Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza dla personelu pomocniczego i pomocy domowej

Wiza dla personelu pomocniczego i pomocy domowej

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Personel pomocniczy lub pomoc domowa wyjeżdżający do pracodawcy/z pracodawcą do Stanów Zjednoczonych może ubiegać się o wizę B-1. Ta kategoria wizowa obejmuje, m.in. kucharzy, kamerdynerów, kierowców, pokojówki, gosposie, lokai, opiekunki do dzieci, ogrodników oraz osoby do towarzystwa.

Osoby towarzyszące lub dołączające do zagranicznego dyplomaty lub urzędnika państwowego mogą starać się o wizę typu A-3, G-5, zależnie od statusu pracodawcy.

Wymagania

Osoby zatrudnione w charakterze personelu pomocniczego/pomocy domowej ubiegające się o wizę B-1 muszą wykazać, że:

 • podróż do Stanów Zjednoczonych ma na celu podjęcie pracy w charakterze personelu pomocniczego/pomocy domowej,
 • planują pozostać jedynie przez określony czas w Stanach Zjednoczonych,
 • pracodawca spełnia określone wymagania,
 • łączą je silne więzi społeczno-ekonomiczne z krajem ojczystym,
 • mają miejsce stałego zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi oraz wiążą je z krajem pochodzenia na tyle silne więzi, że po zakończeniu kontraktu powrócą do kraju.

Towarzyszenie posiadaczowi wizy nieimigracyjnej

Personel pomocniczy/pomoc domowa chcący towarzyszyć lub dołączyć do pracodawcy, który nie jest obywatelem amerykańskim ani legalnym rezydentem, a chce udać się do Stanów Zjednoczonych lub już tam jest na podstawie wizy nieimigracyjnej B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, lub R, może kwalifikować się do otrzymania wizy B-1 o ile:

 • posiada przynajmniej roczne doświadczenie w pracy, jako personel pomocniczy lub pomoc domowa, potwierdzone referencjami poprzednich pracodawców,
 • był zatrudniony poza Stanami Zjednoczonymi przez pracodawcę, przez co najmniej rok przed dniem wyjazdu pracodawcy do Stanów Zjednoczonych; lub
 • stosunek między pracodawcą a pracownikiem istniał przed złożeniem wniosku o wizę przez pracodawcę, a pracodawca może wykazać, że zatrudniał stale dany personel (przez cały rok albo sezonowo) przez okres kilku lat przed złożeniem wniosku o wizę,
 • personel pomocniczy/pomoc domowa nie będzie wykonywał innej pracy, a pracodawca zapewni bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz pokryje koszty transportu w obie strony zgodnie z warunkami umowy o pracę.

Towarzyszenie obywatelowi USA

 1. Personel pomocniczy lub pomoc domowa wyjeżdżający do/z pracodawcą, obywatelem USA tymczasowo oddelegowanym do Stanów Zjednoczonych może kwalifikować się do otrzymania wizy B-1, pod warunkiem, że:

(a) Pracownik posiada miejsce stałego zamieszkania poza granicami USA, którego nie zamierza porzucić;
(b) Pracownik został zatrudniony jako personel pomocniczy lub pomoc domowa przynajmniej sześć miesięcy przed wjazdem pracodawcy do USA, lub pracodawca może wykazać, że regularnie zatrudniał za granicą pomoc domową w takim samym wymiarze;
(c) Pracownik posiada przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako personel pomocniczy lub pomoc domowa, potwierdzone zaświadczeniami od poprzednich pracodawców; oraz
(d) Pracownik posiada oryginał umowy lub jej kopię w celu okazania jej na granicy USA. Dokument musi zawierać oryginalne podpisy zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

