Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza studencka

Wiza studencka

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Zagraniczni obywatele udający się do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia nauki są mile widziani. Przed ubieganiem się o wizę studenci muszą zostać przyjęci do szkoły lub programu. Po przyjęciu instytucje edukacyjne udostępnią wszystkie dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wizę.

Informacje o wizach i wymagania

Wiza F-1
Jest to najbardziej powszechny rodzaj wizy studenckiej. Osoby planujące podjąć naukę w amerykańskiej szkole, na przykład na uniwersytecie, w innym ośrodku akademickim, szkole średniej lub językowej powinny starać się o wizę F-1. Wiza F-1 jest również wymagana w przypadku kursów, w ramach których zajęcia odbywają się w wymiarze powyżej 18 godzin tygodniowo.

Wiza M-1
Osoby planujące podjąć praktyki zawodowe w celu podniesienia kwalifikacji o charakterze innym niż naukowo-akademicki powinny ubiegać się o wizę M-1.

Więcej informacji o tych wizach i możliwościach studiowania w Stanach Zjednoczonych można znaleźć na stronie internetowej Education USA.

Szkoły publiczne w USA

Prawo USA nie zezwala zagranicznym uczniom na uczęszczanie do publicznej szkoły podstawowej (od przedszkola do klasy 8) ani na udział w programie edukacyjnym dla dorosłych finansowanym ze środków publicznych. W związku z tym wizy F-1 nie mogą być wydawane na naukę w takich szkołach.

Wiza F-1 może być przeznaczona dla osób chcących uczęszczać do publicznej szkoły średniej (klasy 9 do 12), ale okres uczęszczania do takiej szkoły ograniczony jest do 12 miesięcy. Na formularzu I-20 szkoła musi również podać informację, czy student dokonał niesubwencjonowanej opłaty za naukę oraz kwotę wpłaconą przez studenta w tym celu.

Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach prawnych związanych z wizą F-1, proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.

Uwaga: posiadacze wiz A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 lub podobnych wiz nieimigracyjnych mogą zapisać się do publicznej szkoły podstawowej i średniej.

Pomoc w znalezieniu szkoły w USA
Zachęcamy studentów chcących zapisać się do amerykańskiej instytucji edukacyjnej do odwiedzenia Centrum Doradztwa Edukacyjnego Ambasady (http://poland.usembassy.gov/poland/programs/education-advising-center.html).

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W celu ubiegania się o wizę F lub M należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty.
 • zatwierdzony formularz I - 20

Uwaga:  Od 26 czerwca 2015 roku zaczęto wydawać nowe  formularze I-20. Formularze wydane przed tą data będą akceptowane do 1 lipca 2016 roku. Po tej dacie będą honorowane tylko nowe formularze.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające silne więzi finansowe, społeczne i rodzinne w kraju pochodzenia, które skłaniają do powrotu do kraju ojczystego po zakończeniu programu nauki w USA,
 • dokumenty finansowe i inne, które Państwa zdaniem uzasadniają wniosek i stanowią wiarygodny dowód na posiadanie funduszy na pokrycie wszelkich wydatków związanych z pierwszym rokiem nauki oraz dostęp do funduszy wystarczających do pokrycia wszystkich wydatków podczas pozostałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Osoby ubiegające się o wizę M-1 muszą wykazać zdolność do pokrycia kosztów nauki i utrzymania przez cały okres planowanego pobytu,
 • kserokopie wyciągów z banku nie będą przyjmowane, chyba że zostaną przedłożone do wglądu oryginały wyciągów z banku lub książeczek oszczędnościowych,
 • jeśli są Państwo sponsorowani finansowo przez inną osobę, należy przynieść dowód relacji, jaka łączy Państwa ze sponsorem (akt urodzenia), aktualne zeznania podatkowe sponsora oraz książeczki oszczędnościowe sponsora i/lub potwierdzenie założenia lokaty
 • dokumenty akademickie potwierdzające przygotowanie do podjęcia nauki. Przydatne dokumenty obejmują wykazy ocen (preferowane są oryginały), świadectwa egzaminów publicznych (matura itd.), wyniki standardowych testów (SAT, TOEFL itp.) oraz dyplomy.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie i/lub dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia, którzy chcą dołączyć do posiadaczy ważnej wizy F lub M w Stanach Zjednoczonych na czas ich pobytu, muszą uzyskać wizy pochodne wiz F lub M.  Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci.

Nie ma wizy pochodnej dla rodziców posiadaczy wizy F lub M.

