Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza pracownicza

Wiza pracownicza

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia tymczasowej pracy zgodnie z prawem imigracyjnym USA muszą mieć specjalną wizę, której rodzaj zależy od wykonywanej pracy. W przypadku większości kategorii pracowników tymczasowych przed ubieganiem się o wizę przyszły pracodawca lub agent musi złożyć petycję, która musi być zatwierdzona przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (USCIS).

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę H, L, O, P i Q muszą mieć petycję zatwierdzoną w ich imieniu przez Urząd Imigracyjny USCIS. Petycja, formularz I-129, musi być zatwierdzona przed ubieganiem się o wizę pracowniczą w ambasadzie. Po zatwierdzeniu petycji pracodawca lub agent otrzyma formularz I-797 (Notice of Action), czyli zawiadomienie o zatwierdzeniu petycji. Podczas rozmowy urzędnik konsularny zweryfikuje, czy petycja została zatwierdzona w systemie PIMS (Petition Information Management Service) Departamentu Stanu.

Należy przynieść numer petycji I-129 na rozmowę w ambasadzie, aby można było zweryfikować, czy petycja została zatwierdzona. Przypominamy, że zatwierdzenie petycji nie gwarantuje wydania wizy, jeśli okaże się, że dana osoba nie spełnia wymagań do otrzymania wizy na mocy prawa imigracyjnego USA.

Informacje o wizach i wymagania

H-1B (zawody specjalistyczne)
Wiza H-1B jest wymagana dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celu wykonywania zawodu specjalistycznego i podjęcia zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy, należy posiadać tytuł licencjata lub wyższy (bądź równoważny) w dziedzinie, w której ma być podjęte zatrudnienie. W gestii Urzędu Imigracyjnego USCIS leży określenie, czy dane zatrudnienie zalicza się do kategorii zawodów specjalistycznych i czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje. Pracodawca jest zobowiązany do złożenia w Departamencie Pracy wniosku (labor condition application) przedstawiającego warunki umowy i zatrudnienia.

H-1B1 Tymczasowe Wizy Pracownicze oparte na umowie z USA

Umowy o wolnym handlu podpisane z Chile i Singapurem pozwalają w pewnych okolicznościach podjąć tymczasową pracę w Stanach Zjednoczonych wykwalifikowanym obywatelom Chile i Singapuru.  Głównymi wnioskodawcami mogą być jednie obywatele Chile i Singapuru,  natomiast ich małżonkowie i dzieci mogą być obywatelami innych krajów.

Osoby ubiegające się o wizy H-1B1 powinny posiadać ofertę pracy od pracodawcy w wybranym miejscu pracy w Stanach Zjednoczonych, ale pracodawca nie musi wypełniać  formularza I-129 ,Petition for Nonimmigrant Worker, a interesant nie musi uzyskać formularza I-797, Notice of Approval,  przed złożeniem podania wizowego.  Pracodawca musi natomiast, przed ubieganiem się o wizę, złożyć wniosek w Departamencie Pracy o  świadectwo pracy dla pracownika zagranicznego (Application for Foreign Labor Certification). Więcej informacji na temat wizy H-1B1 można znaleźć na stronie: https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/temporary.html .

H-2A (tymczasowi pracownicy rolni)
Wiza H-2A umożliwia pracodawcom amerykańskim zatrudnienie obcokrajowców w Stanach Zjednoczonych do tymczasowej pracy w rolnictwie, do wykonywania której brakuje pracowników amerykańskich. Wiza nieimigracyjna H-2A dotyczy osób, które ubiegają się o tymczasową pracę w rolnictwie w Stanach Zjednoczonych. Pracodawca z USA (lub związek amerykańskich producentów rolnych zwany współpracodawcą) musi złożyć formularz I-129: petycję w imieniu pracownika nie-imigranta.

Wiza H-2B (pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani)
Ta wiza jest przeznaczona dla pracowników udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej do Stanów Zjednoczonych w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone zapotrzebowanie. Pracodawca powinien uzyskać z Departamentu Pracy specjalne zaświadczenie potwierdzające, że w USA brakuje pracowników wykonujących rodzaj pracy, którego dotyczy petycja.

H-3 (staż)
Wiza H-3 jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych, aby odbyć maksymalnie dwuletni staż zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie lub szkolenie. Za staż można otrzymywać wynagrodzenie i można wykonywać praktyczną pracę. Staż nie może być wykorzystany w celu uzupełnienia zatrudnienia ani być stażem, który jest dostępny w kraju pochodzenia stażysty.

