Mga Aplikasyong Tinaggihan sa Ilalim ng INA 221(g)

Sa pahinang ito:


Pangkalahatand Ideya

Ang pagtanggi sa ilalim ng section 221(g) ay nangangahulugang mayroong mga impormasyong nawawala sa inyong aplikasyon na ngayon ay kailangang dumaan sa karagdagang pag proseso. Ang consular officer na nag interview sa inyo ang magsasabi pagkatapos ng interview na ang inyong aplikasyon as tinatanggihan sa ilalim ng 221(g). Sasabihin ng consular officer na ang inyong aplilasyon ay sasailalim sa karagdagang pag proseso o kailangan ninyong magsumite ng karagdagang impormasyon.

Kung nangangailangan ng karagdagang impormasyon, ang consular officer ang syang magtuturo kung paano isusumite ang impormasyon.Kapag ang inyong aplikasyon ay tinanggihan sa ilalim ng section 221(g), kayo ay bibigyan ng liham na nagsasaad ng pagtanggi at kalakip ang reperensya ng kung ano pang mga dokumento and kailangan, kung meron man.

Kung ang Embahada ay humihingi ng karagdagang impormasyon o dokumento, kailangang isumite ang mga ito sa alin man sangay ng LBC document collection office. Ang Submission Process ang magpapaliwanag kung paano mag sumite ng dokumento papunta sa Embahada.

Mahalagang Paalala:

Hindi tatangapin ang mga dokumento kung walang kasamang document submission letter. Ang Document Submission Letter ay maaaring i-download  dito.

Karagdagang Impormasyon

Mayroong mga aplikasyon na tinatanggihan sa ilalim ng section 221(g) dahil kailangan nila ng karagdagang administrative processing. Ang opisyal ang magsasabi kung ang inyong aplikasyon ay tinatanggihan dahil sa 221(g) at ito ay nangangailangan sumailalim sa administrative processing. Ang panahong kailangan upang matapos ang administrative processing ay depende sa bawat aplikasyon at kung ano man ang kailangang repasuhin. Maliban lamang sa emergency travel (halimbawa, grabeng sakit o pagkamatay ng isang kapamilya) bago magtanong sa status ng administrative processing, kayo ay pinapayuhang maghintay ng 180 na araw mula ng kayo ay ma-interview o pagkatapos ninyong ipadala ang mga hininging dokumento o kung alin sa dalawang petsa ang mas nahuhuli..

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang "here" at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Visa Ineligibilities and Waivers

Kung ikaw ay sinabihang hindi maaaring makatangap ng visa, ngunit maaaring mag-apply para sa waiver of visa ineligibility, pumunta lamang sa website na ito http://manila.usembassy.gov/wwwh3023/waiver-applications.html o http://uscis.gov/i-601 Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa waiver application procedures.