Arbetsvisum

På denna sida:


FAQ

Översikt

Om du vill arbeta i USA tillfälligt som icke-immigrant behöver du enligt amerikansk immigrationslagstiftning ett särskilt visum som är baserat på den typ av arbete som du kommer att utföra. De flesta tillfälliga arbetstagarkategorierna kräver att din blivande arbetsgivare eller ditt ombud fyller i en petition, som måste godkännas av U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket) (USCIS) i USA innan du kan ansöka om ett arbetsvisum.

Alla sökande av H-, L-, O-, P- och Q-visum måste ha en godkänd petition från USCIS. Petitionen, I-129-formuläret måste godkännas innan du kan ansöka om ett arbetsvisum på amerikanska ambassaden. När din petition är godkänd kommer din arbetsgivare eller ditt ombud att få ett meddelande, ett I-797-formulär, vilket fungerar som ett tillkännagivande av ditt petitionsgodkännande. Konsulattjänstemannen kommer att verifiera ditt petitionsgodkännande genom Department of State (USA:s utrikesdepartements) informationshanteringstjänst för petitioner (PIMS) under din intervju.

Du måste ta med ditt kvittonummer för I-129-petitionen till din intervju på den amerikanska ambassaden för att verifiera ditt petitionsgodkännande. Observera att ett godkännande av en petition inte garanterar ett visumutfärdande om du befinns vara olämplig för ett visum enligt den amerikanska immigrationslagstiftningen.

Beskrivningar och kvalifikationer för visum

H-1B (specialistyrke)

Ett H-1B-visum krävs om du kommer till USA för att utföra tjänster i ett visst yrke med en anställning som är bestämt på förhand. För att vara kvalificerad måste du inneha en kandidatexamen eller högre examen (eller motsvarande examen) i det specifika specialområde som du avser arbeta inom. USCIS kommer att avgöra om din anställning utgör ett specialistyrke och om du är kvalificerad för att utföra tjänsterna. Din arbetsgivare är skyldig att lämna in en ansökan om arbetsvillkor tillsammans med arbetsdepartementet angående villkoren för ditt anställningsavtal.

H-1B1-avtalsbaserade Visum för tillfälligt arbete
Frihandelsavtal som har undertecknats med Chile och Singapore tillåter kvalificerade chilenska och singaporianska medborgare att arbeta tillfälligt i USA under vissa omständigheter. Endast chilenska och singaporianska medborgare är behöriga som huvudsökande, även om deras äkta makar och barn kan vara medborgare i andra länder. 

Sökande av H-1B1-visum bör redan ha ett arbetserbjudande från en arbetsgivare inom sitt arbetsområde i USA, men arbetsgivaren behöver inte fylla i ett I-129-formulär (Petitionsansökan för tillfälliga arbetstagare) och den sökande behöver inte erhålla ett I-797-formulär (Meddelande om godkännande) innan man presenterar en ansökan om arbetsvisum. Dock måste arbetsgivaren fylla in en ansökan om arbetscertifikat (Application for Foreign Labor Certification) hos myndigheten Department of Labor innan man ansöker om visumet. För ytterligare information om H-1B1-visum, var god besök https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (säsongsbetonade jordbruksarbetare)

Ett H-2A-visum tillåter amerikanska arbetsgivare att ta in utländsk arbetskraft till USA för att fylla tillfälliga arbetstillfällen inom jordbruket för vilka det inte finns amerikanska arbetare tillgängliga. En H-2A-icke-immigrationsklassificering gäller för dig om du försöker utföra jordbruksarbete eller tjänster av tillfällig eller säsongsbetonad karaktär i USA på tillfällig basis. En amerikansk arbetsgivare (eller en sammanslutning av amerikanska jordbruksproducenter som namnges som en gemensam arbetsgivare) måste fylla i ett I-129-formulär, en petition för icke-immigrationsarbetare, för din räkning.

H-2B (kvalificerade och okvalificerade arbetare)

Detta visum krävs om du kommer till USA för att utföra ett arbete som har tillfällig eller säsongsbetonad karaktär och där det finns en brist på amerikanska arbetare. Din arbetsgivare är skyldig att skaffa ett intyg från arbetsdepartementet, vilket bekräftar att det inte finns några kvalificerade amerikanska arbetstagare för den typ av arbete som din petition baseras på.

H-3 (praktikanter)

Ett H-3-visum krävs om du kommer till USA för att få utbildning från en arbetsgivare i något ansträngningsområde, annat än forskarutbildning, under en period på upp till två år. Du kan få betalt för din utbildning och "praktiskt" arbete är tillåtet. Utbildningen får inte användas för att ge produktiv anställning och får inte vara tillgänglig i ditt hemland.

H-4 (anhöriga)

Om du är huvudinnehavaren av ett giltigt H-visum, kan din make/maka eller dina ogifta barn (under 21 år) få ett H-4-visum för att följa med dig till USA. Men din make/maka/dina barn tillåts inte att arbeta medan de är i USA.

