Mga Alituntunin sa Seguridad

Sa Pahinang Ito:

Pangkalahatang Ideya

Ikaw ay hindi pinahihintulutang pumasok sa Embahada ng Estados Unidos para sa inyong visa interview na may dala na anuman sa sumusunod na mga bagay:

  • Anumang ginagamitan ng baterya o electronic na aparato kagaya ng mobile na telepono, digital na talaarawan, digital na relo, pantawag, kamera, audio/video kaset, compact discs, mga MP3, floppy disks, laptop, o nabubuhat na pampatunog ng musika.
  • Anumang malapad na shoulder bag. Tanging mga bag na maaring bitbitin gamit ang kamay ang pinapayagan.
  • Anumang mga bag kagaya ng bag panlakbay, back-pack, portpolyo, maleta, leather , yari sa tela na bag, at may siper na panlupi. Ang mga aplikante ay maari lamang magbibit sa plastik na bag na naglalaman ng mga papel na may kaugnayan sa aplikasyon.
  • Anumang nakakain (mayroong mabibiling pagkain at pampalamig sa lugar na hintayan).
  • Naka-selyong mga sobre o mga balutan.
  • Sigarilyo/tabako/kahon ng posporo/panindi.
  • Anumang matatalas na bagay kagaya ng gunting, kutsilyong maliit o pangkikil ng kuko.
  • Mga armas o sumasabog na bagay na kahit anong uri.

Ang listahang ibinigay sa itaas ay hindi sapat. Ang ibang mga bagay ay maaring pinagbabawal ukol sa pasya ng tauhang pangseguridad.

Walang pasilidad sa Embahada na paglalagakan ng mga bagay. Kinakailangang gumawa ka ng alternatibong mga pagsasaayos sa mga bagay na ito bago pumasok sa Embahada.

Dahil sa pang-seguridad na kadahilanan, walang information window para sa mga walk-in-visitors sa Embahada. Ang mga aplikante lamang na may iskedyul na interbyu ang pinahihintulutang makapasok ng Embahada.