Mga Visa para sa mga Bata

T: Kailangan ba ng visa ang mga bata?
S: Lahat ng mga magbibiyahe, pati mga bata, ay nangangailangan ng visa sa pagbiyahe sa Estados Unidos o dapat maging karapat-dapat bumiyahe nang walang visa sa pamamagitan ng ispesyal na programa gaya ng Program ng Pagsuko ng Visa.

T: Nagbabayad ba ng parehong application fee para sa mga bata nang tulad sa mga mas matatanda?
S: Oo, nagbabayad sila.

T: Kailangan ba ng mga bata ang naka-skedyul na interview appointment?
S: Bawat aplikante ay dapat may appointment.

T: Lahat ba ng mga bata ay dapat pumunta sa kani-kanilang appointment?
S: Oo. Ang mga aplikanteng mababa sa edad 20 ay dapat pumunta sa panayam sa kasama ang isang magulang man lamang. Kung ang bata ay ulila, o parehong magulang ay nasa labas ng Pilipinas, dapat samahan ang bata ng isang legal na tagakupkop.