L-1 (koncerninterna överföringar)

Ett L-1-visum krävs om du är anställd på ett internationellt företag som tillfälligt överför dig till ett moderbolag eller ett dotterbolag inom samma företag i USA. Det internationella företaget kan vara antingen en amerikansk eller utländsk organisation. För att vara kvalificerad för ett L-1-visum, måste du vara på ledningsnivå eller verkställande nivå, eller ha specialkunskaper och vara avsedd för en befattning inom det amerikanska företaget på någon av dessa nivåer, men inte nödvändigtvis inom samma befattning som du haft tidigare. Dessutom måste du ha varit anställd utanför USA på det internationella företaget kontinuerligt under ett år av de tre föregående åren före din inträdesansökan till USA. Du får endast ansöka om ett L-1-visum efter att ditt amerikanska företag eller dotterbolag erhållit en godkänd petition från USCIS, antingen på en ”blanket-petition” eller individuell petition.

L-2 (anhöriga)

Om du är huvudinnehavaren av ett giltigt L-visum, kan din make/maka eller dina ogifta barn (under 21 år) erhålla detta visum som medföljande. Genom en ny lagändring kan din make/maka söka anställningstillstånd. Din make/maka måste resa till USA på hans eller hennes eget L-2-visum och sedan lämna in ett ifyllt I-765-formulär (kan erhållas från USCIS), tillsammans med en ansökningsavgift. Dina barn har inte tillstånd att arbeta i USA.

O

Typ O-visum utfärdas till personer med extraordinär förmåga inom naturvetenskap, konst, utbildning, näringsliv och friidrott, eller extraordinär prestation inom film och TV-produktion, och deras väsentliga stödpersonal.

P (artister, underhållare)

Typ P-visum utfärdas till vissa idrottsmän, underhållare, artister och viss väsentlig stödpersonal som kommer till USA för att uppträda.

Q

Q-visum krävs om du reser till USA för att delta i ett internationellt kulturellt utbytesprogram med syftet att tillhandahålla praktisk utbildning, anställning och utbyte av historia, kultur och traditioner i ditt hemland. Du måste ha en ifylld petition från programmets sponsor och petitionen måste godkännas av USCIS.

När man ansöker

Amerikanska ambassaden kan behandla din H-, L-, O-, P- eller Q-visumansökan upp till 90 dagar före början av anställningen som noterats på din I-797. När du gör dina resplaner ska du vara medveten om att på grund av federala regler kan du endast använda visumet för inträde till USA högst tio dagar innan början av den godkända statusperioden som noterats på din I-797.

Ansökningsobjekt

Om du ansöker om ett H-, L-, O-, P- eller Q-visum måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen på 190 USD av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)
 • Om du är en L-1-sökande med en blanket-petition måste du betala en bedrägeribekämpnings- och uppklarandeavgift (mer information om denna avgift hittar du här).
 • Kvittonumret som är tryckt på din godkända I-129-petition. Papperskopior av I-797 krävs inte vid intervjun.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med dig din utskrivna kopia av din bokningsbekräftelse, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto taget under de senaste sex månaderna och ditt nuvarande och alla gamla pass. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör du ta med dig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra din information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Om det är första gången du söker ett visum kan du spara tid genom att ta med dig följande dokument till din intervju:

 • Bevis som fastställer dina yrkeskunskaper, inklusive eventuella universitetsexamina.
 • Brev i original från nuvarande och tidigare arbetsgivare som beskriver din befattning och vilka projekt som du arbetat med och hur länge du har arbetat för dina arbetsgivare.
 • Om du för närvarande arbetar och innehar H-1B-status ska du lämna in dina lönebesked för innevarande kalenderår och dina federala skattedeklarationer (IRS-formulären 1040 och W-2) för alla år som du har varit anställd i USA. Du ska ta med:
  • lönebesked från din nuvarande eller dina senaste arbetsplatser
  • namn och aktuella telefonnummer till personalcheferna på din nuvarande och tidigare arbetsplatser
  • din meritförteckning eller ditt CV

Anhöriga

Dina anhöriga ska ta med sig alla nödvändiga dokument för eventuellt icke-immigrationsvisum, plus:

 • Ett vigselbevis i original (för din make/maka) och/eller födelsebevis (för ogifta barn under 21 år). Ansökande bosatta i Sverige ska ta med sig ett Personbevis av typen 120-Familjebevis som går att hämta hos Skatteverket.
 • Ett brev från din arbetsgivare som bekräftar din fortsatta anställning
 • Om din make/maka för närvarande arbetar i USA med ett H1-B-visum ska han eller hon ha med sig lönebesked för innevarande kalenderår och federala skattedeklarationer (IRS-formulären 1040 och W-2s) för alla de år som han eller hon har varit anställd i USA med sitt H-1B-visum.

Mer information

Om du behöver mer information om H-, L-, O-, P- och Q-visum ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats för tillfälliga arbetare.