Pag-aapply para sa isang Visa

On this page:


Pangkalahatang-Ideya

Mangyaring kumpirmahin kung iyong kailangan o hindi kailangan na mag-aplay para sa isang visa. Kung ikaw ay isang mamamayan ng anumang bansa na kalahok sa Visa Waiver Program, o may hawak na isang balidong visa sa US, maaaring hindi mo na kailangan na mag-apply para sa isang bagong U.S. visa.

Kung kinakailangan mo pang mag-apply para sa isang nonimmigrant visa, mangyari ay sundin ang sumunod na mga hakbang sa ibaba.

Paano Mag-aplay ng isang Nonimmigrant Visa

Hakbang 1
Para sa mga aplikante ng non-immigrant visa:

Matutukoy ang iyong visa type sa pagbasa ng Common Nonimmigrant Visas. Bawat isang visa type ay magpapaliwanag ng mga kwalipikasyon at bagay para sa application. Piliin ang visa type na tumutukoy sa iyong sitwasyon.

Siguraduhin na i-review ang Visa Waiver Program. Kung ikaw ang iyong bansa ay kabilang sa the Visa Waiver Program,ikaw ay hindi na kailangan mag-apply ng visa ngunit kung ikaw ay maglalakbay para sa business o pleasure at mananatili lamang sa Estados Unidos ng 90 araw o hindi hihigit.

Hakbang 2
Kapag ikaw ay natukoy ang tamang visa type, ikaw ay kailangan magbayad ng visa fee. Ang visa fee page ay nagtatala ng visa types at ang kaukulang visa fee sa US dollar at sa local na pera.

Para magbayad ng iyong visa fee, basahin ang pahina ng the Bank and Payment Options. Ang pahinang ito ay ipinapaliwanag kung paano ka magbabayad ng iyong visa fee. Ikaw ay dapat magtago ng iyong numero ng resibo para makapag patala ng iyong visa appointment.

Hakbang 3
Ang susunod na hakbang ay dapat kumpletuhin ang DS-160 form. Siguraduhin na basahin mabuti ang Guidelines for Completing the DS-160 Form Ang lahat ng impormasyon ay dapat na tama. Kapag ang form ay nai-submit na, ikaw ay hindi na maaaring gumawa ng kahit anong pagbababago. Kung kailangan mo ng assistance. Mangyaring kumusulta sa isang immigration lawyer o translator. Ang call center ay hindi makakatulong sa pag-kumpleto ng iyong DS160. Ikaw ay mangangailangan ng DS-160 number sa pagtala ng iyong appointment.

Hakbang 4
Ikaw ay malapit ng makapag-schedule ng iyong visa appointment!

Ngayon ikaw ay manganagilan na gumawa ng profile sa aming system. Sundan ang link link at i-click ang New user.

Kumpletuhin ang lahat ng fields at gumawa ng password. Kapag ikaw ay nasa system, makikita mo ang iyong dashboard.

I-click ang schedule appointment sa kaliwang bahagi ng menu.

Ito ang magsisimula ng proseso sa pagschedule ng iyong appointment. Kailangan mo ng:

  • iyong passport number
  • Ang receipt number mula sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) o PesoNet
  • Ang sampung digit barcode number ng iyong DS-160 confirmation page

Siguraduhing mayroon kayong tamang DS-160 barcode number bago mag schedule ng appointment. Kapag hindi tama ang barcode number, hindi kayo pahihintulutang makapasok para ma interview at hindi ninyo magagamit ang inyong resibo sa loob ng 30 araw.

Habang ikaw ay tutungo sa proseso ikaw ay maaaring pumili ng iyong visa type, ilagay ang personal na data, idagdag ang dependents, piliin ang lokasyon ng delivery ng dokumento, kumpirmahin ang visa payment at sa huli, mag-schedule ng iyong appointment.

Hakbang 5
Bisitahin ang U.S. Embassy sa araw at oras ng iyong visa interview. Siguraduhin na i-check ang pahina ng Schedule My Appointment para sa kinakailangang dokumento para sa iyong appointment.

Kailangan mong magdala ng isang naka-print na kopya ng iyong appointment letter, ang iyong confirmation page ng DS 160, isang larawan na kinunan sa loob ng huling na anim na buwan, at ang iyong kasalukuyang at ang lumang passport kung saan nakalagay ang U.S. visa. Ang aplikasyon na wala ang lahat ng mga item na ito ay hindi tatanggapin.

Hakbang 6
Kung ikaw ay na-aprub, ang visa ay ipapadala sa napiling lokasyon nung ikaw ay nag-schedule ng iyong appointment.