Visum för avtalshandlare och avtalsinvesterare

On this page:


Översikt

Visum för avtalshandlare och avtalsinvesterare inrättades för att underlätta och öka den ekonomiska växelverkan mellan USA och andra länder. De är inte avsedda att fungera som ett sätt för utlänningar att gå i pension eller endast bosätta sig i USA. Amerikansk lagstiftning (se paragraf 101(a)(15)(E) ur Immigration and Nationality Act) som uttryckligen klargör att E-1-viseringsinnehavare "endast får komma till USA för att bedriva omfattande handel" och E-2-viseringsinnehavare "endast får komma till USA för att utveckla och leda verksamheten i ett företag" där han eller hon har investerat. Dessutom är dessa visum är icke-immigrationsvisum och därmed tillfälliga. Visum för avtalshandlare/avtalsinvesterare kan förnyas eller förlängas endast om investeringen eller handeln fortsätter att uppfylla alla tillämpliga krav enligt gällande amerikanska immigrationslagar och förordningar. Dem som vill stanna kvar på obestämd tid i USA ska ansöka om tillämpligt immigrationsvisum.

Avtalet

USA och Sverige har upprätthållit ett handelsavtal sedan 1783, och de nuvarande bestämmelserna gällande avtalshandlare och avtalsinvesterare trädde i kraft den 20 februari 1992. För att omfattas av det måste svenska medborgare äga minst 50 % av verksamheten och måste aktivt utveckla och leda denna verksamhet. Dessutom, för att vara berättigade till ett E-visum måste svenska sökande göra sin ansökan från Sverige.

Krav

Kvalifikationer för avtalshandlare (E-1)
 • Den sökande måste vara medborgare i något avtalsland.
 • Det handelsföretag för vilket den sökande kommer till USA måste ha sitt säte i avtalslandet.
 • Den internationella handeln måste vara av betydande och varaktig volym.
 • Mer än 50 procent av den internationella handeln för företaget måste vara mellan USA och det land där den sökande är medborgare.
 • Med "handel" avses internationellt utbyte av varor, tjänster och teknik. Äganderätten för det som handeln gäller måste överföras från den ena parten till den andra.
 • Den sökande måste vara anställd i övervakande eller verkställande kapacitet, eller har mycket specialiserade kunskaper som är väsentliga för en effektiv drift av företaget.
Kvalifikationer för avtalsinvesterare (E-2)
 • Investeraren, antingen en fysisk eller juridisk person, måste vara skriven i ett avtalsland.
 • Investeringen måste vara betydande. Den måste vara tillräcklig för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av det som investeringen gäller.
 • Investeringen måste vara ett verkligt rörelsedrivande företag. Spekulativa investeringar kvalificerar inte. Obundna medel på ett bankkonto eller liknande säkerhet anses inte vara en investering.
 • Investeringen måste generera betydligt mer intäkter än att bara ge inkomst till investeraren och familjen, eller den måste ha en betydande ekonomisk effekt i USA.
 • Investeraren måste ha kontroll över de investerade medlen och investeringen måste vara en risktagning i kommersiell bemärkelse. Lån med tillgångar i investeringsföretaget som säkerhet är inte tillåtet för denna kvalifikation.
 • Investeraren måste komma till USA för att utveckla och styra investeringen. Om den sökande inte själv är den huvudsakliga investeraren måste han eller hon vara anställd i en övervakande eller verkställande funktion eller ha någon högt specialiserad kompetens som krävs.

Så här förbereder du din ansökan

Steg 1

Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Registrera dig online och skapa en profil.

Steg 3

Betala visumansökningsavgiften. Du kommer inte att boka en tid vid detta tillfälle.

Steg 4

 

E-avtalshandlare/avtalsinvesterare gällande företagsansökan måste skickas in elektroniskt till: evisastockholm@state.gov. Var god använd följande ämnesrad i e-postmeddelandet: "efternamn, förnamn, företagsnamn, E visa ansökan". Använd denna e-postadress för specifika E visumfrågor samt förfrågningar om E visumärenden som redan har lämnats in.

