Jesteś tutaj: Strona główna / Wizy dla pracowników instytucji religijnych

Wizy dla pracowników instytucji religijnych

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wiza typu R jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celu prowadzenia tymczasowej działalności związanej z posługą religijną zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie (INA), 101(a)(15)(R).

Wymagania

Pracownicy instytucji religijnych to m.in. osoby upoważnione przez uznane organizacje do wypełniania posługi religijnej oraz innych obowiązków wykonywanych zazwyczaj przez upoważnionych duszpasterzy danej religii, oraz pracownicy z powołaniem religijnym lub wykonujący zawód związany z religią. Aby uzyskać wizę dla pracowników instytucji religijnych należy spełnić następujące kryteria:

 • Trzeba być członkiem wspólnoty wyznaniowej, która jest organizacją religijną nie nastawioną na zysk i zarejestrowaną w USA.
 • Wspólnota wyznaniowa oraz jej odłamy, o ile dotyczy, muszą posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatków lub kwalifikować się do takiego zwolnienia.
 • Należy:
  a) być członkiem wspólnoty wyznaniowej przez dwa lata bezpośrednio poprzedzające dzień złożenia wniosku,
  b) planować podjąć pracę duchownego we wspólnocie, lub pracę w organizacji działającej w dobrej wierze i nie nastawionej na zysk (lub filii takiej organizacji zwolnionej z odprowadzania podatku),
  c) mieszkać na stałe i przebywać poza USA na rok przed wyjazdem w razie wcześniejszego pięcioletniego pobytu w USA w ramach tej kategorii.

Nie ma wymogu wykazania, że nie mają Państwo zamiaru opuszczenia stałego miejsca zamieszkania za granicą. Jednak należy mieć zamiar wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych po upływie legalnego pobytu i nie mogą występować jakiekolwiek przesłanki czy dowody świadczące inaczej.

Petycje

Przyszły pracodawca musi złożyć formularz I-129, petycję dla pracownika nieimigracyjnego w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS). Szczegółowe informacje o składaniu formularza I-129 oraz wymaganiach znajdują się na stronie internetowej USCIS, R-1: tymczasowi pracownicy instytucji religijnych.

Uwaga: Przyszli pracodawcy powinni złożyć petycje niezwłocznie (ale nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem proponowanej pracy) z uwagi na czas rozpatrywania petycji i wniosku o wizę.

Petycja, formularz I-129, musi być zatwierdzona przed ubieganiem się o wizę w ambasadzie. Po zatwierdzeniu petycji pracodawca lub agent otrzyma formularz I-797 (Notice of Action), czyli zawiadomienie o zatwierdzeniu petycji. Podczas rozmowy urzędnik konsularny zweryfikuje, czy petycja została zatwierdzona w systemie PIMS (Petition Information Management Service) Departamentu Stanu.

Należy przynieść numer petycji I-129 na rozmowę w ambasadzie, aby można było zweryfikować, czy petycja została zatwierdzona. Przypominamy, że zatwierdzenie petycji nie gwarantuje wydania wizy, jeśli okaże się, że dana osoba nie spełnia wymagań do otrzymania wizy na mocy prawa imigracyjnego USA.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W przypadku ubiegania się o wizę dla pracowników instytucji religijnych należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty,.
 • numer zatwierdzonej petycji I-129, Zwracamy uwagę, że formularz I-797 nie jest już wymagany podczas rozmowy.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

Dodatkowe dokumenty mogą przydać się, ale urzędnicy konsularni określają, czy spełniają Państwo wymagania do uzyskania wizy głównie na podstawie rozmowy wizowej. Innymi słowy dodatkowe dokumenty można dostarczyć dobrowolnie i mają one drugorzędne znaczenie.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do Ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:

 • pismo od osoby upoważnionej z określonej jednostki organizacji zatrudniającej poświadczające, że byli Państwo członkami w pełnym lub częściowym zakresie wspólnoty religijnej poza Stanami Zjednoczonymi, że zagraniczna i amerykańska organizacja należą do tej samej wspólnoty wyznaniowej oraz, że bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wizę R byli Państwo członkami wspólnoty religijnej przez wymagane minimum 2 lata,
 • osoby duchowne muszą udowodnić, że są upoważnione do pełnienia posługi religijnej w danej wspólnocie wyznaniowej. Obowiązki należy opisać szczegółowo; lub
 • w przypadku specjalistów należy wykazać, że posiadają Państwo przynajmniej tytuł licencjata lub równoważny, a tytuł taki jest wymagany do pełnienia takiego zawodu; lub
 • w przypadku pracowników z powołania, że są Państwo wykwalifikowani, jeśli praca wiąże się z tradycyjną funkcją religijną,
 • uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia, w tym wysokość i źródło wynagrodzenia, inne rodzaje wynagrodzenia takie jak wyżywienie i zakwaterowanie, oraz wszelkie inne świadczenia o wartości pieniężnej, a także oświadczenie, czy takie wynagrodzenie będzie płatne w zamian za świadczone usługi,
 • nazwa i lokalizacja określonej jednostki wspólnoty wyznaniowej lub jej odłamu, dla których będą Państwo świadczyć usługi,
 • w przypadku podjęcia pracy w organizacji, która jest filią wspólnoty wyznaniowej, opis charakteru stosunku między organizacjami,
 • potwierdzenie aktywów organizacji religijnej i sposobu działania,
 • statut organizacji zgodnie z obowiązującym prawem stanowym.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wizach dla pracowników instytucji religijnych proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.