Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza dla uczestników wymiany

Wiza dla uczestników wymiany

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatele zagraniczni udający się do Stanów Zjednoczonych w celu udziału w programie wymiany są mile widziani. Przed ubieganiem się o wizę uczestnicy programów wymiany muszą uzyskać zatwierdzenie upoważnionego sponsora programu. Po zatwierdzeniu uczestnicy programu otrzymają od instytucji edukacyjnej lub sponsorów programu dokumentację wymaganą do ubiegania się o wizę.

Wiza J jest przeznaczona dla uczestników programów wymiany i służy wymianie osób, wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie kształcenia, sztuki i nauki. Do programów kwalifikują się studenci wszystkich poziomów studiów, stażyści odbywający praktyki w firmach, instytucje i agencje, nauczyciele szkół podstawowych, średnich i zawodowych; kadra uniwersytecka udająca się w celu nauczania lub prowadzenia badań w szkołach wyższych, stypendyści; stażyści medycyny; obcokrajowcy udający się w celu podróżowania, obserwacji, konsultacji, badań, szkolenia lub prezentowania specjalistycznej wiedzy lub umiejętności bądź biorący udział w zorganizowanych programach.

Małżonkowie i dzieci

• Współmałżonkowie i dzieci stanu wolnego poniżej 21 roku życia, którzy chcą towarzyszyć lub dołączyć w późniejszym terminie do posiadacza wizy J-1 w trakcie trwania jego programu, mogą ubiegać sie o wizę J-2,   w zależności od kategorii programu. Sponsor musi wystawić osobne formularze DS-2019, które są niezbędne do ubiegania się o wizę J-2. Należy również przedstawić kopię wizy J-1 głównego wnioskodawcy oraz dowód pokrewieństwa.
• Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci
•  Dzieci poniżej 21 roku życia posiadające wizę J-2 mogą uczęszczać do szkoły w USA i nie muszą ubiegać się o wizę studencką F.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W celu ubiegania się o wizę J należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • jeśli program w ramach wizy J nie jest sponsorowany przez rząd Stanów Zjednoczonych (tj. kod programu nie zaczyna się od G1, G2, G3 lub G7), należy przedłożyć potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty.
 • zatwierdzony formularz DS-2019 z programu wymiany z USA.

Uwaga:  Od 26 czerwca zaczęto wydawać nowe  formularze DS-2019. Formularze wydane przed tą data będą akceptowane do 1 lipca 2016 roku. Po tej dacie będą honorowane tylko nowe formularze.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2

Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Uwaga: jeśli program w ramach wizy J jest sponsorowany przez rząd Stanów Zjednoczonych (kod programu zaczyna się od G1, G2, G3 lub G7) nie należy wnosić opłaty wizowej MRV fee.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Uwaga: Aby umówić się na rozmowę z konsulem, osoby ubiegające się o wizę w ramach programu sponsorowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych (kod programu zaczyna się od G1, G2, G3 lub G7) powinny skontaktować się drogą mailową pisząc na adres podany poniżej. Prosimy podać swój numer telefonu, aby pracownik konsulatu skontaktował się z Państwem telefonicznie lub drogą mailową w celu wyznaczenia spotkania.

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie, jeżeli nie zostało wgrane do formularza DS-160, lub jeżeli nie spełnia wymaganych kryteriów.
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.
 • Formularz DS-2019
 • Formularz DS-7002  (Training/Internship Placement Plan), jeżeli dotyczy.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i zgodnie z prawem.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające silne więzi finansowe, społeczne i rodzinne w kraju pochodzenia, które skłaniają do powrotu do kraju ojczystego po zakończeniu programu nauki w USA,
 • dokumenty finansowe i inne, które Państwa zdaniem uzasadniają wniosek i stanowią wiarygodny dowód na posiadanie funduszy na pokrycie wszelkich wydatków związanych z pierwszym rokiem nauki oraz dostęp do funduszy wystarczających do pokrycia wszystkich wydatków podczas pozostałego pobytu w Stanach Zjednoczonych,
 • kserokopie wyciągów z banku nie będą przyjmowane, chyba że zostaną przedłożone do wglądu oryginały wyciągów z banku lub książeczek oszczędnościowych,
 • jeśli są Państwo sponsorowani finansowo przez inną osobę, należy przynieść dowód relacji, jaka łączy Państwa ze sponsorem (Państwa akt urodzenia), aktualne zeznania podatkowe sponsora oraz książeczki oszczędnościowe sponsora i/lub potwierdzenie założenia lokaty,
 • dokumenty akademickie potwierdzające przygotowanie do podjęcia nauki. Przydatne dokumenty obejmują wykazy ocen (preferowane są oryginały), świadectwa egzaminów publicznych (matura itd.), wyniki standardowych testów (SAT, TOEFL itp.) oraz dyplomy.

Małżonkowie i dzieci – dodatkowe dokumenty

Małżonkowie i dzieci muszą przedłożyć:

 • dokument potwierdzający relację łączącą z małżonkiem i/lub dzieckiem (np. akt małżeństwa i urodzenia),
 • małżonkowie lub dzieci muszą mieć własny formularz DS-2019. Formularz ten jest wymagany do otrzymania wizy niezbędnej do wjazdu małżonków / dzieci do Stanów Zjednoczonych z posiadaczem wizy uczestnika programów wymiany lub dołączenia w późniejszym czasie.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wizach dla uczestników programów wymiany należy odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.