Pag-aaplay para sa Agarang Visa Appointment

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Kung ikaw ay may biglaang paglalakbay na nakasaad sa mga nabanggit na batayan na nakasaad sa ibaba, maari kang mag-qualify sa expedited appointment depende sa nakalaan ng Embahada/Konsulado ng Estados Unidos. Maari lamang na siguraduhing nakamit lahat ng batayan sapagkat isang pagkakataon lamang ang maaring ilaan sa kahilingang mapaaga ang nakatakdang interview.

Mga kwalipikasyon

Bago mag-apply sa expedited appointment, dapat siguruhin na kumpleto ang mga dokumentong magpapatunay ng mahigpit na pangangailangang mapaaga ang interview. Kung makikitang hindi sapat ang iyong mga dokumento, maari itong makaapekto sa magiging resulta ng aplikasyon. Lahat ng aplikante ay kinakailangang magbayad ng kaukulang visa application fee para sa regular na visa appointment. Ang mga aplikanteng hindi naaprubahan ang expedited request o mga aplikanteng hindi nakapunta sa kanilang interview ay hindi na maaring humiling pa ng panibagong expedited request.

Paalala: Ang mga sumusunod na uri ng paglalakbay ay hindi maaring gawaran ng expedited appointment: pagdalo sa kasal, pagdalo sa araw ng pagtatapos, pag-aalaga sa buntis na kamag-anak, pagdalo sa cultural exchange events, pagdalo sa business training,, pakikilahok sa annual business/academic/professional conferences at ang agarang paglalakbay para sa turismo. Sa mga nabanggit na dahilan, magtakda ng regular na appointment ng mas maaga bago ang paglalakbay.

Medikal na Pangangailangan

Ang dahilan ng paglalakbay ay pagpapagamot, samahan ang malapit na miyembro ng pamilya (ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak, lolo o lola, o apo) para sa medical na atensyon o bisitahin ang malapit na miyembro ng pamilya (ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak, lolo o lola, o apo) na may malalang karamdaman.

Kinakailangang dokumento:

   1. Sulat galing sa duktor sa Pilipinas na nagpapahayag ng kondisyong medikal at kung bakit kinakailangang magpagamot sa Estados Unidos.
   2. Sulat galing sa duktor o ospital sa Estados Unidos na nagpapahayag na handa silang gamutin ang pasyente at ang halaga na maaring gugulin sa pagpapagamot.
   3. Katibayan kung paano mababayaran ang mga gastusin sa nasabing pagpapagamot.

 

Burol/Kamatayan

Ang dahilan ng paglalakbay ay para dumalo sa burol o mag-asikaso ng labi ng kamag-anak ( nanay, tatay, kapatid, anak, lolo o lola).

Kinakailangang dokumento:

   1. Liham mula sa funeral director na naglalahad ng contact information at detalye ng namatay kasama ang araw na nakalaan sa burol.
   2. Kailangan ding magpakita ng katibayan na ang namatay ay iyong kamag-anak.

 

Agarang Business Travel

Ang dahilan ng paglalakbay ay para sa urgent business matter kung saan ang travel requirement ay dumating ng hindi inaasahan.

Kinakailangang dokumento:

   1. Sulat ng imbitasyon mula sa kumpanya sa Estados Unidos na nagpapatunay ng higpit ng pangangailangan sa pagbisita na nakalahad ang uri ng business at kung ano ang maaring mawalang oportunidad kung hindi magagawaran ng maagang petsa ng interview.

 

 

Para sa students o exchange visitors

Ang dahilan ng paglalakbay ay para bumalik sa Estados Unidos upang pumasok sa paaralan o magbalik sa trabaho sa takdang panahon. Inaasahan na ang mga estudyante at exchange visitors ay maglalan ng oras upang magpa-schedule ng kanilang regular na appointment sa maikling panahong ilalagi nila sa Pilipinas. Ngunit sa mga limitadong kaso, ang Embahada ay maaring ikonsidera ang ganitong klase ng request. Ang listahan ng mga dokumento ay matatagpuan sa website ng Embahada ng Estados Unidos.

Kinakailangang dokumento:

   1. Orihinal na Form I-20 or DS-2019 na nakasaad ang simula ng programa sa loob ng 60 araw.
   2. Katibayan ng binayaran na SEVIS fee ( kung naaayon).

 

ESTA Denied:

Maari kang humiling ng isang expedited visa appointment kung ikaw ay mamayan ng isa bansa na miyembre ng Visa Waiver Program ngunit ikaw ay nakatanggap ng impormasyon na hindi ka na maaring mglakbay sa Estados Unidos na gamit ang nasabing programa. Ang mga manlalakbay na may dalawang nasyonalidad ng mga sumusnod na bansa Iraq, Iran, Sudan or Syria, o and mga nakapaglakbay sa Iraq, Sudan, Syria, Libya, Yemen o Somalia matapos ang Marso 1, 2011. Ang iyong paglalakabay dapat  nalalapit na upang ikaw ay maging kwalipikado sa expedited appointment. Manyaring isama ang petsa at dahilan ng paglalakbay sa iyong hiling na expedited appointment.

Kinakailangang dokumento:

Kopya ng mensahe ng U.S. Customs and Border Protection na iyong natanggap tungkol sa iyong ESTA status.

Paano Magaplay

Unang Hakbang

Magbayad ng visa application fee.

Pangalawang Hakbang

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) na form.

Ikatlong Hakbang

Ang pag-iskedyul ng interview online para sa maagang petsa, pakitandaan lamang na dapat ay mayroon ng nakatakdang interview bago mag-request ng expedited appointment. Maari lamang na pakitingnan ang mga nakalaan na petsa sa kalendaryo na nasa inyong onscreen message upang malaman kung kakailanganin pang humingi ng mas maagang petsa. Sa mga nagnanais na sumubok mag-request ng expedited appointment, kailangang kumpletuhin ang Request Form o tumawag sa call center upang humingi ng tulong. Pakitandaan ang mga kwalipikasyon kung kayo ay nararapat sa expedited request. Kapag naisumite na ang request form, maghintay ng sagot mula sa Embahada/Konsulado ng Estados Unidos na inyong matatangap sa email.

Ikaapat na Hakbang

Kung ang iyong request ay naaprubahan ng Embahada/Konsulado ng Estados Unidos, makakatanggap ng email na nagsasabing maari na kayong magpa-schedule online. Ang call center ay hindi maaring mag-schedule para sa inyo ngunit maari nilang sagutin ang ilan sa inyong katanungan. Kung hindi naaprubahan ang request, makakatanggap din ng abiso sa email at maari lamang na panatilihin ang nakatakdang appointment.

Paalala: email na matatanggap kung naaprubahan o hindi ang request ay manggagaling sa no-reply@ustraveldocs.com. May ibang email application na may sariling panuntunan ukol sa pagsala ng mga hindi kilalang senders at napupunta sa junk or spam mail folder. Kung walang natanggap na abiso, pakitingnan na lamang ang junk o spam mail forlder.

Ika Hakbang

Sa araw ng interview sa Embahada/Konsulado ng Estados Unidos kailangang dalhin ang kopya ng appointment letter, pahina nag DS160 confirmation page, isang pinakabagong 2x2 na litrato at valid passport kasama ng mga lumang passport. Hindi maaring tanggapin ang aplikasyon kung wala ang mga nabanggit.

Iba pang Impormasyon