Jesteś tutaj: Strona główna / Wizy tranzytowe / wizy dla członków załogi samolotu lub statku

Wizy tranzytowe / wizy dla członków załogi samolotu lub statku

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Tranzyt (wiza C)

Obywatele innych krajów będący w Stanach Zjednoczonych przejazdem i podróżujący docelowo do innego kraju powinni posiadać ważną wizę tranzytową. Wyjątek stanowią osoby będące w USA przejazdem objęte Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) lub osoby będące obywatelami kraju, który ma podpisaną umowę z USA, na mocy której, obywatele tego kraju mogą podróżować do USA bez wizy.

Jeśli planują Państwo przerwę w podróży w celach innych niż tranzyt przez Stany Zjednoczone, jak np. odwiedziny u znajomych lub zwiedzanie, należy spełnić wymagania do otrzymania wizy do tego przeznaczonej, jak np. wiza B-2.

Członkowie załogi samolotu lub statku (wiza D)

Członkowie załogi statku lub samolotu muszą posiadać wizę, aby wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. Członkowie załogi samolotu lub statku przekraczającego terytorium lub wody terytorialne Stanów Zjednoczonych muszą posiadać wizę łączoną C-1/D. W niektórych przypadkach jest jednak wymagana tylko wiza D.

Członkowie załóg zatrudnieni na pokładzie jednostek na szelfie kontynentalnym mogą kwalifikować się do otrzymania wizy B-1 zamiast wizy D.

Członkowie załogi samolotu lub statku wjeżdżający do Stanów Zjednoczonych w czasie pomiędzy lotami lub rejsami powinni uzyskać dodatkowo wizę B-1/B-2 w celach turystycznych. Osoby ubiegające się jednocześnie o wizę C-1/D oraz wizę B-1/B-2 wnoszą tylko jedną opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego.

Wymagania

W celu ubiegania się o wizę tranzytową należy wykazać:

 • zamiar przejazdu przez Stany Zjednoczone,
 • bilet przewoźnika lub inny dowód potwierdzający transport do kraju docelowego,
 • wystarczające środki do pokrycia kosztów podróży tranzytowej,
 • zgodę na wjazd do innego kraju po wyjeździe ze Stanów Zjednoczonych.

W celu ubiegania się o inne wizy C, D lub C-1/D, należy udowodnić urzędnikowi konsularnemu, że:

 • wjazd do Stanów Zjednoczonych ogranicza się wyłącznie do celów tranzytowych,
 • nie zamierzają Państwo otrzymywać środków finansowych ze źródeł w USA, chyba że uzyskali Państwo zgodę na wizę dla tymczasowych pracowników,
 • planują Państwo pozostać na określony, ograniczony czas,
 • posiadają Państwo środki finansowe na pokrycie wydatków w USA.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

Aby ubiegać się o wizę tranzytową lub dla członków załogi statku lub samolotu, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie. Na tej stronie znajduje się więcej informacji o wniesieniu opłaty. W przypadku decyzji o wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata z uwagi na zasadę wzajemności, co zależy od narodowości osoby ubiegającej się o wizę. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajdują się informacje, które mogą pomóc w określeniu, czy muszą Państwo wnieść opłatę z tytułu wzajemności oraz jaka jest wysokość takiej opłaty,.
 • o ile dotyczy, książeczka marynarska obowiązująca ponad datę ważności umowy o pracę oraz wszystkie poprzednie książeczki marynarskie. Jeśli członkowie załogi nie mogą dostarczyć książeczki z powodu jej utraty, muszą przedłożyć oficjalny raport dotyczący utraty.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę(aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Osoby, które chcą wystosować podanie o rozmowę w trybie pilnym powinny starać się o wizę C1/D tylko w Warszawie (nie w Krakowie). 

