Pravidlá a podmienky

Na tejto strane:


PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCE PODMIENKY

Používanie a zhromažďovanie informácií

Spojené štáty americké (USA), Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov (MZV SŠ), uzavrelo zmluvu s CGI o poskytovaní všeobecných informácií a administratívnych služieb týkajúcich sa žiadostí o americké víza. Za účelom poskytovania týchto služieb CGI zhromažďuje osobné informácie zahrňujúce, ale nie obmedzené len na meno, adresu, dátum narodenia, číslo pasu, adresu internetového protokolu (IP) a iné údaje. Všetky informácie zhromaždené prostredníctvom tejto služby sú zaznamenané a uložené v počítačových systémoch vedených Spojenými štátmi a sú v súlade so zmluvou CGI s MZV SŠ.

Naplánovanie stretnutia na pohovor

 • Ak si chcete naplánovať pohovor o vízach alebo zadať vašu dodaciu adresu na víza, budete sa musieť zaregistrovať a vytvoriť si online profil
 • Žiadatelia musia vykonať úspešnú platbu ešte predtým, než budú mať povolenie naplánovať si stretnutie na pohovor
 • Žiadatelia, ktorí nezaplatia správny poplatok za víza, nemusia mať povolenie na naplánovanie pohovoru
 • Dostupnosť stretnutia je poskytovaná výlučne ambasádou/konzulátom Spojených štátov

Poplatky za strojom čitateľné víza (MRV Fee)

 • Poplatky za MRV sú nenávratné a môžu byť použité pre naplánovanie stretnutia do jedného roka odo dňa zaplatenia.
 • Poplatok za MRV môže byť použitý pre obmedzený počet preložení stretnutia. Ihneď ako sú MRV priradené k profilu alebo použité pre začiatočné stretnutie, nemôžu byť prevedené na iného žiadateľa.
 • Všetky platby musia byť vykonané iba v lokálnej mene a sú platné len pre stretnutia naplánované v krajine, kde bola platba vykonaná. Poplatky za MRV nemôžu byť prevedené ambasáde/konzulátu Spojených štátov mimo krajiny, v ktorej bola platba vykonaná V takýchto prípadoch žiadateľ bude musieť zaplatiť nový poplatok za MRV v krajine, v ktorej chce žiadosť podať.
 • Ak je poplatok za MRV zaplatený prostredníctvom online bankového prevodu, žiadatelia musia zadať referenčné číslo CGI do políčka „referencia“/dôvod prevodu/ID prevodu na stránke online prevodu bankových finančných prostriedkov. Ak je CGI číslo pozmenené alebo nie je zahrnuté v prevode, môže to viesť k omeškaniu alebo nerozpoznaniu platby.
 • Využitie možnosti debetnej karty je obmedzené na 1 transakciu za 24 hodín použitím rovnakej debetnej karty zahrnutej v profile.
  • Platby uskutočnené použitím potvrdenky o vloženej čiastke, ktoré sú po dátume vypršania platnosti, platby vykonané v mene USD alebo platby vykonané použitím spôsobov a predajcov na zhromažďovanie poplatku neuvedené na našej webovej stránke banky a na stránke Možnosti platby/Zaplatiť môj víza poplatok, môžu zapríčiniť nasledujúce problémy:
    • Oneskorenie pri spracovaní platby
    • Nedoplatky, ktoré si môžu vyžadovať ďalšiu platbu pre naplnenie celkovej dlžnej sumy
    • Problémy so spracovaním platby, ktoré si môžu vyžadovať opätovné uskutočnenie platby

Zmeny v postupoch a poplatkoch

Postupy a poplatky neprisťahovaleckých a prisťahovaleckých víz do Spojených štátov sú mimo riadenia CGI a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. CGI nenesie zodpovednosť za prípadné zmeny v postupoch alebo poplatkoch a vyhradzuje si právo prenesenia rastu poplatkov.

Call centrum

 • Naše call centrum poskytuje všeobecné informácie v súlade s pokynmi ambasády/konzulátu Spojených štátov.
 • Agenti call centra nemôžu poskytovať pomoc s vyplňovaním žiadaniek DS-160/260. Takisto nemôžu žiadateľom navrhovať o aký typ víz by mali požiadať a ani im určovať špecifické dokumenty, ktoré by mali predložiť počas pohovoru.
 • Všetky prijaté volania, ktoré podporujú službu, môžu byť nahrávané pre kvalitatívne a výcvikové účely. V takýchto prípadoch bude používateľ o tejto praxi a jej účele informovaný na začiatku akejkoľvek takejto interakcie.
 • Call centrum zastihnete prostredníctvom telefónu, e-mailu, chatu alebo iba prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých na webovej stránke.

Zhromažďovanie údajov

CGI spracováva osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky za účelom:

 • Manipulácie/reakcie na otázky a žiadosti žiadateľov
 • Spracovania žiadostí pre žiadanky o víza a služby týkajúce sa stretnutí
 • Sledovania vývoja žiadosti

Pravosť

CGI nenesie zodpovednosť za pravosť alebo správnosť informácií poskytnutých žiadateľmi.