De elektroniskt inlämnade handlingarna bör inte överstiga 7MB (endast PDF). Ansökningar som överstiger 7 MB, har dåliga kopior, eller är oläsliga kommer inte att granskas. Skicka inte "länkade" filer, eftersom vi inte kan komma åt eller öppna dessa. Vänligen skanna dokument med högst 300 DPI för att hålla filstorleken liten.

Observera att ansökningsprocessen är densamma för både förstagångsansökningar och förlängningar av E-visumet. Ytterligare detaljer ges i avsnittet Stödjande dokument för E-1- och E-2-visum.

Efter inlämning av dokument

Vid mottagandet kommer ansökan att granskas av E-visumenheten för att se om den är komplett. Om ansökan saknar antingen DS-160, DS-156E, betalda avgifter eller fotografier kommer den sökande eller dess juridiska ombud att meddelas för korrigering.

Företagets mottagandedatum är det datum då ärendet befanns ha komplett dokumentering. Förfrågningar kan göras per e-post (evisastockholm@state.gov).

Aktuell granskningstid för varje fall är mer eller mindre 60 dagar. Planera i god tid vid en ansökan om ett E-visum.

När ambassaden får dokumenten kommer alla dokument som den sökande har lämnat in att granskas noggrant. Försäkra dig om att alla dokument är relevanta för ärendet. Den konsulattjänsteman som granskar dokumenten kommer att anteckna eventuella saknade eller kompletterande dokument som kan behöva medföras till intervjun.

Den sökande eller det juridiska ombudet kommer att:

 • Meddelas om att ärendet har granskats, ges en lista över eventuell kompletterande dokument som krävs, och
 • informeras om tillgängliga datum för visumintervjun. De sökande måste närvara för en intervju inom tre månader (90 dagar) från denna ursprungliga anmälan.

Ansökningar kommer inte att ligga väntande längre än 90 dagar.

Prövning

På dagen för intervjun ska den sökande komma till ambassaden högst 30 minuter före den angivna tiden, så att de kan gå igenom säkerhetskontrollen. De sökande ska vara beredda på att diskutera sin verksamhet i detalj under intervjun. Juridiska ombud och/eller finansiella rådgivare får inte närvara. Vid slutet av intervjun kommer konsulattjänstemannen att avgöra om verksamheten och den sökande kvalificerar enligt de amerikanska reglerna för visumet.

Om den sökande uppfyller kraven för ett E-visum kommer han eller hon att godkännas för utfärdande av visum. Vi kräver 5 arbetsdagar för att slutföra bearbetningen och tryckningen av visumet. Planera din resa med detta i åtanke.

Om den sökande får avslag på sin E-visumansökan kommer konsulattjänstemannen att bifoga ett formulär som beskriver skälen till avslaget och citerar tillämpliga avsnitt ur den amerikanska lagstiftningen. Konsulattjänstemannens beslut är slutgiltigt. Om den sökande känner starkt att ärendet har felbedömts eller om de faktiska omständigheterna har förändrats kan han eller hon lämna in en ny ansökan för samma företag. Det kommer att behandlas som en ny ansökan. Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att nästa intervju, om en intervju är berättigad, kommer att göras av någon annan konsulattjänsteman.

Ansökningsobjekt

För ansökan om ett visum för avtalshandlare (E-1) eller avtalsinvesterare (E-2) måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett Ansökan om icke-immigrationsvisum för avtalshandlare/avtalsinvesterare, formulär DS-156E, ifyllt och undertecknat.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) fotografi 2 tum x 2 tum (5 cm x 5 cm). Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of States (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)

Stödjande dokument för avtalshandlare (E-1)

De elektroniskt inlämnade dokumenten får ej överstiga 7 MB (eller 100 sidor, PDF). Ansökningar som överstiger 7 MB, är av dålig kvalitet, av annat format, eller av andra skäl är oläsliga kommer ej behandlas.Du är välkommen att skicka flertalet bilagor men var god skicka ej länkar till filer. Var god scanna document med max 300 DPI så att filstorleken hålls nere. Ansökningar måste skickas till: evisastockholm@state.gov. Vänligen använd följande mall för mailets ämnesrad: "Efternamn, Förnamn, Företagsnamn, E viseringsansökan". Du är även välkommen att använda den här e-postadressen för specifika E-visum frågor.

