Villkor

On this page:


VAR GOD LÄS FÖLJANDE VILLKOR

Användning av webbplats

USA:s (USA) utrikesdepartement (DoS) gjorde kontrakt med CGI för att tillhandahålla allmän information och administrativa tjänster relaterade till amerikanska visumansökningar. Att använda denna webbplats innebär att du är föremål för dessa villkor och måste följa alla tillämpliga lagar och regleringar.

Strängt förbjudet

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen på något automatiserat sätt, inklusive men inte begränsat till bots, sökrobotar eller skript.
Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något olämpligt syfte.

Planering av ett intervjumöte

 • För att planera en visaintervju eller ange leveransadressen för ditt visa, måste du registrera dig och skapa en profil online.
 • Den sökande måste genomföra en framgångsrik betalning innan man kan beställa tid för sin intervju.
 • Sökande personer som inte betalar korrekt avgift för sin typ av visa kan nekas möjlighet att beställa tid för en intervju.
 • Tillgängligheten för dessa möten tillhandahålls enbart av den amerikanska ambassaden/konsulatet.

Avgifter för maskinläsbara visa (MLV)

 • MLV-avgifter är ej återbetalningsbara och kan användas för att beställa ett möte inom ett år från betalningsdatumet.
 • MLV-avgiften kan användas för ett begränsat antal omplaneringar av mötet. Så snart som MLV-avgiften har fästs vid en profil eller har använts för det första mötet, kan den inte överlåtas till en annan sökande.
 • Alla betalningar måste göras i lokal valuta och är endast giltiga för möten som har beställts i landet där betalningen genomfördes. MLV-avgifter kan inte överföras till en amerikansk ambassad/ett amerikanskt konsulat utanför landet där betalningen gjordes. I sådant fall måste den sökande personer köpa en ny MLV-avgift i landet där personen i fråga vill lämna in sin ansökan.
 • Om MLV-avgiften betalas via en banköverföring online, måste den sökande personen ange CGI-referensnumret i fältet 'referens/anledning till överföringen/remitterings-ID' på sidan för banköverföring online. Om CGI-numret ändras eller inte inkluderas kan detta leda till förseningar eller att betalningen inte registreras.
 • Användning av betalkortalternativet är begränsat till 1 transaktion per 24 timmar och samma betalkort som har angetts i profilen måste användas.
 • Betalningar som genomförs med en betalningsavi som har passerat sitt utgångsdatum, betalningar som görs i amerikanska dollar eller betalningar som görs via inbetalningsmetoder och försäljare som inte anges på vår webbsidas sektion för Bank- och betalningsalternativ/Betala min visaavgift, kan leda till följande problem: 
  • Förseningar för betalningshanteringen
  • Underbetalningar som kan kräva ytterligare en inbetalning för att uppnå den totalsumma som krävs
  • Problem med hanteringen av betalning som kan kräva att betalningen erläggs på nytt
 • Om du har stött på ett fel med din betalning eller du misstänker att betalningen inte lyckades, BETALA INTE AVGIFTEN EN ANDRA GÅNG. DEN KOMMER INTE ATT ÅTERBETALAS . Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt bankkonto. Om ditt bankkonto har debiterats och du inte kan beställa din intervju, var vänlig kontakta vårt call center för vidare assistans.

Ändringar av procedurer och avgifter

 • Procedurerna och avgifterna för amerikanska icke-immigrant- och immigrant-visa ligger utanför CGI:s kontroll och är föremål för ändringar utan föregående avisering. CGI tar inget ansvar för några ändringar av procedurer eller avgifter och förbehåller sig rätten att vidarebefordra höjningar av avgifterna.

Callcenter

 • Vårt callcenter tillhandahåller allmän information i linje med amerikanska ambassadens/konsulatets anvisningar.
 • Callcenteroperatörerna kan inte erbjuda hjälp med att fylla i ansökningsformulären DS-160/260. De kan inte heller ge sökanden råd om vilket typ av visa man bör ansöka om, eller vilka dokument som sökanden bör presentera under intervjun.
 • Alla telefonsamtal som tas emot som stödjer tjänsten kan spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte. I händelse av detta, kommer användaren att informeras om denna praxis och dess syfte innan samtalet inleds.
 • Vårt callcenter kan nås via telefon, e-post eller chatt och endast via kontaktinformationen som anges på webbsidan.

Insamling och användning av data

CGI tillhandahåller supporttjänster till amerikanska DoS, t.ex insamling av ansökningsdata, hjälp med schemaläggning av bokningar för möten på ambassader och konsulat, avgiftsbetalningstjänster, och hjälp för sökande med callcenter- och leveranstjänster.

För att tillhandahålla dessa tjänster samlar CGI in personlig information inklusive, men inte begränsat till: namn, adress, födelsedatum, passnummer, IP-adress (Internet Protocol) och andra data. All information som samlas in genom denna tjänst lagras på datorsystem som underhålls i USA, i enlighet med CGI:s avtal med DoS. 

CGI behandlar personlig information som samlas in via denna webbplats med syfte att:

 • Hantera/svara på sökandes förfrågningar från visumsökande 
 • Behandling av förfrågningar om visumansökningar och tidsbokningar
 • Spårning av ansökans behandlingsskeden

Äkthet

 • CGI ansvar inte för äktheten eller exaktheten för informationen som tillhandahålls av någon sökande.