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty to tylko jeden z wielu czynników, które uwzględnia urzędnik konsularny podczas rozmowy. Urzędnicy konsularni rozpatrują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają zawodowe, społeczne, kulturowe oraz inne aspekty przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą uwzględniać określone intencje, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju stałego pobytu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

Dodatkowe dokumenty mogą przydać się, ale urzędnicy konsularni określają, czy spełniają Państwo wymagania do uzyskania wizy głównie na podstawie rozmowy wizowej. Innymi słowy dodatkowe dokumenty można dostarczyć dobrowolnie i mają one drugorzędne znaczenie.

Uwaga: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy. Jeśli wymagana jest poufność, dokumenty można przynieść do Ambasady w zaklejonej kopercie. Ambasada nie ujawni nikomu tych informacji i uszanuje ich poufność.

Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:

 • pismo od pracodawcy z informacjami o stanowisku pracy, wynagrodzeniu, okresie zatrudnienia, uprawnieniach do urlopu oraz celu służbowym podróży do USA, o ile dotyczy,
 • plan podróży i/lub opis planowanej podróży, o ile dotyczy (może być to wstępny plan),
 • w przypadku załogi: Pismo z siedziby firmy i/lub książeczka marynarska.

Wizy dla członków załogi różnią się w zależności od typu i miejsca wykonywanej pracy.

Marynarze
Wizy C-1/D wystawiane są dla członków załogi potrzebnych dla normalnego funkcjonowania statku. Celem ustalenia, czy dany członek załogi kwalifikuje się do otrzymania wizy C-1/D, brany jest pod uwagę indywidualny zakres obowiązków wykonywanych na statku. W związku z tym wymaga się, aby członek załogi przedłożył książeczkę marynarską oraz pismo z agencji lub od armatora rejsu potwierdzające fakt zatrudnienia na pokładzie statku. Pismo powinno zawierać nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, szczegółowe informacje na temat celu podróży, czas trwania kontraktu, nazwę statku, lokalizację statku, pełny plan rejsu statku, zakres obowiązków oraz stopień/stanowisko członka załogi.

Pracownicy suchego doku oraz inżynierowie serwisowi
Członkowie załogi odpowiedzialni za serwisowanie jednostki w suchym doku powinni posiadać odpowiednie wizy pracownicze (H-2) za wyjątkiem sytuacji, gdy prace naprawcze odbywają się w ramach gwarancji, w tym przypadku kwalifikują się oni do ubiegania o wizy B-1 jako inżynierowie serwisowi.

Osoby pracujące w obrębie szelfu kontynentalnego (Outer Continental Shelf - OCS)
Pracownicy jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego powinni posiadać wizy B-1 OCS. Przy ubieganiu się o wizę potrzebne będzie odpowiednie poświadczenie zwolnienia (letter of exemption) wystawione przez amerykańską Straż Przybrzeżną dla statku lub osoby. Pracownicy wykonujący pracę w obrębie szelfu kontynentalnego, którzy posiadają ważną wizę B1/B2 nie muszą ubiegać się o nową wizę i mogą podróżować z kopią poświadczenia wystawionego przez Straż Przybrzeżną, stanowiącego wyjaśnienie celu podróży w miejscu wjazdu do USA. Jeśli preferują oni posiadanie wizy B1 (OCS), aby uniknąć bardziej drobiazgowej kontroli imigracyjnej, mogą ubiegać się o taką wizę ze świadomością, że ich wiza B1/B2 zostanie anulowana.

Jachty prywatne
Jeśli zamierzają Państwo pracować na prywatnym jachcie wypływającym z obcego portu i wpływającym na wody Stanów Zjednoczonych na czas dłuższy niż 29 dni, wymagana będzie wiza B-1.

Wakacje
Jeśli planują Państwo pozostać w Stanach Zjednoczonych na wakacje po okresie zatrudnienia konieczne będzie uzyskanie wizy B-2 na pobyt czasowy.

Małżonkowie i dzieci członków załogi
Małżonkowie i dzieci członków załogi posiadający wizy (D), którzy zamierzają towarzyszyć im w podróży do Stanów Zjednoczonych, mogą być uprawnieni do ubiegania się o wizy B-2.

Więcej informacji

Więcej informacji o wizach tranzytowych oraz wizach dla członków załogi, znajduje się na stronie internetowej Departamentu Stanu.