Exchange Visitor Visa

FAQ

On this page:


Paglalarawan at Mga Kwalipikasyon

Ang Estados Unidos ay bukas sa mga dayuhang dumarating sa US upang lumahok sa palitan ng mga programa. Bago mag-apply para sa isang visa, lahat ng Exchange Visitors Visa applicants ay kinakailangan na tinanggap at inaprubahan ng isang awtorisadong sponsor ng programa. Kapag tinanggap, ang aplikante ay makakakuha ng mga kinakailangang pagsasadokumento ng approval documentation na kailangan isumite kapag nag-aapply para sa isang visa mula sa mga institusyong pang-edukasyon o program sponsors.

Ang Exchange Visitors program o J visa ay dinisenyo upang itaguyod ang pagpapalitan ng mga tao, kaalaman, at kasanayan sa larangan ng edukasyon, sining, at agham. Kalahok dito ang mga mag-aaral sa lahat ng antas; trainees na kumukuha ng on-the-job training sa mga kumpanya, mga institusyon, at mga ahensiya; guro ng pangunahin, sekundarya, at specialized schools; professors na darating upang magturo o gumawa ng pananaliksik sa mga institusyon ng matataas na paaralan; mga iskolar sa pagsisiyasat; propesyonal na nagsasanay sa mga medikal at allied fields; at banyagang mga bisita na darating para sa layunin ng paglalakbay, pagmamasid, konsultasyon, pananaliksik, pagsasanay, pagbabahagi, o nagpapakita ng mga specialized na kaalaman o kasanayan, o mga kalahok sa organisadong people-to-people programs.

Ang Exchange Visitor Program (EVP) Committee ng Pilipinas, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas (CFO)ay nag aanyaya sa lahat ng Filipino exchange visitors (J-1 visa holders) na dumalo sa isang Pre-Departure Registration at Orientation Seminar. And seminar na ito ay naglalayong mapaalalahanan ang lahat ng dumalo sa mga kundisyon at pangangailangan ng mga EVP at mga responsibilidad ng mga dumalo na may tangan ng J-a visa. Please visit the CFO website for further information.

Para sa Dependents

Asawa o mga walang asawang anak na hindi pa umaabot sa edad na 21 na nagnanais samahan ang principal visa holder sa Estados Unidos para sa tagal ng kanyang pananatili ay nangangailangan J-2 visa. Asawa o anak na hindi nagbabalak manirahan sa Estados Unidos kasama ang principal visa holder, ngunit bibisita lamang tuwing bakasyon ay maaaring mag-apply para sa mga visitor (B-2) visas.

Ang asawa at/o mga anak ng isang Exchange Visitors Visa holder sa US ay hindi maaaring magtrabaho sa J-2 status, maliban na lamang kung sila ay may filed Form I-765 Application for Employment Authorization and US Citizenship and Immigration Services (USCIS) na nagpapahintulot sa kanila na magtrabaho. Ang USCIS website ay mayroong PDF na dokumento na may titulong "Employment Authorization" na mayroong karagdagang detalye.

Application Items

Ang bawat aplikante para sa Exchange Visitors visa ay dapat mag sumite ng mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Electronic Application, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage para sa dagdag kaalaman sa DS-160 online process.
 • Passport na valid para sa paglalakbay sa Estados Unidos ng hindi bababa sa anim na buwan maliban sa inilaang panahon ng aplikante sa kanyang pananatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements na magbibigay ng mga pagkalibre (exemptions). Kung higit sa isang tao ang magkakasama sa isang aplikasyon , ang bawat isa na may hangaring magkaroon ng visa ay kinakailangang magsumite ng pansariling aplikasyon.
 • Isang (1) litrato na may sukat na 2x2.I-click dito upang makita ang kinakailangang anyo ng larawan.
 • Kung ang iyong programang J (J Program) ay inisponsor ng Gobyerno ng Estados Unidos (na may isang program code na nagsisimula sa "G"), kailangang makapag pakita ng isang resibo na nagpapatunay sa pagbabayad ng mga processing fee (non-refundable) para sa nonimmigrant visa application. Mangyaring tingnan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagbayad. Bukod dito, kung ang visa ay na issue, maaaring may karagdagang bayarin gaya ng visa issuance reciprocity fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Mangyaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng isang visa issuance reciprocity fee at kung ano ang halaga nito.
 • Isang aprubadong DS-2019 mula sa iyong US program.
 • Kung ang iyong mga J program ay sponsored ng Gobyerno ng Estados Unidos (na may isang program code na nagsisimula sa "G"), siguraduhing nakabayad SEVIS fee. Para sa karagdagang impormasyon sa SEVIS, mangyaring tingnan ang visit the U.S. Immigration and Customs Enforcement's Student and Exchange Visitors Program website.

