Jesteś tutaj: Strona główna / Treaty Traders and Treaty Investors Visas

Wizy dla przedsiębiorców (E-1)

i dla inwestorów (E-2)

 

Na tej stronie:


Informacje ogólne

     Wizy dla przedsiębiorców (E-1) jak i dla inwestorów (E-2) są przeznaczone dla obywateli krajów, które zawarły umowę o handlu i żegludze morskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest na liście takich państw. Aby zapoznać się z listą kliknij tutaj.
     Wizy dla przedsiębiorców (E-1) i inwestorów (E-2) wydawane są osobom, które zamierzają przyjechać do Stanów Zjednoczonych, aby zaangażować się w działalność handlową o dużym znaczeniu, w tym w handel usługami lub technologią, albo rozwijać i kierować przedsiębiorstwem, w którym wnioskodawca zainwestował znaczną ilość kapitału. Posiadacze wiz E muszą opuścić USA po wygaśnięciu statusu wizy E.
     Małżonka/ek i niezamężne dzieci (poniżej 21 roku życia) głównej osoby posiadającej wizę E dla przedsiębiorców, inwestorów czy pracowników przedsiębiorstw mogą również ubiegać się o wizy E. Aby otrzymać wizę E wymienione osoby nie muszą posiadać tego samego obywatelstwa, co osoba główna.
     Wiza E uprawnia przedsiębiorców/inwestorów oraz ich rodziny do przebywania na terenie USA na czas określony przez urzędnika Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wizy E są wizami nieimigracyjnymi, w związku z tym osoby, które posiadają takie wizy mogą przebywać na terenie USA tak długo jak spełnione są warunki wymagane przy ich wydawaniu. Osoby towarzyszące nie mogą podejmować żadnej pracy bez zgody Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Biuro d/s Imigracji i Obywatelstwa w USA. Osoby towarzyszące mogą wystąpić o pozwolenie o pracę po przybyciu do USA.

Wymagania dotyczące wizy dla przedsiębiorców (E-1)

 • Osoba aplikująca musi pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi;
 • Firma handlowa, która zamierza działać w USA musi być zarejestrowana w kraju mającym umowę o handlu ze Stanami Zjednoczonymi, a dokładnie osoby pochodzące z kraju mającego umowę handlową z USA muszą posiadać co najmniej 50% wartości tej firmy;
 • Wymiana handlowa powinna być „znacząca” zarówno w zakresie wielkości jak i ciągłości dostaw i powinna zapewnić rentowną działalność firmy (handel w znaczeniu międzynarodowej wymiany dóbr, usług i technologii). Tytuł własności musi przechodzić z jednej firmy na drugą
 • Handel przedstawicielstwa firmy w USA musi odbywać się głównie między przedstawicielstwem w USA a firmą macierzystą. Ponad 50% handlu międzynarodowego przedsiębiorstwa musi przebiegać między USA a krajem osoby starającej się o wizę E-1;
 • Osoba ubiegająca się o wizę E-1 musi zajmować kierownicze stanowisko albo posiadać bardzo wyspecjalizowane umiejętności, które są niezbędne do efektywnego działania firmy. Pracownicy wykwalifikowani lub niewykwalifikowani nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju. Należy dodać, że mogą być wymagane szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyspecjalizowanych umiejętności osoby starającej się o wizę E-1
 • Osoba starająca się o wizę musi wykazać wolę opuszczenia USA gdy skończy się ważność jego/jej wizy E-1.

Wymagania dotyczące wizy dla inwestorów (E-2)

 • Inwestor, osoba fizyczna lub prawna, powinna pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Co najmniej 50% przedsiębiorstwa musi należeć do osoby pochodzącej z kraju mającego umowę handlową z USA;
 • Inwestycja musi być znacząca a fundusze „nieodwracalnie” zainwestowane. Inwestycja musi być wystarczająca do zapewnienia skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • Inwestycja musi być mieć charakter operacyjny. Nie są brane pod uwagę inwestycje oparte na spekulacji lub niewykazujące żadnej działalności. Wolne środki na rachunku bankowym lub samo posiadanie niezagospodarowanej ziemi nie są uznawanie za inwestycję;
 • Inwestycja nie może być bliska progu opłacalności. W oparciu o przepisy zawarte w 9 Instrukcji dotyczącej Spraw Zagranicznych (FAM) 402.9, przedsiębiorstwo musi albo wykazać znaczący zwrot kapitału znacznie przekraczający koszty utrzymania inwestora lub też przedsiębiorstwo musi mieć zdolność, obecnie lub w przyszłości, do wniesienia istotnego wkładu w gospodarkę;
 • Inwestor musi mieć kontrolę nad funduszami, a inwestycja musi być zagrożona w sensie komercyjnym. Jeżeli środki nie podlegają ryzyku częściowej lub całkowitej utraty, lub łatwo można wycofać się z inwestycji, to inwestycja taka nie jest traktowana jako inwestycja w duchu Ustawy Imigracyjnej (INA) 101 (a) (15) (E) i pkt 9 FAM 402.9. Kapitał nie może pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami przedsiębiorstwa, którego dotyczy inwestycja;
 • Inwestor powinien przyjechać do USA w celu rozwijania przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest głównym inwestorem, powinna zajmować stanowisko kierownicze, albo posiadać specjalistyczną wiedzę. Inni pracownicy, w tym wykwalifikowani, nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju. Należy dodać, że mogą być wymagane szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyspecjalizowanych umiejętności osoby starającej się o wizę E-2;
 • Osoba starająca się o wizę musi wykazać wolę opuszczenia USA gdy skończy się ważność jego/jej wizy E-2.

