Pag-iskedyul/Pagbago ng Appointment

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Pangkalahatang Ideya

Sa pangkalahatan, ang isang mamamayan ng ibang bansa na nais na pumasok sa Estados Unidos ay dapat munang kumuha ng visa, alinman sa visa ng hindi imigrante para sa pansamantalang pananatili o visa ng imigrante para sa permanenteng paninirahan. Maaari ding bumisita ang mga mamamayan ng mga kwalipikadong bansa nang walang visa sa ilalim ng Visa Waiver Program.

Ang mga aplikante para sa U.S. visa ay kailangang dumating sa U.S. Embassy o Konsulado sa araw ng interbyu. Kailangan ng aplikante mag-iskedyul ng interbyu sa pamamagitan ng online o call center.

Dokumentong Pangsuporta

Upang maitakda ang appointment para sa nonimmigrant visa, kailangang ihanda ang mga sumusumod na impormasyon at dokumento:

  • Isang pasaporte na balid sa paglalakbay sa Estados Unidos na may petsa na balid anim na buwan makatapos ang ninanais na pananatili sa Estados Unidos (maliban kung sa ilalim ng country-specific agreements ang pagbibigay ng mga exceptions). Kung higit pa sa isang tao ang kasama sa pasaporte, bawat tao na nagnanais mag-aplay ng visa ay dapat magsumite ng sariling aplikasyon.
  • Resibo sa pagbayad sa BPI
  • DS-160 pahina sa pagkumpirma
  • E-mail address
  • Kung naaangkop, ang mga kinakailangang dokumento base sa uri ng visa na ina-aplayan ( tulad ng isang na-aprubang petisyon sa mga visa na kinakailangan ng petisyon tingnan ang detalyadong talaan sa impormasyong ibinigay dito sa website tungkol sa klase ng mga visa).

Restrictions sa pagbabago ng appointments

Bilang paalala, ang inyong pagkakataong makapag re-schedule ng appointment ay limitado lamang kahit na may isang taon ang validity ng inyong MRV fee. Ang Embahada ng Estados Unidos ay nag schedule ng libo-libong aplikante para sa non-immigrant visa kada taon, at ito ay kailangang mag proseso ng mga bagong aplikasyon at mga nangangailangan ng bagong appointment. Ang mga aplikante ay pinapayagang mag re-schedule ng tatlo na beses maliban pa sa unang pag schedule. Kapag nag cancel sa pangatlo na pag schedule, ang aplikante ay papayagan lamang mag schedule ulit pagkalipas ng 90 araw. Pinapayuhang mag planong mabuti sa pag apply ng visa para maiwasan ang mga hindi inaasahang mga pagka-antala.

Iba pang Impormasyon

Pag-schedule ng appointment
Pagbabago ng appointment