Žiadateľ má povinnosť uistiť sa, že informácie poskytnuté CGI sú správne a úplné.

Mimoriadne stretnutia

 • Žiadosť o mimoriadne stretnutie môže byť podaná iba online prostredníctvom profilu žiadateľa; žiadateľom osobne alebo prostredníctvom zástupcu konajúceho v mene žiadateľa. O mimoriadne stretnutie v rámci jednej žiadosti možno požiadať iba raz.
 • Mimoriadne stretnutia podliehajú schváleniu ambasády/konzulátu. Pred vyžiadaním mimoriadneho stretnutia by sa žiadatelia mali uistiť, že majú listinné dôkazy preukazujúce naliehavosť.

Prípady považované za mimoriadne môžu zahŕňať urgentnú lekársku starostlivosť pre seba, príbuzného alebo zamestnanca, ktorý musí byť sprevádzaný; pohreb/smrť; naliehavú služobná cesta; zamietnutie ESTA študentom alebo návštevníkom výmenného pobytu. Dôkladne dodržiavajte pokyny uvedené na stránke „Požiadajte o urýchlené stretnutie“ na našej webovej stránke.

Skupinové stretnutie

 • Žiadosť o skupinové stretnutie môže byť podaná iba online prostredníctvom profilu koordinátora skupiny a podlieha schváleniu ambasády/konzulátu.
 • Hneď ako bude žiadosť schválená, koordinátor skupiny môže naplánovať stretnutie, ale každý žiadateľ musí vyplniť svoj vlastný formulár DS-160. Časový rámec, v ktorom môže byť skupina naplánovaná, je obmedzený; nezabudnite skontrolovať dátum vypršania platnosti v oznámení, ktoré dostal koordinátor skupiny.
 • Ak si už člen skupiny naplánoval individuálne stretnutie, nemá nárok byť členom skupiny. Pohovoru ohľadom víz sa tak musí zúčastniť sám/sama.
 • Ak sa vo vašej skupine nachádza menej ako 10 ľudí, nemôžete požiadať o skupinové stretnutie.

Doručenie pasu

 • Pasy sú doručované iba v rámci Slovenska. Ak to v inštrukciách na webovej stránke nie je stanovené inak, doručovacia adresa môže byť zmenená iba do polnoci dňa stretnutia na pohovor. Ak je potrebné ju zmeniť, možno tak urobiť v profile žiadateľa na webovej stránke www.ustraveldocs.com alebo pomocou call centra.
 • Pasy, ktoré nebudú prevzaté z miest kuriérskej služby vo vopred určenom čase uvedenom na webovej stránke „Sledovať a znovu získať môj pas“, budú VRÁTENÉ príslušnej ambasáde/konzulátu Spojených štátov. Žiadatelia si potom budú musieť dohodnúť prevzatie priamo s ambasádou/konzulátom Spojených štátov.
 • Na prevzatie pasu žiadateľ musí predložiť svoj vlastný originálny, vládou vydaný identifikačný doklad s fotografiou. Zástupcovia, ktorí prevezmú pas, musia mať svoj vlastný originálny, vládou vydaný identifikačný doklad s fotografiou, fotokópiu identifikačného dokladu žiadateľa a origináln splnomocnenia. Pre skupiny stačí jedno splnomocnenie pre všetkých žiadateľov.
 • Žiadateľ na vlastné riziko nesie zodpovednosťť za vykonanie všetkých opodstatnených opatrení, aby sa zabránilo prevzatiu pasu nesplnomocnenou osobou.
 • CGI nebude niesť zodpovednosť a nebude poskytovať žiadnu náhradu za akékoľvek straty či poškodenia pasu a/alebo dokladov alebo za následky vyplývajúce z takejto udalosti.

Vydanie víz

Rozhodnutie o vydaní alebo zamietnutí víz vykonáva výhradne ambasáda alebo konzulát.

Prevody prostredníctvom internetu

Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, jeho využitie na zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov nutne zahŕňa prenos údajov na medzinárodnej úrovni. Prehliadaním tejto webovej stránky a elektronickou komunikáciou s CGI žiadatelia potvrdzujú, že tomuto rozumejú a súhlasia so spracovaním osobných údajov CGI týmto spôsobom.

Iné webové stránky

Webová stránka CGI môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo kontroly CGI a nevzťahuje sa na ne táto ochrana osobných údajov. Ak žiadatelia navštívia iné stránky použitím poskytnutých odkazov, prevádzkovatelia týchto stránok môžu zhromažďovať ich informácie. Tieto informácie môžu používať v súlade so svojimi zásadami o ochrane súkromia, ktoré sa od CGI môžu líšiť. CGI, ani naši úradníci, zamestnanci ani zástupcovia nemajú žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za akýkoľvek charakter týchto webových stránok alebo akékoľvek informácie v nich obsiahnuté, za žiadne z tých, ktoré by boli overené alebo schválené CGI alebo ich pobočkami.

Všeobecné

Obsah týchto Podmienok môže byť kedykoľvek zmenený a na používateľov sa budú vzťahovať v čase používania.