Studentvisum

På denna sida:


FAQ

Översikt

USA välkomnar utländska medborgare som kommer till USA för att studera. Innan studenter ansöker om visum måste alla viseringssökande studenter bli antagna och godkända av deras respektive skola eller utbildningsprogram. Efter att ha blivit antagna kommer utbildningsinstitutionerna att förse varje sökande med nödvändig godkännandedokumentation som ska inlämnas vid ansökan om ett studentvisum.

Beskrivningar och kvalifikationer för visum

F-1-visum

Detta är den vanligaste typen av studentvisum. Om du vill ägna dig åt akademiska studier vid en godkänd skola i USA, som till exempel en ackrediterad amerikansk högskola eller ett universitet, en privat gymnasieskola eller godkända engelskspråkiga program, då du behöver ett F-1-visum. Du behöver också ett F-1-visum om dina studier överstiger 18 timmar per vecka.

M-1-visum

Om du planerar att ägna dig åt icke-akademiska eller yrkesinriktade studier eller kompetensutveckling på en amerikansk institution, då behöver du ett M-1-visum.

Mer information om vart och ett av dessa visum och om möjligheterna att studera i USA hittar du på webbplatsen Education USA.

Observera: Visumets giltighet är vanligtvis 19 månader. Om du vill söka visum för 4 år, vänligen skriv denna mening på din DS-160 bekräftelsesida: "I would like a 4 year visa" och vi ska kontakta dig gällande hur du kan betala den avgiften på 240 dollar som man ska betala i tillägg för 4 års visum.

 

Amerikanska offentliga skolor

Amerikansk lagstiftning tillåter inte utländska studenter att studera vid en offentlig skola (förskola till och med årskurs 8) eller en offentligt finansierad vuxenutbildning. Därför kan F-1-visum inte utfärdas för studier vid sådana skolor.

Ett F-1-visum kan utfärdas för deltagande i en offentlig gymnasieskola (årskurser 9 till 12), men studenten kan vara högst 12 månader på skolan. Skolan ska också ange på I-20-formuläret att studenten har betalat den osubventionerade kostnaden för utbildningen och hur stor denna summa var.

Om du behöver mer information om de lagstadgade kraven för F-1 ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats.

Obs! Innehavare av A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 eller andra icke-immigrationsvisum som medföljande kan skriva in sig på offentliga folk- och gymnasieskolor.

Studenthjälp, hitta en amerikansk skola

Studenter som hoppas bli inskrivna på en amerikansk utbildningsinstitution uppmuntras att kontakta och besöka www.educationusa.se.

Ansökningsobjekt

För att ansöka om ett F- eller M-visum måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA. Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Ett godkänt I-20-formulär från din amerikanska skola eller utbildningsprogram.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med en utskriven kopia av ditt mötesbrev, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto som tagits under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande och alla gamla pass, och det ursprungliga avgiftskvittot för betalningen av visumet. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Stödjande dokument är bara en av många faktorer som en konsulattjänsteman kommer att överväga under din intervju. Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör du ta med dig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra din information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Du ska ta med dig följande dokument till din intervju:

 • Dokument som påvisar starka ekonomiska band, sociala band och familjeband till ditt hemland som kommer att tvinga dig att återvända till ditt land efter att ditt studieprogram i USA har avslutats.
 • Finansiella dokument och övriga dokument som du tror kommer att stödja din ansökan och som ger trovärdiga bevis för att du har tillräckligt med lättillgängligt kapital för att kunna klara alla kostnader för det första studieåret och att du har tillgång till kapital som är tillräckligt för att täcka alla utgifter medan du förblir i USA. M-1-sökande måste visa att de kan betala all undervisning och alla levnadskostnader för hela perioden av deras planerade vistelse.
 • Fotokopior av kontoutdrag kommer inte att accepteras såvida du inte också kan visa originalkopior av kontoutdrag eller bankböcker i original.
 • Om du får ekonomiskt stöd av någon annan person ska du ta med dig bevis på din relation till denne sponsor (t.ex. ditt födelsebevis), sponsorns senaste skattsedel i original och sponsorns bankböcker och/eller bankcertifikat.
 • Akademiska dokument som visar akademisk förberedelse. Användbara dokument innefattar skolrapporter (original är att föredra) med betyg, offentliga examensbetyg, standardiserade provresultat (SAT, TOEFL etc.) och diplom.