Flik A (Innehållsförteckning)

Inkludera ett följebrev som beskriver företaget och den visumsökande. Detta brev ska redogöra för alla krav för utfärdande av ett E-1-visum. Dessa krav beskrivs ingående i U.S. Department of State Foreign Affairs Manual (9 FAM 41.51), och kräver att den sökande kan visa:

 • att det erforderliga avtalet finns (se N4)
 • att personen och/eller företaget är skrivna i avtalslandet (se N3)
 • att verksamheten utövar handel i den betydelse som avses i Immigration and Nationality Act, avsnitt 101 (a) (15) (E) (se N4)
 • att handeln är omfattande
 • att handeln huvudsakligen sker mellan USA och avtalslandet (se N6)
 • att den sökande, om det gäller en anställd, har en verkställande/arbetsledande ställning eller besitter kunskaper som är väsentliga för företagets verksamhet i USA (se N13) och
 • att den sökande har för avsikt att lämna USA när E-1-statusen upphör (se N14).
 • Skriv relativt utförligt om krav 3, 4 och 5.
Flik B (formulär)
 • Ifyllda, daterade och undertecknade DS-160 och DS-156E (PDF 588 KB) (del 1, 2 och 3). De kontaktuppgifter som ges på DS-160 måste inkludera en e-postadress.
 • Kvitto i original för visumansökningsavgiften endast för den huvudsökande. Kvittot måste innehålla den sökandes namn, det betalda beloppet och banknumret. Verifiera att din bank utfärdar något som är verifierbart med ovanstående information.
 • PERSONBEVIS: Be om ett ”120-personbevis med alla relationer” från den svenska skattemyndigheten.
 • Om du kommer att representeras i denna fråga av en advokat måste du skicka in formuläret G-28 ”Notice of Entry of Appearance of Attorney as Representative” (Anmälan om ingivande av svaromål till representerande advokat) och det ska innehålla e-postadress och telefonnummer för advokaten. Om din representant inte är en advokat ska du skicka ett skriftligt avtal mellan investeraren och representanten som undertecknats av båda parter.
 • Om den sökande inte är en investerare, utan en anställd, ska ett brev från företaget inkluderas. Detta brev ska beskriva:
 • företaget
 • det jobb som den sökande kommer att utföra, och
 • hans eller hennes kvalifikationer för det jobbet.
 • En fotokopia av datasidan för den huvudsökandes pass och liknande kopior för alla amerikanska visum, stämplar för inträden till/utträden från USA och I-94-formulär.
 • En kopia av alla ändringar eller förlängningar av status som beviljats av USCIS (formulär I-797).
 • En meritförteckning eller CV för den huvudsökande.
 • En undertecknad avsiktsförklaring om att lämna USA vid upphörande av given status.
 • Bolagsordning (för företag) eller driftsavtal (för LLC) för det amerikanska företaget.
 • Aktiebrev och/eller driftsavtal (beroende på vad som är tillämpligt) för att kontrollera ägandet.
 • En organisationsplan över hela ägarstrukturen
 • Juridiskt bevis på ägande inom den kedjan
 • Fotokopia av datasidan för passen för ägarna till moderbolaget.
 • En kopia av den senaste årsredovisningen
 • Företagets verksamhetsberättelse
 • Ett intyg som undertecknats av lämplig företagschef som hävdar att företaget är registrerat enbart på den svenska börsen
 • En kopia av den senaste informationen om aktiekursen och handel med aktien.
 • Tillhandahåll ett kalkylblad som visar alla kvalificerande transaktioner för internationell handel mellan avtalsländerna under det senaste kalenderåret. Om det är en amerikansk enhet med egen juridisk status (t.ex. ett aktiebolag eller ett LLC) ska alla siffror avse dess handel. Annars ska handeln för det svenska företaget anges. Denna tabell ska innehålla datum, fakturanummer och dollarvärdet för transaktionerna. På någon framträdande plats ska du visa det totala antalet och värdet för dessa transaktioner.
 • Inkludera kopior av alla fakturor som sammanfattas i tabellen.
 • Inkludera kopior av alla flygfraktsedlar eller fraktfakturor som bevisar att varor eller tjänster flyttats från ett land till ett annat.
 • Beräkna procentandelen av den internationella handeln som representeras av den handel mellan USA och Sverige som dokumenterats ovan. Detta är inte andelen av den totala handeln, utan andelen av den internationella handeln som genomförs av avtalsinvesterarens verksamhet.
 • Inkludera den senaste amerikanska skattedeklarationen (för ett amerikanskt företag) eller årsredovisning (för ett svenskt företag). Amerikanska skatteblanketter måste vara kopior av de undertecknade och daterade formulär som faktiskt lämnats in till IRS.
Flik C (information om den sökande)
 • En fotokopia av datasidan för den huvudsökandes pass och liknande kopior för alla amerikanska visum, stämplar för inträden till/utträden från USA och I-94-formulär.
 • En kopia av alla ändringar eller förlängningar av status som beviljats av USCIS (formulär I-797).
 • En meritförteckning eller CV för den huvudsökande.
 • En undertecknad avsiktsförklaring om att lämna USA vid upphörande av given status.
Flik D (ägande)
 • Bolagsordning (för företag) eller driftsavtal (för LLC) för det amerikanska företaget.
 • Aktiebrev och/eller driftsavtal (beroende på vad som är tillämpligt) för att kontrollera ägandet.

