holandsko
Spojené kráľovstvo

Občania členských krajín môžu cestovať bez víz na turistické alebo obchodné cesty na 90 dní a menej za predpokladu, že spĺňajú tieto požiadavky:

 • Vlastnia pas so zabudovaným čipom (biometrický pas);
 • Sú zaregistrovaní on-line do systému elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA); a
 • Spĺňajú štandardné podmienky VWP uvedené nižšie.

Pre občanov Kanady, Mexika a britské zámorské územie Bermudy navštívte webovú stránku pre cestovanie Ministerstva zahraničných vecí.

* V súvislosti so všetkými odkazmi na „krajinu“ alebo „krajiny“ na tejto stránke platí, že Zákon o vzťahoch s Taiwanom z roku 1979, Verejné právo č. 96-8, časť 4(b)(1), stanovuje, že „ zákony Spojených štátov amerických vzťahujúce sa na alebo súvisiace s cudzími krajinami, národmi, štátmi, vládami alebo podobnými entitami, platia aj vo vzťahu s Taiwanom.“  22 U.S.C. § 3303(b)(1).  Vzhľadom nato sa všetky odkazy na „krajinu“ alebo „krajiny“ v autorizačnej legislatíve Programu bezvízového styku, časť 217 zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve, 8 U.S.C. 1187, chápu vrátane Taiwanu.  Toto je v súlade s politikou USA o jednotnej Číne, na základe ktorej Spojené štáty americké udržiavajú neoficiálne vzťahy s Taiwanom od roku 1979.

Spôsobilosť

Na vstup na územie Spojených štátov amerických na základe Programu bezvízového styku musia cestovatelia:

 • Byť občanmi jednej z krajín uvedených vyššie a vlastniť pas v súlade s požiadavkami programu VWP;
 • Mať schválenú elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA;
 • Zostať na území Spojených štátov amerických na 90 dní alebo menej; a
 • Cestovať za účelom:
 1. Obchod - Účelom vašej plánovanej cesty je rokovanie s obchodnými partnermi: cestovanie na vedecké, vzdelávacie, odborné alebo obchodné stretnutia alebo konferencie v konkrétnych termínoch; usporiadanie pozostalosti; alebo rokovanie o zmluve.
 2. Návšteva/turistika - Účelom vašej plánovanej cesty je oddychový pobyt v prírode vrátane turistiky, dovolenka (prázdniny), zábava, návšteva priateľov alebo príbuzných, oddych, lekárske ošetrenie; priateľská, spoločenská alebo náboženská udalosť; vystúpenie neprofesionálnych umelcov alebo športovcov na podujatí bez nároku na odmenu.
 3. Tranzit - Ak prechádzate cez územie Spojených štátov amerických.

A ak vstupujete na územie Spojených štátov amerických leteckou alebo námornou linkou, potrebujete:

 • Vlastniť spiatočný alebo prestupný cestovný lístok. Ak máte elektronický cestovný doklad, imigračnému inšpektorovi pri vstupe do USA budete predkladať aj cestovný plán. Cestujúci s prestupnými lístkami s cieľom v Mexiku, Kanade, na Bermudách alebo Karibských ostrovoch musia mať k dispozícii adresu pobytu v krajine destinácie.
 • Vstúpiť na územie Spojených štátov amerických na palube lietadla alebo lode, ktoré sú zapojené do tohto programu. Ide o letecké spoločnosti, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s Ministerstvom vnútornej bezpečnosti na prepravu pasažierov na základe Programu bezvízového styku.

Ak vstupujete na územie Spojených štátov amerických po súši z Kanady alebo Mexika, požiadavky na doklady sú rovnaké s výnimkou toho, že v týchto prípadoch sa nevyžaduje spiatočný cestovný doklad ani zmluvný prepravca. Pri vstupe do USA musíte preukázať, že máte finančné prostriedky na pokrytie vašich nákladov počas pobytu, ako aj na opustenie územia Spojených štátov amerických.

Systém elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA)

Od všetkých štátnych príslušníkov alebo občanov krajín VWP, ktorí plánujú cestovať do Spojených štátov amerických na základe VWP na krátku návštevu alebo služobnú cestu, sa vyžaduje Elektronická cestovná autorizácia pre bezvízový program (ESTA) schválená pred nástupom na palubu lietadla alebo lode smerujúcej do Spojených štátov amerických.

Požiadavky týkajúce sa pasu

Všetci cestujúci v rámci VWP bez ohľadu na vek musia predložiť strojom čitateľný pas. Okrem toho, v závislosti od dátumu vydania pasu cestujúceho VWP, platia nasledovné požiadavky týkajúce sa pasu:

 • Strojom čitateľné pasy vydané alebo obnovené/predĺžené 26. októbra 2006 a neskôr vyžadujú zabudovaný čip s údajmi uvedenými na strane s osobnými údajmi (biometrický pas).
 • Strojom čitateľné pasy vydané alebo obnovené/predĺžené medzi 26. októbrom 2005 a 25. októbrom 2006 vyžadujú digitálnu fotografiu vytlačenú na strane s osobnými údajmi.
 • Na strojom čitateľné pasy vydané alebo obnovené/predĺžené pred 26. októbrom 2005 sa nevzťahujú žiadne ďalšie požiadavky.

