Pagkompleto ng DS-160

Sa pahinang ito:

Pangkalahatang Ideya

Bawat aplikante - kasama ang mga bata - ay kailangang mayroong sariling DS-160 Visa Application Form. Ang form DS-160 ay kinakailangang kumpletuhin at isumite online bago dumating ang araw ng interview sa Embahada o Konsulado. Ang barcode number sa DS-160 confirmation page ay kailangan para makapag-pabook ng interview. Ang Form DS-160 ay kinakailangang isumite online at ang printed confirmation page ay kailangang dalhin sa interview. Ang Embahada o Konsulado ay hindi tatang-gapin ang applications kung ito ay sulat-kamay or typed at ikaw ay hindi pahihintulutang umattend ang iyong inteview ng walang Form DS-160 confirmation page.

Kapag napirmahan mo na ang iyong DS-160 electronically, ikaw ay nagpapatunay na ang lahat ng information na nilalaman nito ay totoo at tama. Ang paglalagay ng maling impormasyon ay maaaring magdulot sayo ng permanenteng estado upang di na makapasok pa ng Estados Unidos. Maaring beripikahin na ang lahat ng iyong sagot ay naayon at ang bawat katanungan ay nasagutan ng kumpleto.

Tandaan: Anumang mga katanungan sa pagkumpleto ng DS-160 ay matatagpuan sa sumusunod na website: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Hindi namin magagawang sagutin ang anumang mga katanungan o magbigay ng gabay sa prosesong ito.

Mga patnubay para sa pagkumpleto ng DS-160 Form

Kumpletuhin at isumite ang iyong Form DS-160 pagkatapos repasuhin ang proseso ng nonimmigrant visa application process. Kailangan mong isumite ang iyong DS-160 application online bago kumuha ng appointment interview sa Embahada o Konsulado.

  • Ang interview post na iyong pipiliin sa simula ng Form DS-160 ay kailangang kapareho ng post kung saan ka naka-schedule ng iyong interview appointment.
  • Lahat ng katanungan ay kailangang sagutan ng Ingles at gamit lamang ay English - language characters, maliban lamang kung ikaw ay magbibigay ng iyong kumpletong pangalan sa iyong native alphabet.
  • Kung ikaw ay hihinto sa pag-gawa ng application na ito ng mahigit 20 minuto, ang sesyon ay lilipas. Kinakailangan mo ulit magsimula, maliban lamang kung natatandaan o ang iyong Application ID Number o nai-save mo ang iyong application sa isang file ng yong computer, Isulat ang Application ID na makikita sa bahaging kaliwang ibabaw ng pahina.Kung kailangang isara ang browser bago mo isumite ang applicartion, ailangan mo ng Application ID na ito para maipagpatuloy ang iyong application.
  • Ikaw ay kailangang mag-upload ng iyong larawan bilang bahagi ng pagsasagot ng DS 160. Ang detalye at gabay sa pagsusumite ng tamang larawan ay makikita sa US Department of State website dito.
  • Ang nakumpletong DS-160 application form ay mag-gegenerate ng alpha-numeric barcode number confirmation page. Ang Printed Confirmation page ay required para sa para sa interview sa Embahada/Konsulado

Kapag nai-print mo na ang confirmation page na may barcode, i-click ang "Back" button ng iyong web browser at ikaw ay mag-email ng sariling backup copy ng DS-160. Ang emailed file ay nasa PDF format, na kailangan ng Adobe Acrobat para makita ito.

Mga karagdagang Impormasyon

Anumang mga katanungan sa pagkumpleto ng DS-160 ay matatagpuan sa sumusunod na website: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Hindi namin magagawang sagutin ang anumang mga katanungan o magbigay ng gabay sa prosesong ito.

Ang Form DS-160 ay online dito.