Om du har ett stort företag med flera ägare eller dotterbolag, eller om ägandekedjan omfattar mellanhänder ska även följande inkluderas:

 • En organisationsplan över hela ägarstrukturen
 • Juridiskt bevis på ägande inom den kedjan
 • Fotokopia av datasidan för passen för ägarna till moderbolaget.

Om investeraren är ett börsnoterat aktiebolag med flera aktieägare, varav ingen äger mer än 50 %, ska även följande inkluderas:

 • En kopia av den senaste årsredovisningen
 • Företagets verksamhetsberättelse
 • Ett intyg som undertecknats av lämplig företagschef som hävdar att företaget är registrerat enbart på den svenska börsen
 • En kopia av den senaste informationen om aktiekursen och handel med aktien.
Flik E (handel)
 • Tillhandahåll ett kalkylblad som visar alla kvalificerande transaktioner för internationell handel mellan avtalsländerna under det senaste kalenderåret. Om det är en amerikansk enhet med egen juridisk status (t.ex. ett aktiebolag eller ett LLC) ska alla siffror avse dess handel. Annars ska handeln för det svenska företaget anges. Denna tabell ska innehålla datum, fakturanummer och dollarvärdet för transaktionerna. På någon framträdande plats ska du visa det totala antalet och värdet för dessa transaktioner.
 • Inkludera kopior av alla fakturor som sammanfattas i tabellen.
 • Inkludera kopior av alla flygfraktsedlar eller fraktfakturor som bevisar att varor eller tjänster flyttats från ett land till ett annat.
 • Beräkna procentandelen av den internationella handeln som representeras av den handel mellan USA och Sverige som dokumenterats ovan. Detta är inte andelen av den totala handeln, utan andelen av den internationella handeln som genomförs av avtalsinvesterarens verksamhet.
 • Inkludera den senaste amerikanska skattedeklarationen (för ett amerikanskt företag) eller årsredovisning (för ett svenskt företag). Amerikanska skatteblanketter måste vara kopior av de undertecknade och daterade formulär som faktiskt lämnats in till IRS.

Stödjande dokument för avtalsinvesterare (E-2)

De elektroniskt inlämnade dokumenten får ej överstiga 7 MB (eller 100 sidor, PDF). Ansökningar som överstiger 7 MB, är av dålig kvalitet, av annat format, eller av andra skäl är oläsliga kommer ej behandlas.Du är välkommen att skicka flertalet bilagor men var god skicka ej länkar till filer. Var god scanna document med max 300 DPI så att filstorleken hålls nere. Ansökningar måste skickas till: evisastockholm@state.gov. Vänligen använd följande mall för mailets ämnesrad: "Efternamn, Förnamn, Företagsnamn, E viseringsansökan". Du är även välkommen att använda den här e-postadressen för specifika E-visum frågor.