Anhöriga

Make/maka och/eller ogifta barn under 21 år som vill följa med den huvudsakliga visuminnehavaren till USA under hela hans eller hennes vistelse måste inneha F- eller M-visum som medföljande. Det finns inget visum som medföljande för föräldrar till innehavare av F- eller M-visum.

Familjemedlemmar som inte har för avsikt att bosätta sig i USA med den huvudsakliga viseringsinnehavaren (utan endast önskar att besöka denne på semester) kan vara berättigade att ansöka om turistvisum (B-2).

Make/maka och anhöriga får inte arbeta i USA med ett F- eller M-visum som medföljande. Om din make/maka eller ditt barn söker anställning måste maken/makan/barnet skaffa lämpligt arbetsvisum.

Stödjande dokument för anhöriga

Sökande med anhöriga måste också tillhandahålla:

 • Bevis på studentens förhållande till hans eller hennes make/maka och/eller barn (t.ex. vigselbevis och födelsebevis). Ansökande bosatta i Sverige ska ta med sig ett Personbevis av typen 120-Familjebevis som går att hämta hos Skatteverket.
 • Det är att föredra att familjer ansöker om visum samtidigt, men om maken/makan och/eller barnet måste ansöka separat vid ett senare tillfälle, bör de ta med sig en kopia av studentvisuminnehavarens pass och visum, tillsammans med alla andra nödvändiga dokument.

Övrig information

Valfri praktisk utbildning (OPT)

F-1-visuminnehavare kan vara berättigade till 12 månaders extra praktisk utbildning efter slutförandet av samtliga kursfordringar inför examen (exklusive examensarbete eller motsvarande), eller efter slutförandet av alla krav. OPT skiljer sig från en students akademiska arbete och tid för OPT kommer normalt inte att inkluderas i studentens akademiska program eller i datumet för avslutade studier. Studenter som ansöker om F-visum för OPT kan uppvisa ett I-20 med ett ursprungligt slutdatum för studier som kan vara passerat. Däremot måste dessa I-20 vara undertecknade av den utsedda skoltjänstemannen som visar ett godkännande av ett OPT-program som sträcker sig längre än den ordinarie studietiden. Dessutom måste studenten ha bevis på att USCIS har godkänt hans/hennes praktiska utbildningsprogram eller att en ansökan är under behandling, antingen i form av ett godkänt kort för anställningstillstånd eller ett I-797-formulär som visar att han/hon har en ansökan som är under behandling för ett OPT-program.

Giltighet av studentvisum efter ett uppehåll i studierna

Elever som är borta från klasser under mer än fem månader kan förvänta sig att få ansöka om och erhålla ett nytt F-1- eller M-1-studentvisum för att kunna återvända till skolan efter att ha rest utomlands, vilket förklaras nedan.

Studenter inom USA

En student (F-1 eller M-1) kan förlora sin status om de inte återupptar studierna inom fem månader från den dag då de bytte skola eller program, i enlighet med immigrationslagstiftningen. Om en elev förlorar sin status, såvida USCIS återinför studentens status, skulle studentens F- eller M-visum också bli ogiltigt för framtida resor tillbaka till USA. För mer information se USCIS webbplats och I-539-formuläret för ansökningsanvisningar om förlängd/ändrad icke-immigrationsstatus för att begära återställande av status.

Studenter - som återvänder till USA från utlandsresor

Studenter som lämnar USA för ett studieavbrott på fem månader eller mer kan förlora sin F-1- eller M-1-status såvida inte deras verksamheter utomlands är relaterade till deras studier. Före avresa bör studenter kontrollera med deras utsedda skoltjänsteman om det finns någon tvekan om huruvida deras verksamhet är relaterad till deras studier.

När inspektören från Customs and Border Protection (Amerikanska tull- och gränspolismyndigheten, CBP) vid ankomstplatsen till USA får se ett tidigare använt, ännu giltigt F-1- eller M-1-visum från en återkommande student som har varit utanför USA och ej studerat under mer än fem månader kan immigrationsinspektören besluta att studenten ska avvisas eftersom studenten inte innehar ett giltigt icke-immigrationsvisum. CBP kan också upphäva visumet efter att ha beviljat studenten tillstånd att ta tillbaka inträdesansökan. Därför rekommenderas att studenter ansöker om nytt visum på en amerikansk ambassad eller ett konsulat utomlands före avresan till USA vid återvändande till avbrutna studier efter en frånvaro på mer än fem månader som inte är relaterad till deras studier.