W przypadku, gdy rodzina nie zamierza towarzyszyć posiadaczowi wizy przez cały czas jego pobytu w USA, a pragnie go jedynie odwiedzić, należy podjąć starania o uzyskanie wizy na pobyt tymczasowy (B-2).

Wizy pochodne dla wiz F lub M nie upoważniają małżonków i dzieci do podjęcia pracy w USA. W razie chęci podjęcia zatrudnienia małżonkowie i dzieci muszą uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą.

Małżonkowie i dzieci – dodatkowe dokumenty
W przypadku małżonków i dzieci należy dodatkowo dostarczyć:

 • dokument potwierdzający relację studenta z małżonkiem i/lub dzieckiem (np. akt małżeństwa lub urodzenia),
 • zaleca się, aby członkowie rodziny ubiegali się o wizę w tym samym czasie, ale jeśli małżonek i/lub dziecko musi ubiegać się o wizę oddzielnie w późniejszym terminie, należy przynieść wraz z wymaganymi dokumentami kopię paszportu i wizy posiadacza wizy studenckiej,
 • małżonkowie lub dzieci muszą mieć własny formularz I-20.

Pozostałe informacje

Opcjonalne praktyczne szkolenie (OPT)
Posiadacze wizy F-1 mogą kwalifikować się do maksymalnie 12-miesięcznego opcjonalnego praktycznego szkolenia po ukończeniu wszystkich kursów wymaganych do zakończenia studiów (nie włączając pracy dyplomowej lub tego typu pracy) lub po spełnieniu wszystkich wymagań. Szkolenie OPT jest niezależne od pracy naukowej studenta, a czas poświęcony na szkolenie OPT nie wpłynie na program naukowy studenta lub na datę zakończenia nauki. Studenci ubiegający się o wizę F w celu realizacji szkolenia OPT mogą przedłożyć formularz I-20 z oryginalną datą zakończenia studiów, która już mogła upłynąć. Jednakże na formularzu I-20 musi być adnotacja określonego pracownika szkoły potwierdzająca zgodę na program OPT, który będzie się odbywać po zakończeniu standardowego okresu pobytu. Ponadto studenci muszą uzyskać z Urzędu Imigracyjnego USCIS zgodę na program praktycznego szkolenia lub potwierdzenie, że wniosek został złożony i jest rozpatrywany w postaci zatwierdzonego pozwolenia na pracę lub formularza I-797.

Ważność wizy studenckiej po przerwie w nauce
Studenci, którzy mieli ponad pięciomiesięczną przerwę w nauce, muszą ubiegać się o nową wizę F-1 lub M-1, aby powrócić do szkoły po podróży zagranicznej, jak wyjaśniono poniżej.

Studenci w Stanach Zjednoczonych
Zgodnie z prawem imigracyjnym studenci (posiadacze wiz F-1 lub M-1) mogą stracić status studenta, jeśli nie podejmą ponownie studiów w ciągu pięciu miesięcy od daty przeniesienia do innej szkoły lub programu. W razie utraty statusu studenta, o ile Urząd Imigracyjny nie przywróci tego statusu, wiza F lub M traci ważność i uniemożliwia powrót do Stanów Zjednoczonych. W celu przywrócenia statusu studenta, proszę odwiedzić stronę internetową Urzędu Imigracyjnego USCIS, gdzie można uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wniosku o wydłużenie/zmianę statusu nie-imigranta (formularz I-539)

Studenci powracający do Stanów Zjednoczonych z zagranicznej podróży
Studenci opuszczający USA na pięć miesięcy lub dłużej mogą utracić status wizy F-1 lub M-1, chyba że pobyt za granicą jest związany z realizowanym programem nauki. Przed udaniem się w podróż studenci powinni skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem szkoły w celu ustalenia, czy ich pobyt za granicą ma związek z programem nauki.

Jeśli w miejscu wjazdu powracający z ponad pięciomiesięcznej podróży student okaże inspektorowi imigracyjnemu Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic (CBP) wcześniej używaną, z niewygasłą ważnością wizę F-1 lub M-1, inspektor imigracyjny CBP może nie zezwolić studentowi na wjazd ze względu na nieważną wizę nieimigracyjną. CBP może również anulować wizę po wyrażeniu przez studenta zgody na wycofanie wniosku o wjazd. W związku z powyższym, aby wznowić studia w razie ponad pięciomiesięcznej nieobecności niezwiązanej z odbywanym kursem, zaleca się studentom ubieganie się o nową wizę w zagranicznej ambasadzie przed podróżą do Stanów Zjednoczonych.