Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów

Wiza dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wiza dla przedstawicieli mediów (I) jest wizą nieimigracyjną przeznaczoną dla przedstawicieli zagranicznych mediów, posiadających biuro poza granicami USA, tymczasowo podróżujących do USA w celach związanych ze swoim zawodem. Niektóre procedury i opłaty z tytułu prawa imigracyjnego wynikają z przepisów kraju osoby podróżującej, przy czym USA stosuje podobne praktyki, co określa się „zasadą wzajemności”. Procedury wydawania wiz przedstawicielom mediów zagranicznych danego kraju uwzględniają fakt, czy przepisy kraju osoby ubiegającej się o wizę oferują podobne przywileje przedstawicielom mediów z USA, zgodnie z zasadą wzajemności.

Wymagania

Na mocy prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych, aby kwalifikować się do uzyskania wizy dla przedstawicieli mediów, należy spełniać określone wymagania.

Wizy dla przedstawicieli mediów przeznaczone są dla „przedstawicieli zagranicznych mediów”, w tym członków branży prasowej, radiowej, filmowej i poligraficznej, których praca jest niezbędna do funkcjonowania mediów zagranicznych, takich jak reporterzy, ekipy filmowe, redaktorzy oraz osoby na podobnych stanowiskach, które zgodnie z prawem imigracyjnym USA podróżują do USA w celu realizowania obowiązków zawodowych. Siedziba organizacji medialnej będącej pracodawcą osoby ubiegającej się o wizę musi znajdować się poza granicami USA. Aby móc ubiegać się o wizę dla przedstawicieli mediów, wykonywane obowiązki powinny dotyczyć głównie informacji oraz być zasadniczo związane z procesem zbierania informacji, pracą reporterską dotyczącą aktualnych wydarzeń. Urzędnik konsularny zweryfikuje, czy dane obowiązki kwalifikują daną osobę do ubiegania się o wizę dla przedstawicieli mediów. Praca w charakterze reportera wydarzeń sportowych zazwyczaj uprawnia do ubiegania się o wizę dla przedstawicieli mediów. Przykłady innych działalności związanych z mediami to m.in:

 • podstawowy personel zagranicznych mediów informacyjnych biorący udział w filmowaniu bieżących wydarzeń lub realizacji filmu dokumentalnego,
 • personel mediów zaangażowany w produkcję lub dystrybucję filmu może ubiegać się o wizę dla przedstawicieli mediów jedynie jeśli filmowany materiał będzie służył rozpowszechnianiu wiadomości lub bieżących informacji. Dodatkowo, główne źródło finansowania produkcji musi pochodzić spoza USA,
 • dziennikarze pracujący na zasadzie kontraktu. Osoby posiadające listy uwierzytelniające wystawione przez profesjonalne organizacje dziennikarskie, pracujące na zasadzie kontraktu w związku z produkcją, której efekt ma być wykorzystany przez media informacyjne lub kulturowe za granicą do rozpowszechniania informacji lub bieżących wiadomości do celów komercyjnych lub reklamowych. Należy mieć na uwadze, że wymagana jest ważna umowa o pracę,
 • pracownicy niezależnych wytwórni, o ile posiadają listy uwierzytelniające wystawione przez profesjonalne organizacje dziennikarskie,
 • zagraniczni dziennikarze pracujący dla oddziałów lub filii amerykańskich stacji, redakcji lub innych przedstawicielstw mediów, jeśli przyjazd dziennikarza do USA związany jest z reportażem przeznaczonym wyłącznie dla odbiorców zagranicznych,
 • akredytowani przedstawiciele biur podróży, kontrolowanych, zarządzanych lub subsydiowanych w całości lub części przez państwo, których głównym celem jest rozpowszechnianie informacji turystycznych na temat tego kraju, a którzy nie są uprawnieni do otrzymania wizy A-2,
 • przemysłowe informacje techniczne. Pracownicy amerykańskich biur organizacji zajmujących się dystrybucją przemysłowych informacji technicznych.

Dziennikarze wykonujący zawód na zasadzie „wolnego strzelca” będą brani pod uwagę przy ubieganiu się o wizę I, o ile spełniają poniższe kryteria. Dziennikarz powinien::

 • posiadać listy uwierzytelniające wystawione przez profesjonalną organizację dziennikarską,
 • być zatrudnionym na zasadzie kontraktu przez instytucję medialną,
 • zajmować się rozpowszechnianiem wiadomości lub bieżących informacji w celach innych niż komercyjne lub reklamowe.