Bukod sa mga item na ito, ang bawat aplikante ay dapat mag-prisinta ng isang interview appointment letter na nagpapatunay na sila ay may nai-book ng appointment sa pamamagitan ng serbisyong ito. Ang mga aplikante ay maaaring magdala ng mga dokumento na sa palagay nila ay kinakailangan upang suportahan ang mga impormasyon na naibigay nila sa consular officer.

Paano mag-apply

Step 1

Magbayad ng visa application fee.

Step 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Step 3

Magpa schedule ng iyong appointment sa web page na ito. Ikaw ay manganagilan ng tatlong impormasyon para makapag-schedule ng appointment:

 • Iyong numero ng passport
 • Ang iyong resibo para sa pinagbayarang MRV fee
 • Ang sampung (10) digit na barcode number mula sa iyong DS-160 confirmation page
Step 4

Bumisita sa U.S. Embassy/Consulate sa araw at ora ng inyong visa interview. Ikaw ay kailangang dalhin ang printed copy ng appointment letter, DS-160 confirmation page, isang latest photograph, current passport at lahat ng old passports. Ang mga application na wala ang mga sumusunod ay hindi tatanggapin.

Supporting Documents

Ang mga supporting documents ay isa lamang sa maraming mga bagay na isasaalang-alang ng isang consul sa inyong interview. Ang mga Consular Officers ang tumitingin sa bawat indibidwal na aplikasyon at isinasaalang-alang ang mga propesyonal, panlipunan, pangkultura at iba pang mga kadahilanan. Ang mga consular officers ay tumitingin sa intensyon, sitwasyon ng pamilya , at long-range plans at mga prospects sa loob ng kanyang bansa ng paninirahan. Ang bawat kaso ay sinusuri isa-isa at ito ay ibinibigay matapos ang pagsasaalang- at pagsangguini sa batas.

Paalala: Huwag mag-sumite ng mga pekeng dokumento. Ang pandaraya o kasinungalingan ay maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng karapatan na makakuha ng visa. Kung ang confidentiality ay pinangangambahan, ang aplikante ay dapat dalhin ang mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Ang Embassy ay hindi hahayaan na ang inyong impormasyon ay magagamit nang basta ng kahit sino at kikilalanin at igagalang ng Embassy ang pagka-confidentiality ng inyong mga impormasyon.

Mga kailangang dalhin para sa interview:

 • Dokumentong magpapatunay na ang aplikante ay mayroong matibay na pinansiyal, panlipunan at pampamilyang ugnayan sa labas ng Estados Unidos o sa ibang bansa na kanyang babalikan pagkatapos ng programa ng pag-aaral.
 • Dokumentong pinansiyal at iba pang mga dokumento na sa tingin mo ay sumusuporta sa iyong application: mga katibayan na ikaw ay may sapat at kaagad na magagamit na pondo upang matugunan ang lahat ng gastos para sa unang taon ng pag-aaral at ikaw ay may access sa mga pondong sapat upang masakop ang lahat ng mga gastusin sa iyong pananatili sa Estados Unidos.
 • Ang mga kopya ng bank statements ay hindi tatanggapin maliban na lang kung ikaw ay makakapagpakita ng orihinal na kopya ng bank statemne o orihinal na bank book
 • Kung ang inyong pananalapi ay sponsored ng ibang tao, mangyaring dalhin ang katibayan ng iyong relasyon sa sponsor (tulad ng iyong mga sertipiko ng kapanganakan), ang mga kamakailang orihinal na resibong buwis ng iyong sponsor, maging ang kanilang mga bankbooks at/o sertipiko ng mga takdang deposito.
 • Dokumentong pang-akademya na magpapakita ng kahandaan sa iskolastika. Mga magagamit na dokumento kasama ang school transcripts (orihinal na kopya ang mas gusto) na nagpapakita ng grado, sertipiko sa pambublikong eksaminasyon (A-levels, etc), standardized test scores (SAT, TOEFL, etc.) at mga diploma.

Supporting Documents ng Dependents:

Ang mga aplikanteng may mga makikinabang(dependents) ay dapat ding magsumite ng mga sumusunod:

 • Katunayan ng relasyon sa aplikante sa kanyang asawa at/o mga anak (halimbawa, Marriage at Birth Certificates)
 • Ang sponsor ay dapat na mag-isyu sa asawa o anak ng kanilang sari-sariling Form DS-2019. Ang form na ito ay ginagamit upang makakuha ang mga kinakailangang mga visa at ang mga asawa o mga anak ay maaaring makapasok sa Estados Unidos kasabay ng principal Palitan ang Bisita o sa mga susunod na petsa.

More Information:

Para sa karagdagang impormasyon sa exchange visitors, bumisita sa website ng Department of State.