Platnosť pasu: Cestujúci do Spojených štátov amerických musia mať pas, ktorého platnosť končí minimálne šesť mesiacov po ich plánovanom ukončení pobytu v Spojených štátoch amerických, ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou. Ak cestujete bez víz na základe Programu bezvízového styku, musí byť platnosť vášho pasu minimálne 90 dní po vstupe do USA. Ak je platnosť vášho pasu kratšia ako 90 dní, budete mať povolený vstup na územie Spojených štátov amerických len do dátumu expirácie vášho pasu.

Ak ste cestujúci z krajiny VWP a váš pas nespĺňa uvedené požiadavky, môžete zvážiť požiadanie o nový pas vyhovujúci podmienkam programu VWP od inštitúcie vydávajúcej pasy v krajine vášho štátneho občianstva. Inak nebudete môcť cestovať na základe programu VWP a na vstup do Spojených štátov amerických budete potrebovať víza do vášho platného pasu.

Nespôsobilosť

Niektorí cestujúci nemusia byť spôsobilí na vstup do USA na základe programu VWP. Ide o osoby, ktoré boli vzaté do väzby, aj keď následne neboli právoplatné odsúdené, osoby so záznamom v registri trestov (aj keď im bola udelená milosť, boli oslobodení na základe amnestie alebo inej formy milosti), osoby s niektorými vážnymi poruchami komunikácie, osoby, ktorým bol v minulosti odopretý vstup alebo boli vyhostené z územia Spojených štátov amerických, alebo ktoré v minulosti zostali v USA na základe Programu bezvízového styku po uplynutí maximálnej doby povoleného pobytu. Takíto cestujúci musia požiadať o víza. Ak sa pokúsia vycestovať bez víz, môže im byť odmietnutý vstup na územie Spojených štátov amerických.

Podľa novelizovaného programu bezvízového styku a zákona o zamedzení cestovania teroristov z roku 2015, osoby, ktoré cestovali alebo boli prítomné v Irán, Irak, Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a/alebo Jemen 1. marca 2011 alebo po tomto dátume (s niekoľkými výnimkami týkajúcimi sa cestujúcich za diplomatickým alebo vojenským účelom vyslaných niektorou z krajín zaradených do programu bezvízového styku) ALEBO cestujúci, ktorí sú zároveň občanmi Iránu, Iraku, Sudánu a/alebo Sýrie, sa už nekvalifikujú na cestovanie v rámci programu bezvízového styku. Podrobnosti týkajúce sa zmien programu bezvízového styku a zákona o zamedzení cestovania teroristov z roku 2015 (ďalej len zákon), nájdete na webových stránkach http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Cestujúci, ktorí sa dopustili menej závažných dopravných priestupkov, pre ktoré neboli vzatí do väzby a/alebo odsúdení, môžu vycestovať bez víz za predpokladu, že spĺňajú všetky ostatné podmienky programu. Ak ste sa dopustili dopravného priestupku počas vášho pobytu v Spojených štátoch amerických a nemáte zaplatenú pokutu alebo ste sa nedostavili na výsluch, je možné, že bol vydaný príkaz na Vaše vzatie do väzby a môžete mať problémy pri žiadaní o povolenie na vstup do Spojených štátov amerických. Preto by ste mali vyriešiť takýto problém ešte pred vycestovaním kontaktovaním príslušného súdu. Ak nepoznáte adresu súdu, príslušné informácie nájdete na webovej lokalite: www.refdesk.com.

Cestovanie bez víz sa nevzťahuje na osoby, ktoré plánujú študovať, pracovať alebo ostať na území Spojených štátov amerických dlhšie ako 90 dní, alebo ktoré predpokladajú, že počas pobytu v Spojených štátoch amerických požiadajú o zmenu pobytového štatútu, napr. z turistiky na štúdium a pod. Takíto cestujúci potrebujú víza. Ak je imigračný úradník presvedčený, že cestujúci bez víz plánuje študovať, pracovať alebo ostať v USA dlhšie ako 90 dní, môže odmietnuť cestujúcemu vstup na územie USA.

Žiadatelia z Kanady a Mexika

Kanada, Mexiko a Bermudy nie sú zapojené do Programu bezvízového styku. Zákon o prisťahovalectve a štátnom občianstve zahŕňa ďalšie ustanovenia pre bezvízové vycestovanie pre štátnych príslušníkov Kanady a Bermúd za určitých okolností. Pozrite si časť Obyvatelia Kanady a Bermúd. Keďže tieto krajiny nie sú zapojené do Programu bezvízového styku, požiadavky VWP strojom čitateľné alebo biometrické pasy neplatia pre štátnych príslušníkov Kanady, Mexika alebo Bermúd. Tiež upozorňujeme, že niektorí štátni občania Kanady a Bermúd, cestujúci do Spojených štátov amerických, musia mať neprisťahovalecké víza.

Odmietnutie ESTA

Cestujúci, ktorým bola zamietnutá autorizácia ESTA, nemôžu vycestovať na základe programu VWP. Pred odchodom, prosím, požiadajte o víza.

Akékoľvek otázky týkajúce sa procesu ESTA adresujte na Ministerstvo vnútornej bezpečnosti.