Osoby zajmujące się fotografią mają możliwość wjazdu do USA na podstawie wizy B-1 w celu wykonywania zdjęć, pod warunkiem, że nie otrzymują dochodów ze źródeł w USA.

Ograniczenia

Obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) pragnący udać się tymczasowo do USA jako przedstawiciele zagranicznych mediów podczas wykonywania czynności zawodowych związanych z mediami lub dziennikarstwem powinni przed przyjazdem do USA uzyskać wizę dla przedstawicieli mediów. Nie są oni uprawnieni do podróżowania bez wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego ani też na podstawie wizy na pobyt czasowy (kategorii B). Podjęcie próby przekroczenia granicy na tej podstawie może skutkować odmową wjazdu do USA ze strony urzędnika Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na poniższej liście wymieniono sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z wizy na pobyt czasowy lub Programu Ruchu Bezwizowego

Podróżowanie z wizą turystyczną

Wiza turystyczna może być wykorzystana, jeśli celem podróży jest:

Udział w spotkaniu lub konferencji
Przedstawiciele mediów podróżujący do USA w celu wzięcia udziału w spotkaniach lub konferencjach wyłącznie, jako uczestnicy, bez zamiaru przeprowadzania reportażu na ten temat podczas pobytu w USA lub po powrocie, mogą podróżować z wizą turystyczną. Prawo imigracyjne odmiennie traktuje przypadki „podejmowania czynności zawodowych”.

Gościnne wystąpienia, wykłady lub inna działalność akademicka
Przedstawiciele mediów udający się do USA w celu prowadzenia gościnnych wystąpień, wykładów lub innej typowej działalności akademickiej w powiązanych lub stowarzyszonych instytucjach non-profit, organizacjach badawczych non-profit, rządowych organizacjach badawczych lub innych instytucjach szkolnictwa wyższego, z których osoba ubiegająca się o wizą otrzyma honorarium, powinni posiadać wizę turystyczną. Jednak czynności związane z wystąpieniami w ramach jednej instytucji nie mogą trwać dłużej niż dziewięć dni, a otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie w trakcie ostatnich sześciu miesięcy nie może pochodzić od więcej niż pięciu instytucji.

Zakup sprzętu do celów medialnych
Pracownicy zagranicznych oddziałów mediów mogą korzystać z wizy turystycznej w celu dokonywania zakupów sprzętu lub praw nadawczych lub przyjmowania zamówień na zagraniczny sprzęt lub prawa nadawcze, gdyż czynności te spełniają kryteria typowych czynności biznesowych.

Urlop
Dziennikarz mediów zagranicznych może korzystać podczas podróży urlopowych do USA z wizy turystycznej, o ile podróż ta nie będzie związana z realizacją reportażu.

Podróżowanie na podstawie wizy do pracy tymczasowej

Podczas gdy określone czynności wyraźnie kwalifikują do ubiegania się o wizę dla przedstawicieli mediów, ponieważ z natury związane są ze zbieraniem informacji i wiadomości, wiele innych czynności nie spełnia tych kryteriów. Każdy wniosek jest rozpatrywany z uwzględnieniem wszelkich aspektów danego przypadku. Urzędnik konsularny weryfikuje fakt, czy cel podróży ma przede wszystkim charakter informacyjny i czy jest zasadniczo związany z procesem gromadzenia informacji, aby zdecydować, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania wizy dla przedstawicieli mediów Na poniższej liście wymieniono sytuacje, gdy wymagane jest posiadanie wizy dla pracowników tymczasowych typu H, O lub P, zamiast wizy dla przedstawicieli mediów (I).

Wiza dla pracowników tymczasowych może być wykorzystana, jeśli celem podróży jest:

Tworzenie materiału filmowego dla celów komercyjnych lub reklamowych
Wiza dla przedstawicieli mediów nie może być wykorzystana przez osoby, które udają się do USA w celu filmowania lub pracy nad filmem przeznaczonym przede wszystkim do celów komercyjnych i reklamowych. W tym przypadku wymagana jest wiza dla pracowników tymczasowych.