  Det åligger sökandens ansvar att säkerställa att informationen som överlämnas till CGI är exakt och fullständig.

Nödmöten

 • En begäran av ett nödmöte kan endast göras online via den sökandes profil; av den sökande personligen eller av sökandens representant som agerar för dennes räkning. Ett nödmöte kan endast begäras en gång per ansökan.
 • Nödförfrågningar är föremål för godkännande av ambassaden/konsultatet. Innan man begär ett nödmöte, bör den ansökande personen säkerställa att man har dokumenterade bevis för att det föreligger en brådskande situation. 

Fall som betraktas som en nödsituation kan inkludera brådskande läkarvård för den sökande personen eller för en släkting eller arbetsgivare som måste ledsagas, en begravning/ett dödsfall, brådskande affärsresa, ESTA Denied eller studenter eller utbytesbesökare. Var god följ anvisningarna som anges på sidan Ansök om ett brådskande möte på vår webbsida noggrant.

Gruppmöten

 • En begäran för ett gruppmöte kan endast göras online på gruppsamordnarens profil och är föremål för godkännande från ambassaden/konsulatet.
 • Så snart som det har godkänts, kan gruppsamordnaren boka gruppmötet, men varje sökande måste fylla i sitt eget DS-160-formulär. Tidsramen inom vilken gruppen kan bokas in är begränsad. Glöm inte att kontrollera utgångsdatumet i meddelandet från gruppsamordnaren.
 • Om en gruppmedlem redan har bokat ett individuellt möte, kan personen i fråga inte längre vara en gruppmedlem. Personen i fråga måste genomföra visaintervjun på egen hand.
 • Om din grupp består av mindre än 10 personer kan du inte begära ett gruppmöte.

Tillgänglighet för intervjuer

 • Intervjuer tillhandahålls på sekventiell basis och beror på vissa kriterier hos den sökande. Ambassader/konsulat kan ha olika procedurer för hur man prioriterar vissa visumärenden, baserat på kriterier som kan variera eller ändras. CGI är varken ansvarigt för att fastställa dessa kriterier eller kan garantera någon intervju eller andra tjänster.

Väntetid för en intervju

 • Den beräknade väntetiden för att få en intervjutid på en amerikansk ambassad eller ett konsulat kan ändras och baseras på för tillfället rådande arbetsbelastning och bemanning. Detta är endast uppskattningar och garanterar inte tillgängligheten för en intervju.

Passleverans

 • Pass levereras endast inom Sverige. Leveransadressen kan endast ändras fram till midnatt dagen då ditt intervjumöte är bokat såvida inget anges i webbsidans anvisningar. Om detta behöver ändras, kan det göras i sökandes profil på webbsidan www.ustraveldocs.com eller med hjälp av vårt callcenter.
 • Pass som inte hämtas från kurirens försäljningsplats inom den förhandsbestämda tidsgränsen som specificeras på webbsidan Spåra och hämta mitt pass kommer att RETURNERAS till respektive ambassad/konsulat. Då måste sökanden avtala hämtning direkt med ambassaden/konsulatet.
 • För att hämta passet måste sökandens uppvisa en egen officiell myndighetsutfärdad ID-handling med foto. Representanter som hämtar pass för den sökandens räkning måste ha med sin eget officiella myndighetsutfärdade ID-handling med foto, en kopia av sökandens ID och en fullmakt i original. För grupper är det tillräckligt med en fullmakt i original för samtliga sökande i gruppen.
 • Den sökande ansvarar på egen risk för att vidta alla rimliga steg för att förhindra att obehöriga personer hämtar passet. 

CGI kommer inte att hållas ansvariga och kommer inte att erbjuda någon kompensation överhuvudtaget för förlorade eller skadade pass och/eller dokument eller för konsekvenserna som är resultatet av en sådan händelse.

Utfärdande av visae

Beslutet att utfärda eller neka ett visa tas enbart av ambassaden eller konsulatet.

Internetbaserade överföringar

Eftersom internet är en global miljö, är det oundvikligt att användning av internet för att samla in och bearbeta personlig information omfattar överföring av data internationellt. Genom att utforska denna webbsida och kommunicera elektroniskt med CGI, bekräftar de sökande att de förstår detta och godkänner att CGI bearbetar personlig information på detta sätt.

Andra webbsidor

CGI:s webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor som befinner sig utanför CGI:s kontroll och inte täcks av denna integritetspolicy. Om de sökande skulle besöka andra sidor med hjälp av dessa länkar, kan dessa sidors operatörer samla in information om sökanden. De kan använda denna information i enlighet med sin integritetspolicy, som kan skilja sig från CGI:s policy. Varken CGI, våra tjänstemän, anställda eller ombud har något ansvar eller ersättningsskyldighet av något slag överhuvudtaget för dessa andra webbsidor eller någon information som ingår på dessa sidor, som inte på något sätt har verifierats eller godkänts av CGI eller tillhörande dotterbolag.

Allmänt

Innehållet i dessa villkor kan ändras vid valfri tidpunkt och användarna kommer att vara underställda de villkor som gäller vid användningstillfället.