Mga Uri ng Visa

Matatagpuan sa Pahingan Ito:

Pangkalahatang Ideya

Sa pangkalahatan, ang isang mamamayan ng ibang bansa na nais na pumasok sa Estados Unidos ay dapat munang kumuha ng visa, alinman sa visa ng hindi imigrante para sa pansamantalang pananatili o visa ng imigrante para sa permanenteng paninirahan. Maaari ding bumisita ang mga mamamayan ng mga kwalipikadong bansa nang walang visa sa ilalim ng Visa Waiver Program. Ang mga magtutungo ng Estados Unidos sa ilalim ng Visa Waiver Program ay kailangan kumuha ng kapahintulutan sa Electronic System for Travel Authorization (ESTA) bago simulan ang mga plano sa paglalakbay sa Estados Unidos.

Kung hindi naaayon ang inyong paglalakbay ayon sa Visa Waiver Program, o kung ang inyong layunin ay mag-aral o magtrabaho at hindi ito sumasailalim ng isang B visa, kayo ay kailangan kumuha ng nonimmigrant visa.

Hindi ginagarantiya ng visa ang pagpasok sa Estados Unidos. Ipinapahiwatig lang ng visa na natukoy ng opisyal ng konsular ng U.S. na karapat-dapat kang mag-apply para sa pagpasok sa Estados Unidos para sa isang partikular na hangarin.

Nonimmigrant Visas

Ginagamit ang visa ng hindi imigrante ng mga turista, tao sa negosyo, mag-aaral, o manggagawang may espesyalidad na nais na manatili para sa isang partikular na tagal ng panahon sa Estados Unidos upang magawa ang mga partikular na hangarin. Alinsunod sa mga batas at regulasyon ng visa ng U.S., dapat na ipakita ng karamihan sa aplikante ng visa ng hindi imigrante sa opisyal ng konsular na mayroon silang matinding pagmamahal sa kanilang bansang tinitirahan at dapat na ipakita na layunin nilang umalis sa Estados Unidos pagkatapos ng kanilang pansamantalang pananatili.

Immigrant Visas

Ang mga visa ng imigrante ay para sa mga taong nagpaplanong permanenteng manirahan sa Estados Unidos. Pinapahintulutan ng visa ng imigrante ang pag-apply para sa pagkakatanggap sa Estados Unidos bilang isang Legal na Permanenteng Residente at isang potensyal na hakbang sa pagkakakuha ng pagiging mamamayan ng U.S. Nagsisimula ang karamihan ng application ng visa ng imigrante kapag ang isang kwalipikadong miyembro ng pamilya na isang mamamayan ng U.S. o legal na permanenteng residente ay nagsumite ng petisyon sa ngalan ng nagnanais na imigrante sa U. S. Citizenship & Immigration Services (USCIS) sa Estados Unidos o sa isang Embahada ng U.S. sa ibang bansa. Posible din para sa nagpapatrabaho sa U.S. na magpasa ng petisyon para sa isang dayuhang mamamayan kung saan nais ng nagpapatrabaho na pagtrabahuhin para sa isang karapat-dapat na permanenteng posisyon.