H-4 (małżonkowie i dzieci)
Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia posiadaczy ważnej wizy H mogą otrzymać wizę H-4 w celu towarzyszenia posiadaczowi wizy H w Stanach Zjednoczonych. Wiza H-4 nie upoważnia ich jednak do podjęcia pracy w USA.  Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci

L-1 (pracownicy oddelegowani do oddziału firmy)
Wiza L-1 przeznaczona jest dla pracowników międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowanych do oddziału macierzystego bądź filii swojej firmy w Stanach Zjednoczonych. Może to być firma ze Stanów Zjednoczonych lub koncern zagraniczny. Do ubiegania się o wizę L-1 kwalifikują się osoby na stanowisku kierowniczym lub wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz oddelegowane do pełnienia stanowiska na podobnym poziomie w firmie amerykańskiej, ale niekoniecznie na takim samym stanowisku jak dotychczas. Dodatkowo osoby te muszą udokumentować, że były zatrudnione w danej firmie poza terytorium USA nieprzerwanie przez przynajmniej rok, a praca ta miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat. O wizę L-1 można się ubiegać po otrzymaniu przez firmę z USA lub filię firmy zatwierdzonej przez Urząd Imigracyjny USCIS petycji ogólnej (typu „blanket”) lub indywidualnej.

L-2 (małżonkowie i dzieci)
Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia posiadacza wizy L mogą ubiegać się o wizę L-2. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci.  Zgodnie z niedawną zmianą w prawie małżonkowie mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę. Małżonek musi wjechać do Stanów Zjednoczonych na podstawie własnej wizy L-2 i złożyć formularz I-765 (dostępny w Urzędzie Imigracyjnym USCIS) oraz wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku. Dzieci nie są uprawnione do podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych.

O
Wizy kategorii O są przyznawane osobom wykazującym wyjątkowe uzdolnienia w dziedzinach takich jak: nauka, sztuka, edukacja, biznes i sport oraz posiadającym szczególne osiągnięcia w kinematografii i produkcji telewizyjnej oraz ich osobom towarzyszącym.

P (artyści, wykonawcy estradowi)
Wizy P przyznawane są niektórym sportowcom, wykonawcom oraz osobom towarzyszącym artystom podczas występów w Stanach Zjednoczonych.

Q
Wiza Q jest przyznawana osobom udającym się do Stanów Zjednoczonych w ramach programu międzynarodowej wymiany kulturowej, która ma na celu organizację praktycznych szkoleń, a także pracy związanej z prezentowaniem historii, kultury i tradycji ojczystego kraju. Uczestnicy programu powinni posiadać petycję zatwierdzoną wcześniej przez Urząd Imigracyjny (USCIS). Petycję składa sponsor.

Kiedy ubiegać się o wizę

Podania o wizę H, L, O, P lub Q mogą być rozpatrywane w ambasadzie maksymalnie 90 dni przed rozpoczęciem zatwierdzonego okresu zatrudnienia podanego na formularzu I-797. Należy jednak uwzględnić w planach podróży, że ze względu na przepisy federalne można z tą wizą ubiegać się o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych jedynie w ciągu dziesięciu dni od daty zatwierdzonego zatrudnienia, podanej na formularzu I-797.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

Osoby ubiegające się o wizę H, L, O, P lub Q muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • Formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,.
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 190 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty,
 • osoby ubiegające się o wizę L-1 na podstawie petycji ogólnej (typu „blanket”) muszą wnieść opłatę związaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć (więcej informacji o tej opłacie znajduje się tutaj).
 • numer wydrukowany na zatwierdzonej petycji I-129. Papierowe kopie formularza I-797 nie są wymagane podczas rozmowy z konsulem.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do Ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i zgodnie z prawem.

Osoby ubiegające się o wizę po raz pierwszy mogą zaoszczędzić czas przynosząc następujące dokumenty na rozmowę:

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym dyplomy z uczelni wyższych,
 • oryginalne pisma od obecnych i poprzednich pracodawców z wyszczególnieniem stanowiska pracy, realizowanych projektów i okresu zatrudnienia,
 • posiadacze wiz H-1B będący obecnie zatrudnieni są proszeni o przedłożenie pasków wypłaty z bieżącego roku kalendarzowego oraz zeznań podatkowych (formularz IRS 1040 oraz W-2) za wszystkie lata zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Należy przynieść:
  • paski wypłaty z obecnego lub ostatniego miejsca pracy,
  • nazwiska i numery telefonów przełożonych w obecnym i poprzednich miejscach pracy,
  • zyciorys

Małżonkowie i dzieci

Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. 

Małżonkowie i dzieci powinni przynieść wszystkie dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o wizę nieimigracyjną oraz:

 • oryginał aktu małżeństwa (małżonkowie) i/lub akt urodzenia (dzieci stanu wolnego poniżej 21 roku życia),
 • pismo od pracodawcy potwierdzające kontynuację zatrudnienia,
 • Numer zatwierdzonej petycji złożonej dla głównego wnioskodawcy znajdujący się na formularzach I-129 lub I-797.

Więcej informacji

Więcej informacji o wizach H, L, O, P i Q można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu, zakładka „Temporary Workers” („Pracownicy tymczasowi”).