Jak ubiegać się o wizę

Osoba starająca się o wizę E musi umówić się na rozmowę z konsulem korzystając z elektronicznego systemu umawiania spotkań. Aby umówić się na spotkanie w sprawie wizy E należy wykonać następujące kroki:  

Krok 1
Wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę. Strona z tabelą opłat wymienia typy wiz oraz odpowiadające opłaty wizowe w dolarach i w lokalnej walucieOPŁATY DOKONUJEMY W ZŁOTÓWKACH w wysokosci podanej w tabeli.

Aby dokonać opłaty należy przeczytać rozdział Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej. Są tam wyjśnienia jak dokonać opłaty. Należy stworzyć swój profil oraz zachować numer opłaty by umówić się na spotkanie.

Krok 3
Dokonać rejestracji w systemie na tej stronie  internetowej. Niezbędne będą następujące informacje:

 • Numer paszportu
 • Numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Po prawidłowym wprowadzeniu danych ukaże się potwierdzenie przyjęcia prośby o umówienie spotkania. Będzie ona zaakceptowana dopiero po rozpatrzeniu dokumentów. Nie należy czekać na dodatkowe informacje i niezwłocznie dostarczyć dokumenty według instrukcji zawartej w kroku 4.

Krok 4

Dostarczyć dokumenty do Ambasady/Konsulatu osobiście lub kurierem: 

 • Fotokopię paszportu/ów (prosimy NIE WYSYŁAĆ paszportów);
 • Stronę potwierdzającą złożenie podania o wizę DS-160;
 • Formularz DS-156E oraz
 • Dokumenty dotyczące inwestycji lub przedsiębiorstwa w USA, które mogą wskazywać, że kwalifikują się Państwo do otrzymania wizy E zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej. Dostarczenie dokumentów w języku angielskim przyśpieszy ich rozpatrywanie.
 • Dokumenty takie mogą przykładowo zawierać:
  • List przewodni opisujący charakter firmy lub inwestycji oraz obejmowane w niej stanowisko. Powinien on bezpośrednio odnosić się do kryteriów wyznaczonych przy ubieganiu się o wizę E; 
  • Statut lub struktura organizacyjna firmy;
  • Plan biznesowy;
  • Faktury potwierdzające wymianę handlowa miedzy państwami lub poczynione inwestycje finansowe;
  • Zezwolenia/ licencje na prowadzenie działalności;
  • Kontrakty, korespondencja biznesowa lub inne umowy potwierdzające działalność przedsiębiorstwa;
  • Dokumenty podatkowe i kadrowe;
  • Umowy kupna/sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, umowy franczyzowe, rachunki powiernicze lub inna dokumentacja wykazująca działalność przedsiębiorstwa
  • Pełnomocnictwo dla prawnika lub wyznaczonego przedstawiciela (Formularz DHS G-28), jeżeli dotyczy.

Dokumenty powinny być dostarczone do:

  • Ambasady U.S w Warszawie: do okienka informacyjnego ul. Piękna 12 od środy do piątku w godzinach 14:30-15:00 lub też wysłane na własny koszt przez firmę kurierską na następujący adres: Ambasada USA, Non-Immigrant Section, Al. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa
  • Konsulat Generalny w Krakowie: osobiście do konsulatu po uprzednim umówieniu się drogą mailową (prosimy pisać na następujący adres: krakowniv@state.gov) lub też dokumenty można wysłać na własny koszt pocztą kurierską  na następujący adres: Konsulat Generalny USA, Non-Immigrant Section, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Krok 5

Po zapoznaniu się z dokumentami przez konsula otrzymają Państwo email potwierdzający możliwość umówienia spotkania w sprawie wizy. Należy wtedy zalogować się na swój profil na stronie www.ustraveldocs.com/pl a następnie wybrać opcję “Kontynuuj”, aby umówić termin rozmowy z konsulem (po lewej stronie). 

 

Krok 6

Przyjść do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej wizyty. Należy zabrać ze sobą wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę oraz paszport.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

Dodatkowe dokumenty mogą przydać się, ale urzędnicy konsularni określają, czy spełniają Państwo wymagania do uzyskania wizy głównie na podstawie rozmowy wizowej. Innymi słowy dodatkowe dokumenty można dostarczyć dobrowolnie i mają one drugorzędne znaczenie.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do Ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wiz dla przedsiębiorców i dla inwestorów proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.