Osoby wykonujące czynności pomocnicze jak korektorzy tekstu, bibliotekarze i scenografowie
Osoby zaangażowane w czynności pomocnicze takie jak korekta tekstu, bibliotekarstwo, scenografia itp. nie są uprawnione do otrzymania wiz dla pracowników mediów i powinny ubiegać się o wizy innych kategorii, takich jak wizy typu H, O lub P.

Programy o znamionach wydarzeń scenicznych, telewizyjnych show oraz teleturniejów Programy, które wiążą się z organizacją wydarzeń scenicznych lub aranżowanych, nawet te odbywające się bez scenariusza, jak odbywające się na żywo telewizyjne show czy teleturnieje, zasadniczo pozbawione są czynnika informacyjnego i nie są związane z dziennikarstwem. Podobnie programy dokumentalne mające na celu odtworzenie wydarzeń z zaangażowaniem aktorów nie są uznawane za informacyjne. Członkowie zespołów zaangażowanych do pracy przy takich produkcjach nie mogą ubiegać się o wizę dla przedstawicieli mediów. Spółki telewizyjne, radiowe i filmowe mogą starać się uzyskać fachową poradę od prawnika ds. imigracyjnych specjalizującego się w pracy mediów przy organizacji bieżących projektów.

Produkcje artystyczne
Przedstawiciele mediów podróżujący do USA w celu brania udziału w produkcji o charakterze artystycznym (w których zaangażowani są aktorzy) nie kwalifikują się do otrzymania wizy dla przedstawicieli mediów. Spółki telewizyjne, radiowe i filmowe mogą starać się uzyskać fachową poradę od prawnika ds. imigracyjnych specjalizującego się w pracy mediów przy organizacji bieżących projektów.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie lub dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia, którzy chcą dołączyć do posiadaczy ważnej wizy w Stanach Zjednoczonych na czas pobytu muszą uzyskać pochodną wizy I.

Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci.

W przypadku, gdy małżonkowie i/lub dzieci nie zamierzają towarzyszyć posiadaczowi wizy przez cały czas pobytu w USA, a podróżować w celach turystycznych, powinni podjąć starania o uzyskanie wizy na pobyt czasowy (B-2).

Wizy pochodne dla wiz I nie upoważniają małżonków i dzieci do podjęcia pracy w USA. Aby podjąć pracę, małżonkowie lub dzieci muszą uzyskać odpowiednią wizę.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W celu ubiegania się o wizę I należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty,
 • dowód zatrudnienia:
  • dziennikarz na etacie: pismo od pracodawcy z wyszczególnieniem nazwiska, zajmowanego stanowiska oraz celu i czasu planowanego pobytu w USA,
  • dziennikarz pracujący jako „wolny strzelec” zatrudniony na zasadzie kontraktu przez instytucję medialną: kopia kontraktu z instytucją medialną z wyszczególnieniem nazwiska, zajmowanego stanowiska, okresu obowiązywania kontraktu oraz celu czasu planowanego pobytu w USA,
  • członkowie ekip filmowych: pismo od pracodawcy z wyszczególnieniem nazwiska, zajmowanego stanowiska, tytułu i krótkiego opisu realizowanego programu oraz celu i czasu planowanego pobytu w USA,
  • niezależne wytwórnie zakontraktowane przez instytucję medialną: pismo od organizacji kontraktującej pracę z wyszczególnieniem nazwiska, zajmowanego stanowiska, tytułu i krótkiego opisu realizowanego programu oraz celu i czasu wymaganego na filmowanie w USA.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia dotyczącego umówionej rozmowy,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:

 • legitymacja prasowa/listy uwierzytelniające,
 • pismo od pracodawcy z określeniem celu podróży, planowanego czasu pobytu, stażu pracy u danego pracodawcy oraz liczby lat doświadczenia zawodowego w dziennikarstwie.

Małżonkowie i dzieci – dodatkowe dokumenty
Jeśli małżonek i/lub dziecko składać wniosek o wizę w innym czasie, wraz z wnioskiem wymagana będzie kopia udzielonej wizy dla przedstawicieli mediów.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wizach dla przedstawicieli mediów i dziennikarzy proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.