Flik A (Innehållsförteckning)

Inkludera ett följebrev som beskriver företaget och den visumsökande. Detta brev ska redogöra för alla krav för utfärdande av ett E-2-visum. Dessa krav beskrivs ingående i U.S. Department of State Foreign Affairs Manual (9 FAM 41.51), och kräver att den sökande kan visa:

 • att det erforderliga avtalet finns (se N4)
 • att personen och/eller företaget är skrivna i avtalslandet (se N3)
 • sökanden har investerat eller är i färd med att investera (se N4)
 • företaget är ett verkligt och rörelsedrivande företag (se N9)
 • den sökandes investeringar är betydande (se N10)
 • investeringen är mer än marginell enbart för att tjäna uppehället (se N11)
 • den sökande har möjlighet att utveckla och styra företaget (se N12)
 • den sökande, om det gäller en anställd, har en verkställande/arbetsledande ställning eller besitter kunskaper som är väsentliga för företagets verksamhet i USA (se N14) och
 • den sökande har för avsikt att lämna USA när E-2-statusen upphör (se N15).
Flik B (formulär)
 • Ifyllda, daterade och undertecknade DS-160 och DS-156E (PDF 588 KB) (del 1, 2 och 3). De kontaktuppgifter som ges på DS-160 måste inkludera en e-postadress.
 • Kvitto i original för visumansökningsavgiften för den huvudsökande. När företaget är godkänt måste avgiften betalas för varje sökande.
 • PERSONBEVIS: Be om ett ”120-personbevis med alla relationer” från den svenska skattemyndigheten.
 • Om du kommer att representeras i denna fråga av en advokat måste du skicka in formuläret G-28 ”Notice of Entry of Appearance of Attorney as Representative” (Anmälan om ingivande av svaromål till representerande advokat) och det ska innehålla  e-postadress och telefonnummer för advokaten. Om din representant inte är en advokat ska du skicka ett skriftligt avtal mellan investeraren och representanten som undertecknats av båda parter.

Om den sökande inte är en investerare, utan en anställd, ska ett brev från företaget inkluderas. Detta brev ska beskriva:

 • företaget
 • det jobb som den sökande kommer att utföra, och
 • hans eller hennes kvalifikationer för det jobbet.
Flik C (information om den sökande)
 • En fotokopia av datasidan för den huvudsökandes pass och liknande kopior för alla amerikanska visum, stämplar för inträden till/utträden från USA och I-94-formulär.
 • En kopia av alla ändringar eller förlängningar av status som beviljats av USCIS (formulär I-797).
 • En meritförteckning eller CV för den huvudsökande.
 • En undertecknad avsiktsförklaring om att lämna USA vid upphörande av given status.
Flik D (ägande)
 • Bolagsordning (för företag) eller driftsavtal (för LLC) för det amerikanska företaget.
 • Aktiebrev och/eller driftsavtal (beroende på vad som är tillämpligt) för att kontrollera ägandet.

Om du har ett stort företag med flera ägare eller dotterbolag, eller om ägandekedjan omfattar mellanhänder ska även följande inkluderas:

 • En organisationsplan över hela ägarstrukturen
 • Juridiskt bevis på ägande inom den kedjan
 • Fotokopior i färg av datasidan för passen för ägarna till moderbolaget

Om investeraren är ett börsnoterat aktiebolag med flera aktieägare, varav ingen äger mer än 50 %, ska även följande inkluderas:

 • En kopia av den senaste årsredovisningen
 • Företagets verksamhetsberättelse
 • Ett intyg som undertecknats av lämplig företagschef som hävdar att företaget är registrerat enbart på den svenska börsen
 • En kopia av den senaste informationen om aktiekursen och handel med aktien.
Flik E (investering)

Ett komplett pengaspår för investerade medel, inklusive:

 • Dokumentationen av den ursprungliga källan till medlen (försäljning av fastighet, arv, lån, resultat, försäljning av verksamhet, etc.)
 • Överföring av dessa medel till ett amerikanskt konto
 • Användning av dessa medel för kvalificerade rörelsekostnader. Inkludera fakturor, annullerade checkar och kontoutdrag som visar matchande debiteringar (markerade).

