Iba pang Bayarin

Nonimmigrant Visa Issuance Fees

AMaaaring pagbayarin ng visa issuance fee ang ilang aplikante mulasa ilang bansa kapag napagkalooban na sila ng kanilang visa. Ang fee na ito ay base sa "s"(ang multa na pinapataw ng ilang bansa sa mga mamamayan ng Estados Unidos kapag kumukuha ng visa). Sinusubukan ng Estados Unidos sa kabilang banda na iwasan ang pagpataw ng anumang bayarin sa pagkuha ng visa subalit kung ang isang bansa ay nagpapataw ng kaukulang multa sa mga mamayan ng Estados Unidos kapag kumukuha ang mga naturan ng kanilang visa, ang pamahalaan ng Amerika ay magtatakda rin ng mga kaukulang bayad sa pagkakaloob ng visa sa mga mamamayan ng nasabing bansa. Mangyaring tingnan ang Website ng Kagawaran ng Estado at Website ng Kagawaran ng Estadoupang makita kung anong mga fees ang dapat mong bayaran.

Ang SEVIS Fee

Ang Student and Palitan ang Bisita Information System (SEVIS) ay isang sistemang internet-based na nagbibigay daan sa mga aplikante ng M at J visa upang masubaybayan nila ang pag-usad ng kanilang aplikasyon simula ng kanilang matanggap ang mga unang dokumento ( ang I-20 o DS-2019 hanggang sa makatapos sila sa kanilang pag-aaral.

Para sa mg aplikante ng F,M at J visa: Mangyaring itanong sa inyong mga unibersidad sa Amerika kung nailagay ang inyong mga dato na personal sa SEVIS. Kailangan mo magbayad ng hiwalay na SEVIS fee bukod pa sa MRV application fee. Para sa mga hindi imigranteng mag-aaral na may FORM I-20, ang takdang bayad ay USD$200: Subalit para sa mga ibang bisita na may DS-2019, ang kaukulang bayad ay USD$180.00. Kailanagan ng katibayan o resibo ng pagbayad bago pa man makuha ang student o Palitan ang Bisita visa. Pakatandaan hindi tumatanggap ng bayad sa offsite bank o sa Embahada o Konsulado ng Amerika. Makikita sa ang mga gabay sa pagbabayad ng SEVIS fee..

Mga may eksempsyon sa pagbabayad ng SEVIS fee:

Ang mga aplikanteng lalahok sa mga programang inilunsad ng pamahalaan ng Estados Unidos ( mga program code na nagsisismula sa G-1, G-2. G-3, G-7) ay hindi kinakailangan magbayad ng SEVIS fee.

Kabayaran sa Fraud Detection and Prevention

TTanging ang mga principal na aplikante lamang ng Blanket L petition ang kinakailangang magbayad ng Pag-iwas at Pagtuklas ng Panloloko fee na USD$500, USD$2,00 o USD$2,250 depende sa laki ng kompanyang kinabibilangan. Ang halagang ito ay binabayaran sa embahada sa araw ng itinakda para sa interview.

Tandaan: Ang US petitioner ang nagbabayad ng Pag-iwas at Pagtuklas ng Panloloko Fee para sa mga indibidwal na petisyon ng L,H-1B at H2-B kapag isinumite nila ang kanilang petisyon sa USCIS.