Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza służbowa / turystyczna

Wiza służbowa / turystyczna

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wiza na pobyt czasowy B-1/B-2 jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych (B-1), turystycznych oraz na leczenie (B-2). Wiza B-1 będzie odpowiednia, jeżeli planowana podróż ma na celu: konsultacje z partnerami biznesowymi, udział w spotkaniu biznesowym lub konferencji naukowej, uregulowanie spraw majątkowych, negocjacje kontraktów. Wiza B-2 będzie odpowiednia, jeżeli planowany wyjazd ma charakter rekreacyjny: turystyka, odwiedziny u przyjaciół lub krewnych, wyjazd na leczenie oraz czynności o charakterze korporacyjnym, społecznym lub usługowym. Wizy B-1 i B-2 są często łączone i wydawane jako jedna wiza: B-1/B-2.

Wymagania

W przypadku ubiegania się o wizę B-1/B-2 należy wykazać urzędnikowi konsularnemu, że kwalifikują się Państwo do otrzymania wizy amerykańskiej zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie (U.S. Immigration and Nationality Act, INA). Zgodnie z paragrafem 214(b) INA każda osoba ubiegająca się o wizę B-1/B-2 na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem, o ile nie wykaże, że:

 • udaje się do USA na pobyt czasowy, w celach służbowych, turystycznych lub podjęcia leczenia,
 • planuje pozostać jedynie przez określony czas w Stanach Zjednoczonych,
 • posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA,
 • mieszka na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją z krajem zamieszkania powiązania rodzinne, społeczne, ekonomiczne, które gwarantują, że po zakończeniu pobytu opuści USA.

Personel pomocniczy i pomoc domowa oraz członkowie załogi pracujący na statkach w obrębie szelfu kontynentalnego (Outer Continental Shelf) mogą kwalifikować się do otrzymania wizy B-1 w określonych okolicznościach.

Niektórzy obywatele zagraniczni mogą nie kwalifikować się do otrzymania wizy zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie. Więcej informacji o wymaganiach, jakie należy spełnić, aby uzyskać wizę zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie, można znaleźć tutaj.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W przypadku ubiegania się o wizę służbową/turystyczną należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu.

Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Formularz wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, aby dostarczyć informacji wystarczających do ustalenia, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi do jej uzyskania. Chociaż w większości przypadków nie jest to wymagane, ubiegający się o wizy mogą przynieść dodatkowe dokumenty, jeżeli ich zdaniem będą one pomocne w wyjaśnieniu celu wyjazdu, związków z krajem zamieszkania, czy też możliwości opłacenia podroży. Urzędnicy konsularni mogą zapoznać się z dodatkowymi dokumentami, jeśli w ich przekonaniu wniosą one istotne informacje dla rozpatrzenia sprawy. Przede wszystkim jednak będą brać pod uwagę, przedstawione podczas rozmowy, zamiary, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju zamieszkania. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

O ile dla większości osób ubiegających się o wizy nie jest to wymagane, to w pewnych sytuacjach dodatkowe dokumenty są niezbędne. Na przykład, jeżeli pobyt w USA był kiedykolwiek przedłużony lub uległ zmianie status wizowy, prosimy przynieść na rozmowę z konsulem wszystkie dokumenty z tym związane.

Osoby, które kiedykolwiek były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić "zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeśli wykroczenie/przestępstwo zostało popełnione w Polsce należy przedstawić „zapytanie o karalność” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli wykroczenie/przestępstwo popełniono poza Polską, należy przedstawić ”zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury wydane przez uprawnione organy kraju, na terytorium którego miało to miejsce.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Ostrzeżenie: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy.
Wszystkie informacje przedstawione podczas ubiegania się o wizę pozostaną poufne.

Dodatkowe dokumenty w przypadku osób ubiegających się o wizę na leczenie

Osoby udające się do USA, aby podjąć leczenie poza wymaganymi dokumentami wymienionymi powyżej i dokumentami wymaganymi przez urzędnika konsularnego, muszą przedłożyć

 • pismo z diagnozą medyczną od lekarza prowadzącego opisujące rodzaj dolegliwości oraz wyjaśniające powód podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub placówki zdrowia w USA, w którym wyrażona jest chęć przeprowadzenia leczenia danego przypadku oraz określona długość i koszt leczenia. (np. opieki lekarskiej, opłaty za pobyt w szpitalu, diagnostyki),
 • oświadczenie osoby lub organizacji o pokryciu kosztów transportu, zakwaterowania i procedur medycznych. Osoby gwarantujące pokrycie kosztów muszą przedłożyć potwierdzenie zdolności finansowej w postaci wyciągu z banku lub inne potwierdzenie dochodów/oszczędności lub kopie zeznań podatkowych poświadczone za zgodność z oryginałem.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wizach służbowych i turystycznych proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.