2. Pracodawca, obywatel USA bywa często oddelegowany za granicę na dwa lata lub dłużej (zgodnie z warunkami swojego zatrudnienia, które można potwierdzić w dziale kadr) i wraca do Stanów Zjednoczonych na krócej niż sześć lat. Pracodawca będzie jedynym źródłem zatrudnienia pomocy domowej i zapewni pracownikowi bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i bilet lotniczy w obie strony zgodnie z warunkami umowy o pracę; oraz

3. Wymagana umowa o pracę została opatrzona datą i podpisana przez pracodawcę i pracownika, oraz zawiera gwarancje pracodawcy, że oprócz wymagań zawartych w punkcie (b) powyżej, pracownik za ośmiogodzinny dzień pracy otrzyma minimalną bądź obowiązującą w USA płacę (większą z tych wartości). Umowa o pracę musi również uwzględniać inne świadczenia zazwyczaj przysługujące pracownikom krajowym zatrudnionym w tym zawodzie w USA. Pracodawca ma powiadomić o wypowiedzeniu umowy, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a pracownik może zawiadomić o wypowiedzeniu umowy w terminie krótszym niż dwa tygodnie. 

 

Towarzyszenie osobie posiadającej status legalnego rezydenta USA

Osoby posiadające status legalnego rezydenta USA (posiadacze zielonej karty) w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do sprowadzenia swojej pomocy domowej do Stanów Zjednoczonych w ramach wizy B-1.

Wymagania dotyczące umowy w przypadku ubiegania się o wizę B-1

Pracownicy pomocy domowej ubiegający się o wizę B-1 muszą przedłożyć umowę o pracę podpisaną przez pracodawcę i pracownika, która obejmuje:

 • opis obowiązków w USA,
 • liczbę godzin pracy tygodniowo,
 • roczny wymiar urlopu i liczbę dni wolnych od pracy ze względu na zwolnienie lekarskie,
 • dni wolne od pracy tygodniowo,
 • stawkę godzinową w miejscu zatrudnienia, która musi być równa co najmniej minimalnej stawce godzinowej zgodnie z prawem federalnym. Aktualnie obowiązujące stawki minimalne w USA można znaleźć tutaj, a stawki godzinowe tutaj,
 • zaświadczenie o bezpłatnym zakwaterowaniu i wyżywieniu,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę z zapewnieniem, że pomoc domowa nie będzie stanowiła obciążenia dla budżetu państwa w trakcie pracy dla pracodawcy,
 • zaświadczenie o nieprzyjmowaniu żadnych ofert pracy w trakcie pracy dla pracodawcy,
 • zaświadczenie, że pracodawca nie zatrzyma paszportu,
 • zaświadczenie, że obie strony przyjmują do wiadomości, że pomoc domowa nie może pozostać na terenie pracodawcy po upływie godzin roboczych bez wynagrodzenia,
 • zaświadczenie, że pracodawca pokryje wstępne wydatki związane z podróżą do USA oraz do miejsca pracy lub do kraju stałego pobytu po zakończeniu pracy.

Towarzyszenie posiadaczom wiz A-1, A-2 lub G-1 - G-4 (wizy A-3 lub G-5)

Osoby towarzyszące posiadaczom wizy A-1, A-2 lub G-1 do G-4, w tym pomoc domowa i personel pomocniczy kwalifikują się do otrzymania wizy A-3 lub G-5. Należy wykazać, że spełniają Państwo wymagania do otrzymania wizy A-3 lub G-5 (np. referencje od poprzedniego pracodawcy, potwierdzenie wcześniejszego zatrudnienia w tym sektorze itd.). Urzędnicy konsularni muszą ustalić oficjalny status pracodawcy i zamiar podjęcia (lub pozostania w) stosunku pracy przez obie strony. Ponadto pomoc domowa dyplomatów (A-3) i pracowników organizacji międzynarodowych (G-5) przed ubieganiem się o wizę musi być najpierw zarejestrowana w systemie TOMIS (Office of Foreign Mission Management Information System) Departamentu Stanu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o rejestracji w systemie TOMIS, należy skontaktować się z Biurem ds. Misji Zagranicznych (Office of Foreign Missions) Departamentu Stanu.