Om du köper ett befintligt företag inkluderar du alla följande som gäller i ditt fall:

 • Ett undertecknat, daterat, giltigt köpeavtal
 • Ett bindande depositionsavtal (se 9 FAM 41.51 N8.103 för riktlinjer) som uttryckligen säger vart pengarna går om viseringen utfärdas, vad som händer om den inte gör det, och det är undertecknat och daterat av alla parter. Gör korshänvisningar exakt till alla relevanta köpeavtal.
 • Signerade, daterade, giltiga hyresavtal för lokaler, inklusive bevis på betalningar.
 • Bevis på andra medel som spenderats för att förvärva och starta upp verksamheten.

Om du etablerar ett nytt företag ska du inkludera alla följande som gäller i ditt fall:

 • Signerade, daterade, giltiga hyresavtal för lokaler, inklusive bevis på betalningar
 • Bevis på inköp av utrustning och/eller inventarier.

Om du köper ett franchise ska du inkludera:

 • Ett undertecknat och daterat franchiseavtal
 • Bevis på betalning av franchiseavgiften.
 • Kalkylblad som visar investeringen. Bevis på investeringar krävs, t.ex. kopior av debiteringar från bankkonton, checker, fakturor.
Flik F (verkligt och rörelsedrivande företag)
 • Relevanta lokala, delstatliga och/eller federala licenser
 • Månatliga kontoutdrag för innevarande kalenderår.
Flik G (marginalisering)
 • Amerikanska skattedeklarationer för företaget under de senaste tre åren. Skatterna måste innehålla alla deklarationer och planer. De måste vara kopior av de undertecknade och daterade formulär som faktiskt lämnats in till IRS.
 • Alla W-2 och/eller 1099 för de två senaste beskattningsåren.
 • Resultaträkningar för innevarande och föregående kalenderår.

Nystartade företag ska även inkludera:

 • En affärsplan som analyserar den lokala marknaden och konkurrensen och ger en femårsprognos av resultaträkningen. Prognoserna måste backas upp av externa källor.
 • En uppdelning av de uppstartningskostnader som krävs för att verksamheten ska bli livskraftig.

Mer information

Längd för visum

Den maximala längden för vilken ett E-1- eller E-2-visum kan utfärdas till medborgare i Sverige är 2 år. Företaget kan få ett godkännande som varar 1-5 år.  Den tid som visumet ska gälla bedöms uteslutande av den konsulattjänsteman som handhar ärendet.

Ändring av status

Investerare som har ändrat status i USA hos USCIS måste följa samma steg som alla förstagångsinvesterare. En sådan ändring av status är giltig endast medan den sökande är kvar i USA. När den sökande har lämnat USA behöver han eller hon ett E-visum för att återvända och återuppta driften av verksamheten. Ändrad status garanterar inte ett efterföljande utfärdande av visum och det befriar inte heller investeraren från den normala processen för inlämning av dokument i förväg till ambassaden i Stockholm.

Anhöriga

Även make/maka och ogifta barn (under 21 år) till avtalshandlare, avtalsinvesterare eller anställda i kvalificerade företag kan ansöka om E-visum för att åtfölja eller följa efter deras make/maka eller förälder. De behöver inte ha samma nationalitet som den huvudsökande. Makar får arbeta i USA om de har fått ett kort för anställningstillstånd från Department of Homeland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement). De kan ansöka om detta kort efter att de har kommit in i USA. Medföljande barn får inte arbeta i USA, men de kan få gå i skolan.

Korrekt användning av B1-/B2-visum och resor med viseringsundantag för investerare

Potentiella investerare kan söka investeringsmöjligheter, underteckna kontrakt och vidta andra åtgärder för att köpa eller etablera ett företag medan de reser på ett B1-/B2-visum eller enligt programmet för viseringsundantag. Däremot är det inte tillåtet att utveckla och leda ett företag med en sådan visumstatus. I föreskrifterna för Department of State (USA:s utrikesdepartement) står det (9 FAM 41.31 N9.7) ”en utlänning som söker investeringar i USA (bland annat en investering som skulle kvalificera honom eller henne för status som en E-2-investerare) är förhindrad att utföra produktivt arbete eller på något aktivt sätt delta i ledningen av verksamheten innan de har beviljats ett E-2-visum”. Sådana åtgärder är otillåtna, oavsett om investeraren erhåller någon betalning för sitt arbete eller inte.

Om du behöver mer information om visum för avtalshandlare och avtalsinvesterare ska du gå till Department of States (USA:s utrikesdepartements) webbplats.