Patakaran sa Akreditasyon ng Manning Agency

Sa Pahinang Ito :

Pangkalahatang-Ideya

Maaring tandaan na lahat ng Manning Agency ay dapat na pinagkakatiwalaan para makapagtakda ng appointment ng interbyu para sa mga marino. Para sa detalyadong impormasyon ukol sa Patakaran sa Akreditasyon manning agency maaring i-browse ang sumusunod na website link U.S. Embassy website.

Ang Patakaran sa Akreditasyon ng manning agency (Manning Agency Accreditation Policy or MAAP) ay pinamamahalaan ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas upang mapagaan ang serbisyo ng pag-aplay ng visa para sa mga ahensya na makatarungang nag papatakbo sa loob ng Pilipinas.

Lahat ng mga pinagkakatiwalaang Manning Agency ay kinakailangang magtakda ng mga visa appointment gamit ang tinalagang logon LAMANG. Ang mga kalahok na kumpanya sa MAAP ay maaring makakuha ng logon sa pamamagitan ng pagpapadala ng kahilingan sa pamamagitan ng pag email sa Embahada ng U.S. U.S. Embassy.

Embassy’s Manning Agency Requirements

Lahat ng Sea Fearer Recruitment Agency ay kailangan sundin ang sumusunod na hakbang sa ibaba para mag aplay ng visa.

Paano Mag-Aplay

Hakbang 1
Ang Coordinator ng grupo ay kailangang mag-request ng isang group appointment gamit ang online appointment system. Kapag ang request ay nai-submit, ang embassy o Konsulado ay tutugon sa pamamagitan ng email.

Hakbang 2
Kung inaprubahan ang inyong request ng US embassy / konsulado ang group coordinator ay makakatanggap ng email na nagsasabi na dapat mag-schedule ng appointment para sa bawat isang miyembro ng grupo. Ang call center ay hindi makakapag-schedule ng appointments ngunit ang mga ahente ay maaring mag-assist kung mayroon karagdagang katanungan. Kapag ang US embassy / konsulado ay tinanggihan ang request para sa group appointment, ang group coordinator ay makakatanggap ng abiso ng pagtanggi sa email at kinakailangan na mag-schedule ng tig-iisang appointments sa bawat miyembro ng grupo.

Note: Ang email na nagkukumpirma o nagtatanggi ng inyong request ay magmumula sa no-reply@ustraveldocs.com. Ang ilang email ay may panuntunan na salain ang mga di kilalang nagpapadala sa folder ng spam o junk mail. Kung ang group coordinator ay hindi naka-receive ng abiso sa email, mangyaring tingnan ang junk and spam email folders.

Hakbang 3
Bawat isang miyembro ng grupo ay kailangang magbayad ng visa application fee.

Hakbang 4
Bawat isang miyembro ng grupo ay kailangang kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Hakbang 5
Ang Group coordinator ay kinakailangan na magschedule ng appointment gamit ang online appointment system. Ang GC ay kakailanganin ang mga sumusunod na impormasyon sa bawat miyembro ng grupo para makapag-schedule ng appointment:

  • Kanilang passport number
  • Numero ng MRV fee bank receipt
  • Ang sampung (10) digit na numero ng barcode ng kanilang DS-160 confirmation page
  • Petsa ng issuance at expiration ng passport

Hakbang 6
Ang bawat isang miyembro ng grupo ay kailangang bumisita sa US Embassy / Konsulado sa araw at oras ng kanilang visa interview. Sila ay dapat dalhin:

  • Ang printed na kopya ng kanilang appointment letter
  • DS-160 confirmation page
  • Isang litrato na kinuhanan sa nakaraang anim na buwan
  • Ang kasalukuyang passport at lahat ng lumang passports
  • Ang orihina na visa fee payment receipt

Ang mga application na wala ang lahat na nabanggit ay hindi tatanggapin.

Paalala: Ang lider ng grupo ay maaring gawin ang una hanggang limang hakbang para sa mga miyembro ng grupo.