Osoby ubiegające się o wizę A-3 i G-5 muszą odbyć rozmowę z urzędnikiem konsularnym. Muszą one przejść normalną procedurę z jednym wyjątkiem: nie muszą wnosić opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Urzędnik konsularny musi być przekonany, że płaca proponowana osobom ubiegającym się o wizę A-3 lub G-5 jest godziwym wynagrodzeniem porównywalnym do płac oferowanych na danym rynku zatrudnienia oraz wystarczającym do uniknięcia konieczności korzystania z pomocy społecznej. Do wniosków o takie wizy należy dołączyć umowę o pracę podpisaną przez pracodawcę i pracownika.

Wymagania dotyczące umowy w przypadku ubiegania się o wizę A-3/G-5

Pracownicy świadczący pomoc domową ubiegający się o wizę A-3 lub G-5 muszą przedłożyć umowę o pracę, podpisaną przez pracodawcę i pracownika, która obejmuje:

 • gwarancję otrzymywania wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż minimalna stanowa lub federalna godzinowa stawka, z uwzględnieniem stawki wyższej. Aktualnie obowiązujące stawki minimalne w USA można znaleźć tutaj, a stawki godzinowe tutaj,
 • oświadczenie, że po 90 dniach zatrudnienia wynagrodzenie musi być wypłacane w formie czeku lub przelewem na konto. Ani pracodawca, ani członkowie jego rodziny nie powinni mieć dostępu do takiego konta bankowego,
 • jeśli pracodawca jest zagranicznym dyplomatą, zamieszkała z nim na stałe pomoc domowa, zgodnie z obowiązująca praktyką, musi mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowo do wynagrodzenia,
 • zobowiązanie do nieprzyjmowania żadnych ofert pracy w trakcie pracy dla pracodawcy,
 • zobowiązanie pracodawcy do niezatrzymywania paszportu oraz oświadczenie, że obie strony przyjmują do wiadomości, że pracownik nie może być zmuszony do pozostania na terenie pracodawcy po godzinach pracy bez wynagrodzenia,
 • umowa jest niezbędna, gdyż określa, w jakim zakresie można dochodzić ochrony pracy i praw człowieka. Pracodawca musi pokryć wydatki związane z podróżą do Stanów Zjednoczonych oraz do miejsca pobytu pracodawcy lub do kraju stałego pobytu po zakończeniu pracy.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W celu ubiegania się o wizę B-1, A-3 lub G-5 należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • dla osób wnioskujących o wizę B-1: potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty,
 • kopia wizy pracodawcy lub innego dokumentu, który ma służyć przekroczeniu granicy USA (paszport kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego lub paszport amerykański),
 • umowa zatrudnienia podpisana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, spełniająca wszelkie powyższe wymogi;
 • dla osób wnioskujących o wizę A-3 i G-5: nota słowna potwierdzająca status zatrudnienia zleceniodawcy, datę wyjazdu, cel podróży oraz planowany czas pobytu w USA. Nota słowna powinna zawierać nazwisko pracownika oraz tytuł i status pracodawcy. Powinna również wyszczególniać datę wyjazdu, cel podróży oraz planowany czas pobytu w USA. Osoby ubiegające się o wizę A-3 i G-5 nie muszą wnosić opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty potwierdzające informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy . Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:

 • potwierdzenie od pracodawcy, że jest w stanie wypłacić obiecane wynagrodzenie. Uwaga: w przypadku osób ubiegających się o wizę A-3 lub G-5 dotyczy to tylko sytuacji, gdy pracodawca jest dyplomatą rangi doradcy lub niższej,
 • dokument potwierdzający, że będą Państwo przebywać w Stanach Zjednoczonych tymczasowo,
 • aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.

Więcej informacji

Więcej informacji o wizach A-3, B-1 oraz G-5 można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu.