Mga Lokasyon ng Visa Collection

Sa Pahinang Ito:

Lokasyon

Upang makita ang mga sangay ng LBC upang ma-kolekta ang inyong dokumento, I-click ito.

Mag-click dito upang makita ang mga lugar na Out of Delivery area. Hindi makakapag deliver ang LBC sa mga nabangit na lugar. Kung pipiliin ninyo ang isa sa mga lugar na nasa listahan, kayo ay papayuhan ng LBC na kuhanin ang inyong passports/dokumento sa pinakamalapit na himpilan ng LBC.

Karagdagang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon ng pag-trak ng iyong passport/visa at mga dokumentong kailangan upang ito ay makuha. I-click ito.